fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2022-2023

1. Voorwoord De Molenwiek

Beste ouders,*
Voor u ligt de schoolgids van De Molenwiek. Met een aantal mensen hebben wij enthousiast gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken. De gids is bedoeld voor ouders, die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken.

Voor ouders die overwegen hun kind naar De Molenwiek te laten gaan, hopen we dat deze gids een uitnodiging mag zijn voor een informatiegesprek en rondleiding op onze school, aangezien wij niet alles in deze gids kunnen vermelden. U kunt dan met eigen ogen zien wat wij in de schoolgids beschrijven. U kunt de sfeer proeven, waarmee wij hopen de talenten van uw kinderen tot maximale ontplooiing te brengen.

De schoolgids wordt eenmaal per jaar uitgegeven en bevat informatie voor het hele schooljaar. We raden u aan de schoolgids zorgvuldig te lezen.
Hebt u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen, of wilt u komen kijken op onze school, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt. Dit kan telefonisch of per mail (0186-601598 of m.vandaal@csgdewaard.nl)

Margriet van Daal

* Wanneer er in deze schoolgids gesproken wordt over ouder(s), kunt u ook verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) lezen.

2. De Molenwiek, een eerste indruk

In deze schoolgids beschrijven we uitgebreid de doelen en de werkwijzen van onze school.

De Molenwiek is een open christelijke school. Er heerst een veilige, rustige sfeer met een duidelijke structuur. Kinderen en leerkrachten op De Molenwiek hebben respect voor elkaar en voelen zich thuis.

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij een schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen zich te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind.

Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang daarnaast besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de talenten en de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.                                              

Onze slogan is:

" Ruimte voor talent, zodat je kunt zijn wie je bent"  

Elk kind is uniek. Ons onderwijs is zo ingericht dat we zorg dragen voor de ontwikkeling van de vele en uiteenlopende talenten van onze leerlingen. Kinderen worden gestimuleerd om hun sterke kanten te ontplooien en tevens de minder sterke kanten te ontwikkelen.

De Molenwiek is een moderne, open, christelijke school.
Dat wil zeggen: iedereen is welkom. We proberen een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt.
Onze inspiratiebron hierbij is de Bijbel.
Dit betekent in de eerste plaats het aandragen van verhalen uit de Bijbel, gebed, liederen en vieringen zoals Kerst en Pasen.

Ook streven we ernaar dat kinderen respect hebben voor elkaar en hun naasten. Belangrijk is dat we als gelijkwaardigen met elkaar omgaan.
Hierbij hoort een stukje saamhorigheid. Tijdens de 'Wiekentalent' zingen we liedjes met de hele school en kijken we naar een optreden van één van de groepen.


Ongeveer 200 leerlingen hebben De Molenwiek als hun thuisbasis. Er werken 20 enthousiaste personeelsleden.
Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd, als intern begeleider, zorgspecialist, deskundige Engels of computer en informatietechnologie specialist.
Bovenal is het de samenwerking als team, onder leiding van de schooldirecteur, die extra meerwaarde geeft voor het onderwijs dat wij bieden.

RUIMTE VOOR TALENT, ZODAT JE KUNT ZIJN WIE JE BENT

3. Waar staat de school voor?

BEWUSTE LEERSTOFKEUZE
Bij het bepalen van de leerstof gaan we uit van de eisen die de overheid stelt (kerndoelen) en die door de inspectie worden getoetst.

Daarnaast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Leerkrachten werken doelgericht. Ze weten wat het doel is van een leeractiviteit.
 • Er is voldoende differentiatie in leerstof en didactiek, de leerstof moet uitdagend zijn voor alle kinderen.
 • We leren kinderen vanaf groep 6 bij leeractiviteiten uiteenlopende leerstrategieën en vaardigheden te gebruiken.
 • We zetten de talenten van de leerlingen in bij het onderwijs.
 • Eigen inbreng en keuze van kinderen worden aangemoedigd.
 • We hanteren afwisselende werkvormen.
 • Het streefniveau voor cognitieve vakken is:
 • Op individueel niveau: capaciteiten van kinderen optimaal ontwikkelen.
 • Op schoolniveau: meer dan gemiddeld CITO-niveau voor de scholengroep waartoe de Molenwiek behoort (CSG De Waard).

4. Het onderwijs op De Molenwiek

De vijf kernwaarden omvatten waarden die de Molenwiek als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst.

Alle medewerkers in de organisatie handelen vanuit deze kernwaarden.

In ons logo vangen de wieken de frisse wind die voortdurend door onze school waait en aanzet tot de talentontwikkeling van ieder kind.

Onze slogan sluit daarop aan:
‘Ruimte voor talent, zodat je kunt zijn wie je bent!’

Onze KERNWAARDEN zijn:

Trots

We zijn trots op de leerlingen van onze school!
Complimenten geven hoort daarbij.
We stimuleren het zelfvertrouwen van leerlingen en benadrukken hun positieve eigenschappen en resultaten.
Wij creëren een groepsgevoel op onze school waarin we trots zijn op elkaar; leerlingen, team en ouders.

Samen

Samen is ons sleutelwoord. Kinderen werken samen in de groep; we hanteren coöperatieve werkvormen bij onze instructie en projecten.

We voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Hierbij spelen ouders en partners een belangrijke rol.  
We leren van en met elkaar en vieren samen onze mooie momenten en successen.
We zijn trots op elkaar. Samen staan we sterk!

Veilig

Ieder kind moet zich op onze school veilig voelen en met plezier naar school gaan.
We bieden onze kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving, waarin het vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden centraal staat.
Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en rust, daarom hanteren wij positief geformuleerde regels binnen onze school.
Daarnaast creëren we ruimte en aandacht voor alle kinderen, zodat iedereen kan en mag zijn wie hij/zij is.

Met behulp van ons sfeerprotocol voeren we een actief preventief beleid ter voorkoming van pesten en discrimineren.

Zelf

Op De Molenwiek vinden wij zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen heel belangrijk. Gaandeweg leren wij ieder kind verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en zijn daden.
Maar zeker ook werken wij ernaartoe dat elk kind zich sociaal en verantwoordelijk opstelt, rekening houdend met anderen.
Het ‘Rugzaklied’ verbeeldt die weg: we trekken sporen en gevoed met (Bijbelse) verhalen kiezen we zelf welke weg we gaan.

Kinderen komen met een rugzak die een klein beetje gevuld is naar de Molenwiek , maar gaan met een goed gevulde rugzak van school.

Talent

Op CBS de Molenwiek kan iedere leerling zijn eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.
Op onze school geven we kinderen de ruimte om naast de basisvakken, zich ook te ontplooien op andere gebieden.
De kinderen worden blij op school en zijn betrokken bij hun eigen leerproces. Dat maakt hen nieuwsgierig naar de dag van morgen.
Hiermee bereiken we mede ons eerste fundament; trotse kinderen.

Middels zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid in een veilige omgeving, met een goede begeleiding van de professionele leerkracht, ontwikkelt een kind op de Molenwiek zichzelf én zijn of haar talenten.

4.1. Onderwijs in de groepen 1 en 2

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van de andere groepen. Het uitgangspunt is: een kleuter moet kleuter kunnen zijn. Zij leren vooral spelenderwijs.
Het programma bevat daarom allerlei soorten activiteiten en spelletjes waaronder kringgesprekken, muzikale activiteiten, bewegingsspelletjes, voorlezen, handvaardigheid, tekenen en werken met ontwikkelingsmaterialen. Het omgaan met elkaar en het samenwerken krijgt veel aandacht.

De activiteiten worden aan de hand van een bepaald thema uitgewerkt, zoals de jaargetijden, feestelijke gebeurtenissen of een ander onderwerp zoals gezondheid of de natuur.
De leerkrachten gebruiken verschillende programma's, zoals de kleuteruniversiteit, schatkist enz om thema’s en woorden op elkaar af te stemmen. Natuurlijk is er veel aandacht voor de vaak leuke en leerzame onderwerpen waar de kinderen zelf mee komen.

Er is veel aandacht voor het leren gebruiken en bewegen van het eigen lichaam in de ruimte, belangrijke begrippen zoals hoog en laag, voor en achter, links en rechts worden geoefend.

Door samen te spelen, elkaar te helpen en rekening te houden met elkaar wordt de sociale en de emotionele ontwikkeling gestimuleerd, waarbij de leerkrachten ondersteund worden door de methode Kwink.

Dagelijks kunnen de kinderen d.m.v. het digitale keuzebord kiezen welke activiteiten ze die dag willen doen. De volgende activiteiten worden aangeboden: spelactiviteiten bv rollenspel, constructieve activiteiten zoals bouwen, gespreksactiviteiten bv taalspelletjes, lees en schrijfactiviteiten bv de lettermuur creatieve activiteiten bv verven en reken en wiskunde activiteiten bv meten.

 

4.2. Onderwijs in groep 3 t/m 8

Bij het les geven in de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methodes.

Deze voldoen aan de voorgeschreven kerndoelen.

Belangrijk vinden we dat in een methode rekening gehouden wordt met verschillende niveau's van de kinderen. 

We geven namelijk in deze groepen (voor de vakken rekenen, spelling en lezen) op 3 niveaus instructie. Dit is te verdelen in;

 • basisinstructie (gemiddelde aansturing en de normale hoeveelheid van de verwerkingsstof)
 • verkorte instructie (minimale instructie en eventueel compacten waardoor er ruimte ontstaat voor verbreden of verdiepen)
 • verlengde instructie (extra begeleiding en uitleg en beperken van de hoeveelheid van de verwerkingsstof voor het versterken van de basiskennis en -vaardigheden)

We vinden het belangrijk dat de leerlingen inzicht krijgen in hun eigen handelen en verantwoording nemen voor hun eigen werk. We werken daarom met dagtaken en weektaken.
Na de instructie is er tijd voor zelfstandige verwerking van de dagtaken. De leerlingen kunnen individueel of in groepjes werken en zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor het nakijken van hun taken. Hebben zij gedaan wat er gevraagd is? Is alles af en is het goed? De leerkracht monitort of de lesstof daadwerkelijk begrepen wordt. Door weektaken in te plannen leren we de leerlingen plannen en organiseren. Aan deze weektaken werken de leerlingen zelfstandig en de leerkracht geeft feedback over het proces en het product.

4.3. Combinatiegroepen

We werken dit schooljaar met jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten waarbij de leerstof klassikaal wordt aangeboden. 
Een combinatiegroep is een groep van twee leerjaren en kan gevormd (moeten) worden omdat het leerlingaantal hier aanleiding toe geeft. 

In schooljaar 2022/2023 zijn er twee combinatiegroepen waarvoor de keuze ook een pedagogisch-didactisch afweging is geweest. Het gaat om de twee kleutergroepen waarbij groep 1 en 2 als heterogene groep zijn samengesteld. Er zijn twee groepen 1/2: groep A, de Dolfijnengroep en groep B, de Giraffengroep.

4.4. Lessentabel groep 1 t/m 8

In het volgende schema wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week wordt besteed aan de verschillende vakken.

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8
Godsdienstige vorming 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sociaal emotionele vorming 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Werkles 8.00 8.00            
Taalvorming 4.00 4.00            
Aanvankelijk lezen, Nederlandse Taal     7.00          
Nederlandse taal       6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Engelse taal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Technisch en begrijpend lezen     4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Schrijven   0.30 2.00 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30
Rekenen 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Wereldorientatie/Aardrijkskunde/Geschiedenis      0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Natuur/Techniek of verkeer         0.45 0.45 0.45 0.45
Bewegingsonderwijs 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Verkeer 0.30 0.30 0.30 0.30        
Muziek of expressie  1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Schooltv (o.a.ook tijdens lunch) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.5. Godsdienstige vorming

Op De Molenwiek wordt elke schooldag geopend met een lied, een gedicht of een gebed.
Twee keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld, we maken gebruikt van de methode 'Kind op Maandag'.
Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die passen in het wereldbeeld van het kind, waarbij vaak de verbinding wordt gemaakt naar de actualiteit.

Iedereen is welkom op de Molenwiek. Een (actief) christelijke achtergrond is geen vereiste, wel rekenen we op respect elkaars geloof.

De gezamenlijk vieren we de christelijke feesten Pasen en Kerst en is er één keer in het jaar in samenwerking met de Dorpskerk een Scholendienst. De leerlingen die dat willen spelen een belangrijke rol in de reguliere dienst op zondag. Deze bijeenkomst is niet verplicht, maar je aanwezigheid wordt erg gewaardeerd.

Feesten uit andere religies vieren we niet gezamenlijk, maar als er een passende gelegenheid is, b.v. een leerling met een andere geloof, besteden we hier wel aandacht aan. Daarnaast komen de belangrijkste religies aan bod bij de lessen wereldoriëntatie, burgerschap en godsdienst.

4.6. Rekenen en wiskunde

Onze school gebruikt de methode Reken Zeker voor de groepen 6 t/m 8.

Uitgangspunten van de methode zijn:

 • Alle leerlingen kunnen leren rekenen.
 • Leerlingen krijgen zelfvertrouwen door oefenen en herhalen.
 • Systematische aanpak; opbouw in kleine stappen.
 • Eén onderwerp per les.
 • De sommen met contexten zijn voor iedereen haalbaar.
 • Resultaatgericht werken.
 • Uitgekiend programma van herhalingen en toetsen en ICT programma.
 • Evenwicht tussen instructie en zelfwerkzaamheid.
 • Ideaal voor een combinatiegroep.

 

De groepen 3 t/m 6 werken met een nieuwe methode, namelijk Getal en Ruimte junior. 
Een nieuwe hedendaagse methode die de opvloger is van Reken Zeker. 

Getal en Ruimte junior heeft als speerpunten:

 • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie
 • Zelfvertrouwen: duidelijk, altijd werkende rekenstrategieën
 • Eigenaarschap: uitleg in het leerlingmateriaal en Feedback op Maat

 

4.7. Taalontwikkeling

In de kleutergroepen wordt veel aan taal gedaan in de vorm van spel.
De methode Schatkist wordt hierbij gebruikt.
In groep 3 is het taalonderwijs geïntegreerd in de leesmethode Veilig leren lezen. Alle aspecten van de taal/leesontwikkeling komen verweven in de methode aan bod.

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we voor taal en speling de methode "Staal".

Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. De spellinglijn is gecombineerd met grammatica.
De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen.
Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten en boekbesprekingen houden.
De kinderen leren een spellingstrategie per week, ondersteund met filmpjes op het digibord en door een picto. Iedere week is er ook aandacht voor grammatica: gebruik van leestekens, werkwoorden, andere woordsoorten en zinsdelen.

4.8. Lezen (begrijpend en technisch)

In de groepen 1 en 2 brengen we de kinderen op een speelse manier in aanraking met schriftelijke taal als voorbereiding op het leren lezen. Wij gebruiken hiervoor de voorloper van de leesmethode Veilig leren lezen, namelijk 'Schatkist'. Dit is een geïntegreerde methode voor taal, rekenen en lezen. Daarnaast is er veel aandacht voor begrijpend luisteren. Hier wordt de methode 'Begrijpend Luisteren en Woordenschat' voor gebruikt.

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen.
We werken met de nieuwste versie van de leesmethode 'Veilig leren lezen'. Alle aspecten van de lees/ taal ontwikkeling komen geïntegreerd aan bod. Naast het leren lezen is er veel aandacht voor het leesbegrip, de leesbeleving en het vergroten van de woordenschat. Bovendien worden mondelinge en schriftelijke vaardigheden geoefend. De metode is zo samengesteld, dat we in groep 3 goed kunnen differentiëren.

Elk jaar komen er kinderen in de groep die al kunnen lezen.
Er zijn kinderen die gewoon de methode volgen én er zijn kinderen die moeite hebben met het aanvankelijke leesproces. Het gebruikersmateriaal geeft de leerkracht de mogelijkheid met deze verschillen verantwoord om te gaan.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met 'Atlantis'. Van groep 1 t/m 8 sluiten de methodes naadloos op elkaar aan en groeien de kinderen van Schatkist eenvoudig door naar Veilig leren lezen en na groep 3 naar Atlantis.

De methode Atlantis heeft het technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd, leesbeleving en leesplezier is hierbij een belangrijk speerpunt omdat dit de basis is voor leessucces. Met de methode is goed te differentiëren waardoor er goed ingespeeld kan worden op de verschillende ondersteuningsbehoeften van de groep. z

4.9. Begrijpend lezen

Dit schooljaar starten we met een nieuwe leesmethodeNieuwsbegrip is een plezierige methode voor begrijpend lezen, ontwikkeld door het Projectbureau van de CED groep Rotterdam.
Er zijn 4 niveaus voor elke les. De leerlingen werken dus aan hetzelfde onderwerp op hun eigen niveau. De onderwerpen van de teksten zijn actueel, wat voor de kinderen uitdagend is. Bij iedere les is er een filmpje, dat we op het digitale schoolbord kunnen bekijken.
Met Nieuwsbegrip XL krijgen de leerlingen via de chromebooks  toegang tot het online leerlingendeel. Daar lezen zij een andere tekstsoort, zoals een gedicht of recept en maken zij oefeningen begrijpend lezen maar ook woordenschat.
Leerlingen van groep 4 werken op eigen niveau met muiswerk, een speciaal online computerprogramma voor begrijpend lezen. Zij gaan meestal vanaf februari ook werken met Nieuwsbegrip XL.

4.10. Engels op De Molenwiek

Wij geven Engelse les in de groepen 1 t/m 8.
Door het aanbieden van Engelstalige activiteiten vanaf groep 1 leggen wij een goede basis voor het leren beheersen van alle aspecten van deze wereldtaal.

In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we 'Groove.me', een complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen.
In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden.
Muziek geeft zelfvertrouwen, door de muziek stappen ze ongemerkt over de moeilijke drempel om zelf Engels te durven zingen en praten.
Door te werken vanuit muziek en daarbi het digibord te gebruiken voor de opdrachten, doet Groove.me een beroep op meerder zintuigen waardoor de kinderen het Engels sneller oppakken. 

Voor groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode 'Take it Easy'.
Een lesmethode Engels speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping, een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Naast de methodelessen is een Engelse bibliotheek met lees- en luisterboeken en zijn er verschillende Engelse spellen beschikbaar, waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden.

4.11. Schrijven

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 leren op De Molenwiek schrijven met de methode ‘Pennenstreken’.
Deze vernieuwde methode biedt zowel extra stof voor gerichte oefeningen als extra opdrachten voor snellere leerlingen. Tevens sluit deze methode aan bij het leesonderwijs in groep 3.

Om een goede schrijfontwikkeling te bevorderen krijgen de kinderen in groep 5 éénmalig van ons een vulpen. Voor vier euro kunnen de leerlingen op school een nieuwe krijgen als deze kwijt of kapot is gegaan.

4.12. Wereldoriƫntatie - De Zaken

Op veel momenten wordt er in de groep gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde en wereld waar we wonen. Groepsgesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, projecten, werkstukjes enz. zijn hierbij belangrijke werkvormen.
Daarnaast maken wij gebruik van de 'De Zaken (van Zwijsen)'. Deze zijn verdeeld over drie domeinen: Geschiedenis (Tijdzaken), Aardrijkskunde (Wereldzaken) en Natuur en Techniek (Natuurzaken).

In elk domein worden vijf thema's behandeld. De lessen worden ondersteund door digitale interactieve oefeningen en spelvormen, voor de verwerking maken de leerlingen gebruik van een werkboek. 

Bij geschiedenis leren de kinderen over hoe de mensen vroeger leefden. Niet alleen heel lang geleden over de boeren en jagers, Romeinen en in de middeleeuwen, maar ook over de recente geschiedenis waarbij de lessen gaan over b.v. de Tweede Wereldoorlog. 

De thema's bij Wereldzaken gaanHeel lang geleden, de jager eerst alles wat zij moeten over Nederland, dan Europa en de rest van de wereld. Geschiedenis speelt inIn 5 boeiende thema’s met elk slechts 3 lessen en een toetsles behandelen we alle kerndoelen.

Wereldzaken begint in groep 5 met onderwerpen die de leerlingen direct aanspreken. Daarna zijn de onderwerpen steeds meer verder van huis, de wijde wereld in.

De thema's bij Natuurzaken zijn de natuur, het lichaam, eten, de aarde en bescherming. De lessen in de oudere groepen sluiten aan bij de jongere groepen, wel wordt er dieper en breder op de stof ingegaan. De methode daagt uit en wakkert nieuwsgierigheid aan. Zelf uitproberen en kijken wat er gebeurt is ontzettend leuk en leerzaam. Regelmatig doen de leerlingen een proefje of proberen zij iets uit om te kijken wat er gebeurt. Gewoon in de groep, want natuur en techniek zijn overal.

Om alle groepen met de praktische toepasbaarheid van techniek kennis te laten maken, zijn er speciale momenten waarop leerlingen, leerkrachten en (groot-)ouders actief betrokken worden. Deze techniekmomenten worden geïntegreerd in talentenmiddagen. Een mooie manier om op zoek te gaan naar talenten die de leerlingen misschien zelf nog niet ontdekt hebben.

4.13. Actief burgerschap

Wij willen met de kinderen hun rol in de samenleving bespreken en bereiden hen hierop voor. Diverse aspecten van de samenleving krijgen de aandacht, bijvoorbeeld: staatsinrichting, de maatschappij, diversiteit en onze rol daarin. De verantwoordelijkheid die je van jongs af aan hebt voor je naasten en voor je omgeving.

De actualiteit geeft heel veel aanknopingspunten om een onderwerp m.b.t. Burgerschap te bespreken. Na de uitzending van Schooltv over wat er speelt in buurt of verder weg in de wereld, kunnen er gesprekken ontstaan over onderwerpen die de leerlingen bezighouden. Dit kunnen jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn zoals Prinsjedag (en democratie), maar ook oorlog en vluchtingenstromen. 

Actief dragen we ons steentje bij door het opruimen van het schoolplein en de omgeving, het scheiden en reduceren van afval, bezoekjes of presentjes brengen aan bejaarden in de buurt enz. Om te waarborgen dat belangrijke onderwerpen periodiek aan bod komen, zijn deze opgenomen in de leerlijn Actief Burgerschap.

Bij de methode voor sociaal-emotioneel leren, 'Kwink', worden lessen aangeboden die speciaal gericht zijn op het vergroten van burgerschap.

Een manier om Burgerschap in de praktijk te oefenen is de Leerlingenraad. Vanaf groep 5 nemen twee leerlingen zitting in de raad om de gang van zaken op school en ideeën met de schoolleiding te  bespreken. 

4.14. Verkeer

Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Alle groepen van onze school krijgen verkeersonderwijs. De aangeboden leerstof is gericht op verkeerssituaties waar de kinderen dagelijks mee te maken kunnen krijgen. Er wordt gewerkt met actueel, gevarieerd lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland waarbij gebruik gemaakt wordt van het digibord en werkboekjes. Veel aandacht is er voor de praktijk van de verkeerslessen, immers, theorie en praktijk gaan hand in hand. 
In het Schoolactieplan Verkeer staan alle praktische verkeerslessen vermeld. De Molenwiek heeft twee actieve verkeersouders, die samen met het team en de werkgroepleden alle praktische verkeerslessen organiseren.

De Molenwiek heeft in 2022 voor de vierde keer het verkeersveiligheid label SCHOOL op SEEF ontvangen.

4.15. Schooltelevisie

Wij maken gebruik van de digitale lessen van de schooltelevisie, NTR.
De lessen gaan over onderwerpen uit de natuurkunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en het nieuws van de week. Een voorbeeld hiervan is het nieuwsprogramma van Schooltv. 

4.16. Bewegingsonderwijs

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De jongste kinderen gaan vooral heel veel naar buiten om daar lekker op het schoolplein te spelen en te bewegen. Maar het buitenspelen blijft een belangrijk onderdeel van de dag. Ook bij slecht(er) weer gaan de kinderen naar buiten, denk daarom aan goede schoenen of laarzen én een jas die tegen een buitje kan. Als het buiten te nat is om te spelen, wordt er gespeeld in het speellokaal. 

Vanaf de herfst tot en met april spelen de kinderen tenminste één keer per week in het speelllokaal. Hiervoor hebben de leerlingen gymschoentjes nodig, deze blijven op school (graag met naam!).

De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal van het Dorpshart. Hiervoor hebben zij gymkleding nodig; schoenen, sportbroek met shirt of een gympak. In groep 3 gaat de spullen alleen voor de vakantie mee naar huis om te wassen. Vanaf groep 4, als de leerlingen wat intensiever gaan sporten en meer zweten, elke week. Groep 7 en 8 wordt aangeraden een deoroller mee te nemen. 

Wij gymmen op maandag en woensdag. De lessen op maandag en woensdag worden verzorgd door een vakdocent gymnastiek.

Tijdens de gymlessen is er aandacht voor de de zelfredzaamheid van kinderen en wordt er 2 x per jaar een conditietest afgenomen. 

Groep 4 en 5 gymmen één keer per week, zij gaan ook wekelijks naar zwemles.

4.17. Zwemonderwijs

Het schoolzwemmen wordt gegeven aan de kinderen van groep 4 en 5 van de basisscholen uit de gemeente Hoeksche Waard. Het doel van de lessen is om de kinderen te laten bewegen in het water en om hun eerder opgedane vaardigheden bij te houden en/of te verbeteren. De leerlingen die nog niet kunnen zwemmen krijgen instructie en gelegenheid om hun zwemdiploma te behalen.

De lessen worden gegeven volgens het schoolzwemplan. Dit plan is op school aanwezig. Hierin staat per week beschreven wat het accent van de les is.

Naast het aanleren of verbeteren van de reguliere zwemslagen staan er ook andere uitdagende onderdelen op het programma, zoals de meer praktische zaken, wat te doen als je door het ijs zakt of als je met je kleding aan in het water terecht komt.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het diplomazwemmen.  Als de leerling daarvoor in aanmerking komt krijgt hij of zij een brief mee.  Mag een leerling niet afzwemmen dan wordt er aan de leerling in grote lijnen uitgelegd wat er nog niet goed gaat.  Ook de schoolleerkracht  wordt daarover geïnformeerd.

Het is natuurlijk heel leuk als er gedurende het schooljaar een diploma gehaald wordt, maar dit is zeker niet het belangrijkste.

De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,00 per leerling per schooljaar. Dit bedrag wordt door de gemeente Hoeksche Waard gevraagd ter aanvulling van de financiering van het schoolzwemmen. Zwembad de Wellen neemt de administratie van deze bijdrage aan de gemeente op zich.

De lessen voor groep vier zijn op woensdagochtend, groep 5 gaat op donderdagochtend naar het zwembad.

4.18. Expressie vakken

In groep 1 en 2 wordt vrijwel dagelijks getekend en/of geknutseld. Deze activiteiten zijn geïntegreerd in het programma en dragen niet alleen bij aan de creativiteit, maar ook vaardigheden die bijdragen aan het ontwikkelen van een goede (fijne) motoriek als knippen, lijmen, scheuren e.d.
Vanaf groep 3 besteden we ruim een uur per week aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma, want niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming draagt voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van kinderen.

4.19. Muziek

We werken met de methodes ‘Vier muziek met’, de digitalemethode ‘Meester in muziek’ en 'Eigenwijs'.
Dit zijn complete methodes, wat wil zeggen dat de groepen 1 t/m 8 in het basisonderwijs ermee worden bereikt.
In deze methode staat het lied centraal in de muziekles, daaromheen worden verwerkingsopdrachten aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de leerlingen, de opdrachten groeien gedurende de jaren met hen mee. Zij hoeven geen noten te kunnen lezen, maar leren het notenschrift wel globaal te volgen.

4.20. Kunstmenu

We werken met Kijk|Kunst van het kunstgebouw.

Kijk|Kunst is een  kunstprogramma’s met kant-en-klaar aantrekkelijk lesmateriaal. De projecten bestaan altijd uit een dans-, theater- of muziekvoorstelling of uit beeldende kunst in de klas. Veelal aangevuld met korte filmpjes of muziekfragmenten. Bij de meeste projecten horen ook online opdrachten die goed passen in een weektaak.

Onze ICC'ers (Interne Cultuur Coördinatoren) hebben in het afgelopen jaar een beleidsplan geschreven dat leidend zal zijn in het vormgeven van ons cultuuronderwijs.

4.21. Wiekentalent

Elke groep komt 1x iper jaar aan de beurt om hun talenten te laten zien aan de andere leerlingen van school én hun eigen ouders of verzorgers. Deze voorstellingen vinden plaats in het speellokaal en worden meestal gestart met een gedicht of gebed.

Het optreden is vaak een afsluiting van een thema waar de leerlingen daarvoor aan hebben gewerkt en kan bestaan uit een dansje, liedje of kort toneelstukje. Het kan ook iets zijn waar de kinderen trots op zijn, iets waar zij hard voor gewerkt en geoefend hebben en graag willen laten zien. Bijvoorbeeld het opzeggen van een moeilijke tafel of een zelfgeschreven verhaaltje.

We genieten met alle kinderen en ouders van dit bijzondere samenzijn. Een prachtige vorm om je te leren presenteren en elkaar te waarderen!

Bij grote groepen of groepen met veel belangstelling van ouders en grootouders gaan we kijken of we de Wiekentalent anders kunnen organiseren, b.v. door het optreden twee keer op verschillende dagen te doen.

4.22. Chromebooks

Op de Molenwiek werken we met chromebooks in het netwerk van Cloudwise. In alle groepen wordt, aangepast aan leeftijd en doel, gewerkt met een chromebook. Bij de kleuters is die tijd maar kort en wordt er gebruik gemaakt van bij het thema passende lesjes.

Voor de oudere leerlingen is het gebruik van het chromebook een aanvulling op de kerngebieden taal, rekenen/wiskunde en lezen. Niet alleen worden verwerkingsopdrachten in werkboeken gemaakt, ook digitale verwerking (vaak adaptief) is onderdeel van de les.Software van de verschillende uitgevers voor de leerlingen van groep 1 t/m 8, 

In de bovenbouw doen de leerlingen ervaring op met email, tekstverwerkings- en presentatieprogramma's en leren zij de mogelijkheden tot opslag en naslag, b.v. beeldbanken.

In het internetprotocol van de stichting en de Molenwiek zijn de afspraken voor een veilig internet gebruikt beschreven.

4.23. Digitale schoolborden

We gebruiken in elke groep digitale schoolborden. In een enkele klik wordt een bij de les passend filmpje, een dagprogramma of een uitleg van een som zichtbaar gemaakt. Met daarbij de mogelijkheid het geprojecteerde op een interactieve manier te beïnvloeden.
Doorstrepen, verbeteren of zelfs uitwissen, het kan allemaal.

4.24. Het zelfstandig werken

Bij effectieve instructie wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel, het IGDI model (interactief gerichte directe instructie).
Het IGDI-model voegt de elementen ‘interactie’ en ‘differentiatie’ toe in de dagelijkse instructie. Beide lesmodellen sluiten aan bij de verschillende leervermogens van kinderen en geven een duidelijke structuur in de les:

 • Gezamenlijke start (warming-up)
 • Interactieve instructie en begeleid inoefenen
 • Zelfstandige verwerking
 • Verlengde instructie
 • Nabespreking en afsluiting

In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen.
De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stelt hoge eisen aan het klassenmanagement om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben.
Het IGDI-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.
Zelfstandig werken kun je dus zien als een voorwaarde voor het geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen.
De kinderen leren al vanaf groep 1 omgaan met uitgestelde aandacht. Daardoor kunnen ze steeds beter verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en elkaar, binnen de afgesproken regels, helpen.
Het zelfstandig werken is ook een belangrijke voorbereiding op het voortgezet onderwiijs.

4.25. Afspraken zelfstandig werken groep 1 en 2

De leerkracht leert de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht d.m.v. het verkeerslicht.
Groep 1 en 2 gebruikt alleen nog de kleuren rood en groen.
Rood wil zeggen hetzelfde spel blijven doen, bij groen mag er gewisseld worden.
De leerkracht geeft aan welke kinderen geholpen gaan worden tijdens het zelfstandig werken, maar is ook beschikbaar voor dringende vragen.

4.26. Afspraken zelfstandig werken groep 3 t/m 8

In elke groep wordt een verkeerslicht gebruikt tijdens het zelfstandig werken.

 • Rode licht: zelfstandig en stil werken
 • Oranje licht: zelfstandig werken met mogelijkheid voor vragen tijdens de vragenronde aan de leerkracht of aan je maatje
 • Groen licht: zelfstandig werken en je mag ieder moment vragen stellen en naar de juf toe

Soms bepaalt de leerkracht al bij de voorbereiding van de les welke leerlingen extra instructie gaan krijgen aan de instructietafel.
Soms worden leerlingen aangewezen n.a.v. vragen tijdens een hulpronde. Het dagprogramma is voor de kinderen zichtbaar (op het bord of op de blokkaart). De kinderen weten aan welke (week)taken ze kunnen werken als ze klaar zijn. Na de les wordt er klassikaal geëvalueerd.

4.27. Sociale en emotionele vorming

Kinderen werken optimaal als ze zich veilig voelen, gewaardeerd weten en zelfvertrouwen hebben.
In de groepen wordt daar dagelijks veel aandacht aan besteed.
In kringgesprekken, toneelstukjes, maar ook door het nabespreken van situaties, worden de kinderen uitgedaagd en gestimuleerd zelf betere oplossingen aan te reiken en actief mee te werken aan een goede groepssfeer.
We werken op onze school met de methode 'Kwink'.

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs biedt Kwink een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 

Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

4.28. Sfeerprotocol (pestprotocol)

Het handelen van de leerkrachten op pedagogisch en didactisch gebied is zoals eerder beschreven helder bepaald en vastgelegd.
Toch kan dit handelen niet altijd voorkomen dat de emotionele of sociale veiligheid in het gedrang komen. Als plagen pesten dreigt te worden, komen we meteen in actie! Stappen die genomen worden staan verwoord in het protocol dat op school ter inzage ligt. 

BIJ VERMEEND PESTEN WERKEN WE STEEDS VANUIT EEN VIJFSPORENBELEID.

Er is aandacht voor alle betrokkenen bij het probleem:

 1. De pester
 2. De gepeste 
 3. De (grote) groep leerlingen die 'erbuiten' (lijken) te staan
 4. Ouders/verzorgers
 5. Leerkrachten 

Wij hopen hiermee naar de ouders, leerkrachten en natuurlijk naar de leerlingen duidelijkheid te geven over de gedeelde verantwoordelijkheid bij het bespreekbaar maken van pesten en ieders rol hierin.

4.29. Talentontwikkeling

Ieder kind heeft een talent!
We willen leerlingen uitdagen in een inspirerende leeromgeving en de kinderen kansen bieden om aan hun talenten te werken.
Dit doen we door uitdagende onderwijsmethoden, maar ook tijdens talentenmiddagen.
We zien mogelijkheden voor sport, drama, wetenschap, techniek en creativiteit.

In een schooljaar zijn er verschillende talentenperiodes (4 x 6 weken) waar de kinderen met hun talenten aan de slag gaan.  

Tevens is er in mei voor de onderbouw ( 1 t/m 4)  en bovenbouw ( 5 t/m 8) op woensdag een

'Molenwiek got talent' uurtje. 

Kinderen mogen dan zelf een optreden voor de andere kinderen verzorgen.
Dus als je goed bent in dansen of in goochelen dan mag je dat laten zien tijdens dit talentenuurtje. 

4.30. Kwaliteitszorg

Eens in de vier jaar wordt het Schoolplan opgesteld met daarin de ambities en plannen voor een langere tijd, hierin staat beschreven wat de school de komende jaren wil bereiken en ontwikkelen.

Deze ambities vormen het kader voor de Jaarplannen. Hoe gaan we die ambities waarmaken, welke stappen moeten er genomen worden. Aan het begin van het jaar wordt dit plan, met daarin de jaardoelen, opgesteld. Het geeft focus en houvast om gericht te werken aan verbeteringen gedurende het schooljaar.  

De doelen worden concreet en helder geformuleerd waardoor goed vast te stellen is of de doelen aan het eind van het jaar zijn behaald. Welke aanpassingen zijn er nodig, kunnen we verder of moeten we het anders aanpakken?

Om onze plannen en inspanningen te borgen zijn er kwaliteitskaarten en vragenlijsten. Hiermee kunnen we periodiek beoordelen of we doen wat we hebben afgesproken. In de kwaliteitskaarten staat de achtergrond en bedoeling van een keuze beschreven, maar ook hoe dat zicht- en meetbaar is. Wat doen we, wat moet het opleveren. Met het afnemen van vragenlijsten verzamelen we hier gegevens over. Deze feedback wordt gebruikt om te meten of we nog op de goede weg zijn, wat er aangepast moet worden en wat de meeste prioriteit heeft.

De kwaliteitskaarten zijn steeds in ontwikkeling. We werken dit schooljaar aan de kwaliteitskaarten rekenen, spelling en lezen. Daarnaast staat wordt de kwaliteitskaart Burgerschap verder ontwikkeld.

 

4.31. Boeiend onderwijs

Het team heeft zich verdiept in Boeiend Onderwijs onder begeleiding van een docent van Natuurlijk Leren BV.

Wat is Boeiend Onderwijs?

Boeiend Onderwijs speelt in op het feit dat leren veel gemakkelijker gaat als je het uit eigen interesse en motivatie doet. De gedachte dat iedereen de architect is van zijn of haar eigen leerproces, komt voort uit het constructivisme. Het uitgangspunt is wat een leerling kan, niet wat hij of zij (nog) niet kan. 

De school slaat een brug tussen de interesses en het niveau van de leerling aan de ene kant, en de kennis en vaardigheden die verplicht zijn vanuit de kerndoelen van het basisonderwijs aan de andere kant. Vervolgens gaat de leerling aan het werk en zorgt de leraar voor instructie en begeleiding. 

Niet de methodes zijn leidend, maar de interesses, het niveau en de keuzes van de leerling. De leerlingen werken aan betekenisvolle en concrete opdrachten (prestaties).
Vaak leggen ze hun vorderingen vast in een portfolio. Ook is er veel aandacht voor reflectie.

5. Het team

Op de volgende manieren werken de teamleden van CBS De Molenwiek aan verdere kwaliteitsverbetering:

 • Werken met (en kennis van) goede methoden
 • Voortdurende scholing
 • Bekwaam personeel
 • Consequent volgen van de resultaten van de leerlingen
 • Evalueren en borgen van ons werk

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De groepsleraren van CBS De Molenwiek besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Hieronder volgen enkele belangrijke zaken ten aanzien van het personeel.

 

5.1. Samenstelling team

Het team van de Molenwiek bestaat dit jaar uit 22 personen, leerkrachten en ondersteunend personeel. Aan alle groepen zijn twee leerkrachten verbonden, zij werken parttime. Er is een mooie verhouding tussen jarenlange ervaring en nieuw talent.

De groepen en leerkrachten vormen samen 'klassenteams'. Aan deze teams zijn ondersteuners verbonden om de leerlingen die dat nodig hebben extra te begeleiden. Er is onderling overleg om de inzet van de ondersteuners zo goed mogelijk te organiseren. 

Vaak heeft een leerkracht een extra taak of rol binnen de school. Denk hierbij aan de interne begeleiding, zorgspecialist, ICT-specialist, bouwcoördinator, rekencoördinator enz. 

Een team bestaat uit verschillende mensen. Mensen die (van elkaar) verschillen, maar gemeenschappelijkheid vinden in het werken met kinderen en de passie voor goed onderwijs.

5.2. Vervanging zieke teamleden

Zieke teamleden hebben grote invloed op het onderwijs. Immers, de school heeft behalve het geven van onderwijs óók een functie in het bieden van een (opvang)plek voor de leerlingen. Bij het uitvallen van een leerkracht kan een les of opdracht vaak wel eventjes uitgesteld worden, maar er moet toch gezocht worden naar een nuttige invulling van de dag, óp school. Zieke leerkrachten vervangen we daarom het liefst door de duo-juf of iemand die al op school werkt of aanwezig is. Het onderwijs gaat in die gevallen vrijwel op de gebruikelijke manier door.

Helaas is dit niet altijd mogelijk. Een duo-leerkracht kan elders verplichtingen hebben en een interne oplossing betekent dat andere taken (b.v. extra begeleiding) niet door kunnen gaan.

We volgen een aantal stappen in het zoeken naar vervanging:

 • Duo-leerkracht wordt gevraagd of zij wil invallen
 • Overige leerkrachten/ondersteuners wordt gevraagd of zij willen invallen (op een niet-werkdag)
 • Binnen de klassenteams wordt gekeken naar een oplossing, b.v. door het inzetten van de ondersteuners die aan het team verbonden zijn
 • Ondersteuners niet verbonden aan een klassenteam wordt gevraagd de groep over te nemen

Binnen een CSG De Waard wordt gebruik gemaakt van een vervangingspool, maar helaas is het door het lerarentekort erg lastig om hier voldoende mensen beschikbaar voor te hebben.

Het samenvoegen van groepen is een optie die niet in alle gevallen kan, wij zullen dit alleen doen bij overmacht en er te weinig tijd is om een vervanger te vinden. Het kan echter niet bij elke groep. Groepsgrootte, leeftijd en samenstelling speelt hierin een rol.

In het uiterste geval, als er echt geen andere mogelijkheid is, kunnen we genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. Dit communiceren we dan tenminste één dag van te voren.

5.3. Studiedagen

Het team heeft een aantal studiemiddagen (na schooltijd) en 5 studiedagen die zoveel mogelijk gekopeld zijn aan een weekend.

De studiedagen zijn dit jaar op:

 • vrijdag 16 september 2022
 • dinsdag 6 december 2022
 • maandag 13 februari 2023
 • donderdag 22 juni 2023

5.4. Stagiaires

Onze school is opleidingschool voor Inholland in Rotterdam en Dordrecht. Onder begeleiding van een groepsleerkracht bieden wij aspirant onderwijsgevenden de gelegenheid zich bij ons op school te bekwamen in het onderwijs.Schooljaar 2022/2023 verwachten wij meerdere stagiaires.

We bieden ook ruitme voor praktijkervringen bij de opleiding voor onderwijsassistenten en snuffelstages van (oud)-leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

6. Leerling ondersteuning

Bij de meeste leerlingen verloopt de ontwikkeling zoals verwacht. Soms gaat dat wat sneller, soms wat langzamer. 

De leerkrachten monitoren hoe het gaat met uw zoon of dochter door observaties en gesprekjes, maar ook door het afnemen van toetsen. Hierbij wordt gekeken hoe de aangeboden lesstof wordt begrepen en beheerst, maar ook hoe de resultaten zich verhouden tot eerdere (individuele) toetsen en leeftijdgenoten. Bij de meeste leerlingen zal de ontwikkeling verlopen zoals verwacht. Soms wat sneller, soms wat langzamer. Als er vragen of zorgen zijn omdat de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, wordt er op verschillende manieren hulp geboden. 

6.1. De intern begeleider

We proberen zo tijdig mogelijk leer- en/ of gedragsproblemen te signaleren én op te lossen. De intern begeleider van de school neemt hier een belangrijke rol in. De intern begeleider van de Molenwiek is Debby Bravenboer. Zij zoekt, samen met leerkracht, leerling en ouders, naar een oplossing. 

De intern begeleider maakt gebruik van een uitgebreide orthotheek met naslagwerken, hulpmiddelen en toetsmateriaal. Zij heeft een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen op school.

Individuele leertrajecten voor leerlingen, begeleiden van leerkrachten en ouders en het onderhouden van externe contacten m.b.t. zorg en leerlingen, behoren tot haar taken. 

6.2. Het leerling volgsysteem (LVS)

Door middel van het LVS wordt vanaf groep 1 de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht. In groep 1 en 2 wordt de zogeheten functie ontwikkeling (ook wel zintuiglijke ontwikkeling genoemd) en sociaal emotionele ontwikkelingen bijgehouden in Zien en de leerlijnen in Parnassys. 
Vanaf groep 3 hanteren we, buiten de school- en methode gebonden toetsen, het CITO LVS voor woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.
We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met behulp van deze toetsen met het landelijk gemiddelde en op grond van de resultaten passen wij ons onderwijs aan. De uitslagen van de toetsen zijn dan ook richtlijnen voor de leerkracht.

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden door Zien.

6.3. Begeleiding en zorg

Door middel van het leerlingvolgsysteem en methodegebonden toetsen houdt een leerkracht de vorderingen van de leerlingen bij.
Elke leerling wordt opgenomen in het groepsplan.
We hebben in groep 1 en 2 groepsplannen voor taal en rekenen en vanaf groep 3 groepsplannen voor rekenen, technisch- en begrijpend lezen en spelling. In het groepsplan wordt voor alle leerlingen per vormingsgebied een doel voor het komende half jaar gesteld. We evalueren deze groepsplannen in februari en juli.

Een leerling die uitvalt op een vormingsgebied wordt door de eigen leerkracht waar mogelijk geholpen. Primair wordt de hulp binnen de klassenorganisatie en binnen de reguliere schooltijd gegeven.

Daarnaast is er hulp voor buiten de groep door een onderwijsassistente. 
Wij proberen uitval in de klassensituatie te voorkomen door de risicoleerlingen op voorhand te helpen door middel van pre teaching en extra instructie in de klas, individueel of in een groepje.
Wanneer blijkt dat met de aangeboden hulp het gestelde doel niet wordt bereikt, wordt een zorgdeel opgesteld. Uiteraard worden de ouders geïnformeerd en het kan zijn dat de leerkracht de hulp van de ouders bij de uitvoering van het zorgdeel inschakelt.
Gedurende 6-8 weken wordt de leerling individueel, of samen met andere leerlingen begeleid. De intern begeleider krijgt een kopie van het zorgdeel. 

6.4. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04.

"Samen op ons eiland", is de slogan.

Het samenwerkingsverband zet zich in om voor zoveel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen de Hoeksche Waard. Bij voorkeur op een regulier basisschool en waar nodig op een van de scholen voor spciaal(basis)onderwijs. Dat doen zij samen met scholen, ouders en ander partners op ons eiland.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft een eigen website dat via de de link is te bereiken: https://swv2804.nl/

6.4.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het
Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie.
De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

Zie ook ons schoolondersteuningsprofiel op de website. 

6.4.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of doet geen succes ervaringen op.
 4. Gedrag. Uw kind vertoont storend gedrag tijdens de les  of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid. 

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag. 
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden
tot de directie van het SWV:

Neely Anne de Ronde-Davidse
nderonde@swv2804.nl
06-28201144

6.5. Leerlingendossiers

Het leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken en onderzoeksgegevens worden verzameld in het digitale leerlingendossier Parnassys.
Bij het verlaten van de school wordt er met behulp van deze gegevens een onderwijskundig rapport opgesteld, dat meegaat naar de nieuwe school.
Deze verzamelde informatie m.b.t. uw kind valt onder de Wet Persoonsregistratie. Zij is voor u en de betrokken leerkrachten binnen school beschikbaar.
Indien het wenselijk is dat deze informatie bij andere instanties bekend raakt, wordt u eerst om toestemming gevraagd.
De intern begeleider beheert dit dossier. Het dossier wordt verwijderd als de wettelijke termijn voor het bewaren ervan is verstreken. 

6.6. Kleuterverlenging

Vanaf uiterlijk november wordt er in groep 2 een stappenplan gevolgd om de overgang naar groep 3 te begeleiden. Soms blijkt dat voor een kind een verlengde kleuterperiode aan te bevelen is. Dit wordt besproken met ouders en leerkrachten om een goede afweging te maken. 

6.7. Doubleren

Als in groep 3 of 4 tot de conclusie gekomen wordt dat alle extra begeiding onvoldoende effect heeft gehad, kunnen we besluiten het jaar 'over' te doen. Dit gaat altijd in overleg met ouders, uw wordt op tijd van de zorgen die er zijn op de hoogte gebracht. 
De leerstof van twee jaar wordt dan bijvoorbeeld verspreid drie jaar. Dat gebeurt vooral als een kind bij de basisvaardigheden, of lichamelijk en emotioneel, minder snel dan gemiddeld ontwikkelt. Doel van dit extra jaar is het kind, met de aangepaste leerstof, een betere basis te geven om daarna de schoolperiode succesvol te laten doorlopen.


Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen in principe niet meer de mogelijkheid van een extra jaar.
Emotioneel en sociaal gezien vinden we het dan een betere keus om de leerling met een aangepast programma (eigen leerlijn) te laten werken.
Consequentie is dan meestal wel dat op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool bereikt zal worden. We werken dan met passende perspectieven om de vorderingen te kunnen volgen.

6.8. Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Met alle scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen naar toe gaan hebben we regelmatig contact. Wij informeren de scholen over de leerlingen die van onze school afkomstig zijn en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oudleerlingen.
De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt vooral plaats in groep 8. In februari/maart bespreekt de leerkracht met u de keuze voor het voortgezet onderwijs. Bij deze bespreking gebruiken we de informatie uit ons LVS. In april wordt de landelijke eindtoets afgenomen. Ook het afgelopen jaar scoorde De Molenwiek ruim boven het landelijk gemiddelde. De score was 87, dit is ruim boven het landelijke gemiddelde van 79.

 

Jaar Toets Score  
2022 IEP 86,9  
2021 IEP 87  
2020 x x (i.v.m. corona geen eindtoets)
2019 IEP 84  
2018 IEP 85  

 

Adviezen Voortgezet onderwijs 2022
VMBO basis 1 leerling
VMBO Kader 2 leerlingen
VMBO Gemengde leerweg  1 leerling
MAVO (VMBO TL) 5 leerlingen
MAVO/HAVO 2 leerlingen
HAVO 1 leerling
HAVO/VWO 3 leerlingen
VWO 7 leerlingen

De schoolkeuze is afhankelijk van vier elementen: de interesse en de capaciteiten van een kind, de thuissituatie en de kwaliteit van de basisschool.

Over dat laatste punt maken wij ons druk. Welke schoolsoort haalbaar is, hangt lang niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool maar ook van de aard en de aanleg van het kind.
Wel stellen we ons ten doel elk kind zich maximaal te doen ontwikkelen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt zodat het op die school goed mee kan komen.

6.8.1. De Centrale Eindtoets (IEP)

De centrale eindtoets is verplicht en wordt afgenomen in april. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen, maar wordt ook gebruikt om het advies van de leerkracht te toetsen.

Een schooladvies wordt heroverwogen als de uitslag van de centrale toets hoger is dan het verwachte resultaat. Zonodig wordt dit advies bijgesteld.
Bij een lagere uitslag wordt er geen nieuwe afweging gemaakt. 

De school mag zelf kiezen tussen verschillende (goedgekeurde) eindtoetsen. De leerlingen van de Molenwiek maken de IEP-eindtoets.

De toets wordt in groep 8 afgenomen op 19 en 20 april 2023.

6.8.2. Data en uitslag Eindtoets

De IEP- eindtoets wordt  afgenomen op woensdag 19 en donderdag 20 april 2023 (week 16).
Voor leerlingen die de toets niet kunnen maken zal er een tweede afnamemoment zijn. De uitslag van de toets wordt rond week 20 verwacht.
De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen.

6.9. Plaatsingswijzer

De besturen van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer te gebruiken als instrument tot een goed schooladvies te komen. In de Plaatsingswijzer staan de resultaten van de Cito-middentoetsen van de groepen 6,7 en 8. De Citotoetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari (de middentoetsen, M) en in mei/juni (de eindtoetsen, E. Niet te verwarren met de Eindtoets in groep 8). Het gaat hierbij om de vakken rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. 

Op basis van de resultaten van de toetsen komt de school tot (voorlopig) advies waarbij de resultaten van rekenen en begrijpend lezen doorslaggevend zijn.

We onderscheiden bij het advies:

 1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind gaat bijvoorbeeld naar het VMBO basiskader
 2. Plusprofiel: Er is in potentie meer. We adviseren Havo maar VWO is t.z.t. wellicht mogelijk. Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht.
 3. Bespreekprofiel: Het is niet duidelijk. We bespreken het kind met het de voortgezet onderwijsscho(o)l(en) waar tussen getwijfeld wordt.
 4. Ondersteuningsprofiel: Duidelijk is bijvoorbeeld HAVO maar uw kind heeft een bepaalde ondersteuning nodig.

De Plaatsingswijzer doet meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet meer gebaseerd op een 'foto' van een paar dagen, maar op een 'film' van 3 jaar.

6.10. Meerbegaafdheid op De Molenwiek

Meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen krijgen de kans zich op eigen wijze te ontwikkelen.
Signalering van hoogbegaafdheid kan in elke groep plaatsvinden door middel van observatie- en signaleringenlijsten.
Daarna worden er in overleg met de ouders begeleidingsplannen opgesteld.
De leerlingen krijgen diverse basislesstof compact aangeboden, waardoor er extra ruimte in het rooster ontstaat voor verrijkingsprojecten.
Deze verrijking kan plaatsvinden op basisvakken zoals rekenen en taal, maar ook vakken die niet binnen het lesaanbod vallen of op een wijze worden gegeven die sterk afwijkt van de standaard lesmethodes.

We werken nu al met behulp van het tijdschrift Vooruit (dit tijdschrift bevat aanvullende lessen in opklimmende moeilijkheidsgraad op het gebied van rekenen, ruimtelijk/ creatief, sociaal-emotioneel, praktisch en andere interessante onderwerpen), mind challenging games, vreemde talen als Spaans en Frans en wiskunde W4 kangoeroe rekenen.

Tevens is er op school elke donderdag tijd voor deze kinderen onder begeleiding van een docent die gespecialiseerd is in hoogbegaafheid.

6.11. Regionale plusklas "De Kangoeroe"

Met sprongen vooruit!
Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale Plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.
In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling, strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling

Aanmelden voor de Kangoeroeklas gaat via de intern begeleider van de school van uw zoon/dochter. In september verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

6.12. Aanmelden nieuwe leerlingen

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Voor informatie over De Molenwiek, voor aanmelding van nieuwe leerlingen en/of voor een gesprek, kunt u een afspraak maken met één van de directieleden. 

Tijdens het gesprek, vertellen wij u het één en ander over onze school en beantwoorden wij uw vragen. Hierna volgt een rondleiding, zodat u zich een beeld kunt vormen van de school.  Als een leerling de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, wordt hij of zij toegelaten op een basisschool. Om meer te weten te komen over uw kind plannen wij een kennismakingsbezoek voor de 4e verjaardag van uw kind. Tijdens dit bezoek bespreken we de dagen dat uw kind mag komen wennen en het speciaal voor de 4-jarigen opgestelde inschrijfformulier 'Wie ben ik'.

Kinderen die de peutergroep van Kibeo bezoeken, werken vanaf 3 ½ jaar samen met de instroomgroep van onze school. 

Voor deze kinderen verloopt de overgang van voorschoolse opvang naar school heel vloeiend.

Bij de aanmelding van een leerling van een andere school door verhuizing  besluiten we in eerste instantie tot een voorlopige toelating.

We nemen, met uw toestemming, contact op met de vorige school.

Met behulp van het didactische rapport en onze eigen bevindingen vindt er, in overleg met de intern begeleider, definitieve plaatsing plaats. We verwachten van u, dat u alle relevante informatie m.b.t. uw kind met ons deelt. Van ons mag u verwachten dat we deze informatie vertrouwelijk behandelen en inzetten voor het optimaliseren van ons onderwijs aan uw kind en onze adviezen aan u.

7. De ouders

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind.

Van school uit proberen we u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school plaatsvinden.
U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder in de groep van uw kind of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid vinden wij heel waardevol!

7.1. Schoolgids

Vanaf de eerste week van het nieuwe schooljaar is de schoolgids digitaal beschikbaar.

De schoolgids geeft een handig overzicht van activiteiten die in de loop van een schooljaar plaatsvinden, aangevuld met andere belangrijke informatie.

 

7.2. Weekbrief

Dit is in eerste instantie hét communicatiemiddel tussen u en de school. De weekbrief verschijnt iedere donderdag.
Hierin leest u informatie en/of nieuws voor de week die volgt of van de afgelopen week.

De weekbrief wordt digitaal verspreid en op de website geplaatst.

De ouders van de leerlingen in de groepen 4 t/m 8 ontvangen elke week een weekplanning. 

7.3. Rapport

Het rapport verschijnt 2 keer per jaar; begin februari en eind juni.

Alle toetsresultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys en alle resultaten samen vormen een vernieuwd digitaal rapport. Alle ouders kunnen inloggen op Parnassys en de resultaten van hun eigen kind bekijken.

De resultaten van de Cito toetsen worden niet meer in het rapport opgenomen. Deze zijn wel zichtbaar in Parnassys. 

7.4. Gesprekken met ouders

Dit jaar vinden de spreekavonden voor de groepen 1 t/m 6 plaats in de maanden maart en mei.

We starten in alle groepen met een informatiebijeenkomst per gorep voor alle ouders en verzorgers. Daarnaast zijn er voor een aantal ouders startgesprekken, deze zijn op uitnodiging van de leerkracht/school.

In februari heeft groep 8 adviesgesprekken voor het vervolgonderwijs van de schoolverlaters.

In maart heeft groep 6 en 7 gesprekken naar aanleiding van de plaatsingswijzer voor deze leerlingen. Deze gesprekken zijn altijd met ouders en kind.

 

7.5. Een gesprek tussendoor

Als u tussendoor behoefte heeft om iets met de leerkracht te bespreken, dan maken wij daar altijd ruimte voor na schooltijd.
Wij vinden het fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de intern begeleider of de directie van de school.

Wilt u ons in de ochtend even spreken, kom dan rond 8.00 uur langs.

7.6. Ouderdagen

Jaarlijks organiseren wij diverse informatieve bijeenkomsten. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders.
 
Elk jaar zijn er ouderdagen in groep 1 en 2. De bedoeling hiervan is dat we u willen laten ervaren wat een dag school gaan betekent en tevens willen we een beeld geven van het onderwijs in de eerste twee leerjaren.

 

7.7. Website en e-mailadres

Op de website van de stichting www.csgdewaard.nl of www.molenwiek.nl kunt u ook informatie over onze school lezen. U vindt hier de schoolgids staat, informatie over en van de verschillende groepen, actuele foto’s en nog veel meer.

U kunt via molenwiek@csgdewaard.nl contact met ons opnemen.

Website en app
Onze school heeft website waar een app aangekoppeld is. 
Deze app kunt u gebruiken op uw smartphone.

U kunt de app 
downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard.
Op de app ontvangt ook 
push berichten als er nieuws is.
Met deze app en website willen we een slag maken in de 
communicatie met de ouders.
De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Molenwiek’ 
kunt vinden.

Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.
De 
website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels.
De website en app hebben een 
klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven.
Dit e-mailadres is opgeslagen in 
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang.

De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de 
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Dit is ons website adres: https://demolenwiek.csgdewaard.nl/

7.8. Ouderhulp

Een moderne basisschool kan niet zonder ouderhulp. Ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Bij alle activiteiten blijven de leerkrachten te allen tijde verantwoordelijk.
Op de informatieavonden wordt besproken hoe u zich kunt opgeven voor de diverse activiteiten.
We verwachten van ouders dat ze bij hulp aan kinderen discreet met de verkregen informatie om gaan.

7.9. Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school.
De MR heeft naar de directeur een adviserende en controlerende taak als het gaat om o.a. veiligheid, gezondheid en voorzieningen ten behoeve van de leerlingen.
In sommige zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld bij benoeming van personeel. In andere zaken is instemming van de MR nodig, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het schoolplan en sponsoring.


De MR is samengesteld uit drie teamleden en vier ouders.

In schooljaar 2022/2023 bestaat de MR uit:

Ouders Team
Carienke de Jong (voorzitter) Esther van Veen (secretaris)
Marleen van Breugel Marga Prins
Carina Vrieling Irma Kayadoe
vacant  De directeur heeft een adviesfunctie t.a.v. de medezeggenschapsraad en is geen lid van de MR. De MR vergadert eens in de 6 weken en deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De MR is te vinden op de schoolwebsite en te bereiken via: molenwiekmr@csgdewaard.nl

7.10. De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar zij zijn ook betrokken bij schoolreisjes, sportdagen en andere activiteiten.

Een andere taak van de OR is het contact tussen u en de school te bevorderen. Indein nodig behartigt de raad uw lenalgen en die van dekinderen bij de medezeggenscharspraad (MR. De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij het bestuur onder aandacht gebracht meten worden.

De ouderraad:

 • kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenscahpsraad of aan het team
 • ondersteunt bij het organiseren en/of itwerken van binnen- en buiterschoolse activiteiten
 • betrekt andere ouders bij de uitvoering van activiteiten

De leden van de ouderraad zijn schooljaar 2022/2023:

 • Karin Lafeber (voorzitter)
 • Jolanda van der Linden (penningmeester)
 • Jochebed Meijer
 • Marjolein Vermaas
 • Daniëlle Dekker
 • Josje Dekker
 • Mirjam Krijgsman
 • Margreet van Asperen
 • Denise Lesierse

7.11. Ouderbijdrage inclusief kamp en schoolreisje

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor leerlingen uit groep 1 t/m 7: 55 euro.

De activiteiten die wij daaruit betalen zijn:

 • schoolreis;
 • kerstviering;
 • paasontbijt;
 • sportdag;
 • bezoek aan o.a.musea;
 • sportdag; 

Voor groep 8 is de vrijwillige ouderbijdrage 105 euro.

Hiervan wordt ook het kamp en afscheidsfeest van betaald.

Link naar de website van de rijksoverheid

 

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL81RABO 0369947576

 

 

 

7.12. Vragenlijst Veiligheid Leerlingen

In april 2022 heeft onze school deelgenomen aan de Vragenlijst Veiligheid Leerlingen.

Van de leerlingen heeft 89% deze vragenlijst ingevuld, dit is een uitstekende respons en daarmee is de uitslag betrouwbaar.

De hoogste en laagste scores per beleidsterrein (3,00 en hoger is voldoende, op een schaal van 1 tot 4). 

In rood, indien van toepassing, de scores van de vragenlijst Veiligheid 2021.

Veiligheidsbeleving: 3,55 (3,59)
Hoogst: Ik voel me veilig in de school: 3,62 (3,62)
Laagst: Ik voel me veilig op het plein: 3,48 (3,52)

NB: 1=nooit, 2=niet altijd, 3=meestal wel, 4=altijd.

Optreden van de leraar: 3,28 (3,26)
Hoogst: Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten: 3,61 (3,59)
Laagst: Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen: 2,88 (2,84)

NB: 1=nooit, 2=niet altijd, 3=meestal wel, 4=altijd.

De opstelling van de leerling: 3,23 (3,25)
Hoogst: Ik houd me aan de regels tegen het pesten: 3,60 (3,59)
Laagst :Ik help kinderen als ze gepest worden: 3,04 (3,19)

NB: 1=nooit, 2=niet altijd, 3=meestal wel, 4=altijd.

Welbevinden: 3,29 (3,35)
Hoogst: Ik heb vriendjes en/of vriendjes in mijn klas: 3,74 (3,78)
Laagst: Ik kan goed met andere kinderen in mijnklas opschieten: 3,01 (3,24)

NB: 1=nooit, 2=niet altijd, 3=meestal wel, 4=altijd.

Fysieke veiligheid: 3,57 (3,59)
Hoogst: Ik word geknepen: 3,71 (3,67)
Laagst: Ik word geslagen en/of gestompt: 3,51 (3,57)

NB: 1=vaak, 2=regelmatig, 3=af en toe, 4=nooit.

Sociale veiligheid: 3,60 (3,69)
Hoogst: Ik word digitaal gepest: 3,90 (3,87)
Laagst: Ik word buitengesloten: 3,44 (3,56)

NB: 1=vaak, 2=regelmatig, 3=af en toe, 4=nooit.

Psychische veiligheid: 3,67 (3,70)
Hoogst: Ik word bedreigd: 3,82 (3,84)
Laagst: Ik word uitgelachen: 3,54 (3,49)

NB: 1=vaak, 2=regelmatig, 3=af en toe, 4=nooit.

Materiele zaken:  3,58 (3,72)
Hoogst: Andere kinderen vernielen mijn spullen: 3,76 (3,81)
Laagst: Andere kinderen zitten aan mijn spullen, als ik dat niet wil: 3,33 (3,41)

NB: 1=vaak, 2=regelmatig, 3=af en toe, 4=nooit.

Cijfer

Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8,5 (8,6) 
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8,4 (8,4)

Het gemiddelde cijfer dat de kinderen de school geven: 8,4 (8,5)

 

7.13. Rookbeleid

In en om de school (plein en kiss and ride) mag niet gerookt.

7.14. Verkeer rond de school

Zoals u allen bekend is, is het een drukte van belang door het verkeer van voetgangers, fietsers en auto’s rond de school tijdens het naar en uit school gaan.
Om dit alles goed te laten verlopen, vragen wij iedereen zich geduldig en fatsoenlijk te gedragen zodat klein en groot de tijd krijgt om over te steken.
De kiss and ride zone van de school mag alleen gebruikt worden om af te zetten.

De kinderen met een fiets nemen de uitgang bij de fietsenstalling.

Groep 1 t/m 4 parkeren op het voorplein en 5 t/m 8 op het achterplein.

7.15. Ondersteuning projecten

Elk schooljaar worden 2 of 3 projecten gekozen, waaraan extra aandacht wordt besteed. De bijdrage is altijd op vrijwillige basis.
Dat kan ook een actie zijn n.a.v. een actuele gebeurtenis.
De Molenwiek heeft in de afgelopen jaren o.a. meegedaan aan acties voor het Sophia Kinderziekenhuis, scholen in Nepal, gehandicaptensport, Novib, Unicef, Actie Schoenendoos en Edukans.

 

7.16. Sponsoring

Het schoolbeleid is geconformeerd aan het mede door de besturenraad opgestelde convenant.
Bij iedere vorm van sponsoring dienen sponsors de uitgangspunten van het convenant aan de hand van een contract te accepteren.
U kunt hierover altijd contact met ons opnemen.

8. De kinderen

EXCURSIES
We willen de leerlingen in de praktijk kennis laten maken met wat op school theoretisch wordt aangeboden. Iedere groep gaat op pad om dieren in de natuur te zien of binnen de agrarische sector een bezoek te brengen. Het bezoeken van musea, theatervoorstellingen, enzovoorts kan ook tot de mogelijkheden behoren.

8.1. Verjaardagen

De verjaardag van de kinderen is een bijzondere dag. De jarige leerling viert het in de groep. 

Ouders zijn in de groepen 1 t/m 3 welkom bij het feest.

Wanneer de kinderen willen trakteren dan graag een gezonde traktatie. zie http://www.gezondtrakteren.nl/

De ouders van kinderen die een bepaald dieet volgen, vragen wij een pot met geschikte traktaties neer te zetten op school. Zo kunnen ook deze kinderen volop van het feest genieten.

Bij verjaardagen horen ook feestjes maar wij willen u wel verzoeken om de uitnodigingen voor de feestjes niet op school uit te delen. 

De verjaardag van de leerkracht is ook altijd een feestdag.
De dag wordt op diverse manieren gevierd: spelletjes, optredens van kinderen of een leuke film kijken. Natuurlijk mogen de kinderen, als ze dat willen, verkleed komen.
Een cadeautje vinden we als leerkrachten leuk, maar met een zelfgemaakte attentie zijn we ook heel blij.

8.2. Groep 8 afscheidsavond

Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 afscheid met een spetterende musical.
Na een feestelijke dag op school, met optredens voor de andere groepen, spelletjes en een etentje in stijl, treedt groep 8 ‘s avonds op voor familie en leerkrachten.

Afhankelijk van het aantal leerlingen kiezen we voor een musical of (zelfgemaakte) film. 

8.3. Schoolreis

Eenmaal per jaar, meestal eind juni gaan we met de kinderen uit groep 3 t/m 7 op schoolreis.
De schoolreis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We zijn vooral gezellig een dagje uit met elkaar. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Drievliet, Blijdorp, Ouwehands dierenpark of het Dolfinarium.

 

8.4. Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan elk jaar op kamp.

Tijdens dit kamp wordt aan sport, spel, ontspanning en natuureducatie gedaan. De kosten van het kamp liggen worden verrekend met de ouderbijdrage, die voor groep 8 €105,00 is.

 Dit jaar gaan we op kamp van 15 tot en met 17 mei 2023.

 

8.5. Verkeersexamen

In groep 7 of 8 nemen de leerlingen in april deel aan het landelijk verkeersexamen. De kinderen worden op theorie en praktijk getoetst.

8.6. EHBO

In groep 7 of 8 wordt een jeugd-EHBO cursus gegeven met als doel bij de leerlingen kennis en bereidheid te kweken om hulp te verlenen (na het behalen van het diploma) aan anderen en zichzelf.
Het diploma is twee jaar geldig.

8.7. Leerlingenraad

De leerlingenraad is een orgaan waarin acht midden- en bovenbouwleerlingen praten over diverse schoolzaken. De leden van de leerlingenraad kiezen zelf een voorzitter en secretaris.

De leerlingenraad komt 4x per jaar samen met een leerkracht, daarnaast kunnen zij zelf vergaderingen plannen zonder leerkracht. Voor de bijeenkomst bespreken de leden van de leerlingenraad in hun eigen klas de onderwerpen en inventariseren vragen en/of opmerkingen van hun klasgenoten.

8.8. Sportdag of koningsspelen: een feest!

Typisch Molenwiek zou je kunnen zeggen: 200 leerlingen uit de groepen 1 t/m 8, die met hulp van ouders spelletjes doen en sporten beoefenen.
Afhankelijk van het tijdtip kiezen we per jaar of we een sportdag of Koningsspelen organiseren. 

8.9. Zomerfeest

Groep 1 en 2 heeft elk jaar een zomerfeest. Ze maken een uitstapje naar het Recreatieoord, Plaswijckpark of natuurspeeltuin Tiengemeten of hebben een themafeest op school. 

8.10. Project of fancy fair

Op de Molenwiek besteden we tijd aan een project of aan een fancy fair. Bij het project, werken we een paar weken aan een bepaald thema.
Alle klassen vullen dit op hun eigen manier in en proberen er zoveel mogelijk vakken in te betrekken.
Het project wordt traditiegetrouw afgesloten met een tentoonstelling en andere activiteiten voor o.a. de ouders. Ook houden we soms een fancy fair met spelletjes, verkoop van allerlei zelfgemaakte spullen, plantjes, fruit e.d. met als doel zoveel mogelijk geld te verdienen.
Het geld kan aan een goed doel besteed worden (bv. Kika) of voor de school zijn, bv voor aanschaf chromebooks.

8.11. Christelijke feesten op school

Aan de Christelijke feestdagen wordt op onze school uiteraard veel aandacht besteed.
We doen dit door middel van vertellingen, verwerking op verschillende manieren en het zingen van liederen.
Dit alles gebeurt in iedere groep vaak weer anders, afgestemd op begripsniveau. Daarnaast vieren wij Kerst en Pasen met de hele school.
Ook wordt er in samenwerking met de kerk eens per jaar een scholendienst georganiseerd. 

 

8.12. Huiswerk

Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt veel huiswerk gegeven. Het is daarom goed om hier alvast  op de basisschool aan te wennen.
Dingen alleen doen en zelf verantwoordelijk zijn hoort nu eenmaal ook bij het groter worden. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt op die manier een stuk makkelijker.

8.13. Persoonlijk eigendommen leerlingen

De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals mobiele telefoons, fietsen en kledingstukken. Deze zaken worden onder eigen verantwoordelijkheid meegenomen naar school.

9. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 3000 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is benoemd als interim voorzitter van het College van Bestuur.

9.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland,
tel. 0186 - 62 14 61, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

9.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. D. Bravenboer, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina van de Stichtingswebsite 'Klachtenprocedure-Klokkenluidersregeling-Integriteitscode'.

9.3. Veilig Thuis (Meldcode) en Vertrouwensinspecteurs

Veilig Thuis

Als er een vermoeden bestaat dat één van onze leerlingen mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, zullen zij handelen zoals beschreven staat in de "Meldcode huiselijke geweld en kidermishandeling". In deze meldcode staat beschreven welke stappen de school onderneemt t/m het inschakelen van hulpverlening.

Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

9.4. Vertrouwenspersoon (intern)

Met schoolgerelateerde vragen, klachten of opmerkingen kunt u altijd bij de leerkracht of directeur van de school terecht. Soms is het echter wenselijk om dit via de vertrouwenspersoon van de school te doen. 

De (interne) vertrouwenspersoon van school is een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en collega's. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar luistert en neemt uw verhaal serieus. Ze staat u bij en helpt om de juiste route te vinden die naar een oplossing te leidt. 

De informatie die met de vertrouwenspersoon wordt gedeeld is vertrouwelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming van de aandrager, wordt dit niet met derden gedeeld. 

Soms zijn er zeer dringende redenen waarvoor het noodzakelijk is de geheimhouding te doorbreken.  Voordat dit daadwerkelijk gebeurt, zal de interne vertrouwenspersoon de aandrager van dit voornemen op de hoogte brengen en de gronden waarop de geheimhouding verbroken moet worden onderbouwen. 

Op de Molenwiek is Debby Bravenboer onze vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via de mail d.bravenboer@csgdewaard.nl of telefonisch: 0186-601598.

9.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

9.6. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. 

Toestemming wordt in het AVG document verleend.

9.7. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl
Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard)

9.8. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus.
CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.
Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

10. Externe contacten


Aan de school is een maatschappelijk werker verbonden.
Om de week komt zij een dagdeel op school. Indien school niet meer de goede hulp kan bieden aan een leerling, kan er advies gevraagd worden aan de schoolmaatschappelijk werker. Dit gebeurt in overleg met de ouders.
De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met kinderen met problemen. Als het nodig is, nodigt de schoolmaatschappelijk werker ook de ouders uit of ze gaat op huisbezoek.
De problematiek loopt uiteen. Het kan gaan om emotionele of gedragsproblemen, bijvoorbeeld angsten of pesten, echtscheidingen en huiselijk geweld.

10.1. Rijksinspectie

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

10.2. Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, onderzoekt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uw kind 2 keer. In groep 2 krijgen de kinderen een medisch onderzoek.

In het schooljaar 2018-2019 werken ze met digitale vragenlijsten. Ouders krijgen de mogelijkheid om met hun Digi-D en SMS-code (conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van Mijn Kind In Beeld.

Hiermee krijgen zij toegang tot het digitale dossier van hun kind en kunnen zij diverse gegevens inzien zoals groei, de volgende afspraak, advies op maat enz.)
Tevens krijgen zij toegang tot een digitale vragenlijst van de jeugdgezondheidszorg en de GGD-ZHZ. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

De vragenlijst maakt onderdeel uit van het periodiek gezondheidsonderzoek. In groep 2 bestaat dit uit verschillende onderdelen. De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van de kinderen en controleert het functioneren van de ogen en de oren.
Daarop volgend hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts. Dit vindt plaats bij jullie op school. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen wordt de ouders gevraagd de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.

Voor de kinderen van groep 7 gaat het net iets anders. De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van de kinderen (indien nodig wordt ook de bloeddruk gemeten). Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen wordt de ouders gevraagd de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.

Als de antwoorden van de ingevulde vragenlijst, en of de resultaten van de metingen, daar aanleiding toe geven, dan worden kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

10.3. Logopedie

In de onderbouw wordt veel aandacht geschonken aan de spraak-en taalontwikkeling. Als dit niet voldoende snel verloopt kan de hulp van de logopediste noodzakelijk zijn.
In groep 2 worden alle leerlingen logopedisch gescreend en krijgen ouders advies, maar ook eerder kan de hulp van de logopedist worden ingeroepen. Op latere leeftijd kan logopedische begeleiding ook nodig zijn, bijvoorbeeld bij lees-en spellingsproblemen. 

Voor informatie over logopedie verwijzen we naar de website van Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard (LCHW). Het LCHW is een samenwerkingsverband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard.

 

10.4. Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf

Ieder jaar hebben de leerkrachten van de onderbouw contact met de leidsters van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen waar leerlingen van afkomstig zijn. 

Met het kinderdagverblijf van Kibeo hebben wij een intensieve samenwerking. Peuters van de  peutergroep van Kibeo kunnen 3 ochtenden mee draaien met de instroomgroep van de Molenwiek. 

In 2018 hebben de bestuurders, Marleen Noordijk (Regiodirecteur Kibeo) en de heer Bert Tuk (Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard) een intentieverklaring ondertekend.
In deze intentieverklaring spreken de partners af om samen toe te werken naar een integraal kindcentrum.

CBS de Molenwiek en Kibeo Beatrixplein spraken in dit document uit:

1e.
De intentie te hebben gezamenlijk te werken aan de realisatie van een IKC in Mijnsheerenland;

2e.
De samenwerking tussen school en de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Kibeo zal verder worden geïntensiveerd;

3e.
Het schooljaar 2019-2020  werd gebruikt om een IKC-plan op te stellen a.d.h.v. de IKC matrix en het actieplan.

September 2020 zijn we gestart met het IKC, die verder gaat dan samen in 1 gebouw zitten. 

In de gezamenlijke nieuwsbrief leest u hier meer over. 

10.5. Voor- en naschoolse opvang

Op de Molenwiek vindt voor- en naschoolse opvang plaats. Wij hebben gekozen voor het makelaarsmodel. Er is bij dit model een duidelijke taakverdeling.

De school zorgt voor onderwijs en de organisatie voor buitenschoolse opvang zorgt voor de opvang buiten de schooltijden. De school is op deze wijze makelaar tussen ouders die opvang vragen en de organisatie die opvang aanbiedt. De voor- en naschoolse opvang op de Molenwiek wordt georganisserd door Kibeo.

Meer informatie vindt u op de website van Kibeo: www.kibeo.nl, of maak een afspraak via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Samen met Kibeo worden er ook naschoolse activiteiten aangeboden voor de BSO kinderen maar ook voor de andere schoolgaande kinderen. 

Vorig jaar zijn we gestart met het talentenplein in samenwerking met Kibeo, De Boomgaard en SKOC.

Onder de naam Talentenland worden er voor de kinderen op woensdagmiddag verschillende leuke activiteten aangeboden. 

10.6. Sportactiviteiten

Door diverse sportverenigingen uit de omgeving worden sportactiviteiten voor de leerlingen georganiseerd. Wij proberen zoveel mogelijk met schoolteams mee te doen met sporten als voetbal en korfbal.

Deze verenigingen organiseren wedstrijden waar aan leerlingen uit verschillende groepen kunnen deelnemen. Deze wedstrijden vallen op woensdagmiddagen.

Voorwaarde is hierbij hulp van de ouders in de vorm van teamleider of chauffeur.

Van onze kant trachten we u tijdig te informeren en bereiden de leerlingen tijdens de gymlessen voor op de wedstrijden.

10.7. Schoolfotograaf

Elk jaar bezoekt een fotograaf onze school. Van elk kind en van iedere klas wordt een foto gemaakt en eventueel nog een foto met broertjes en/of zusjes. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht deze foto’s af te nemen.

 

10.8. Folders

Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal.
Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie (en niet in strijd is met de identiteit van de school en de fatsoensnormen) dan wordt het uitgedeeld of in de hal opgehangen.
Dat wil echter niet zeggen dat de school achter de inhoud van het materiaal staat. U bepaalt als ouder zelf of iets passend is of niet.

10.9. Schoolmaatschappelijk werk

Aan de school is een maatschappelijk werker verbonden. Om de week komt zij een dagdeel op school.
Indien school niet meer de goede hulp kan bieden aan een leerling, kan er advies gevraagd worden aan de schoolmaatschappelijk werker.
Dit gebeurt in overleg met de ouders. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met kinderen met problemen.
Als het nodig is, nodigt de schoolmaatschappelijk werker ook de ouders uit of ze gaat op huisbezoek. De problematiek loopt uiteen. Het kan gaan om emotionele of gedragsproblemen, bijvoorbeeld angsten of pesten, echtscheidingen en huiselijk geweld.

11. Schoolorganisatie

SCHOOLVERZEKERING
Schoolverzekering voor leerlingen.
Alle leerlingen zijn bij alle door de school georganiseerde activiteiten in en buiten de school middels een overkoepelende verzekering verzekerd. Lichamelijk letsel dat het gevolg is van schoolse activiteiten kan verhaald worden. Zie voor nadere details de polis van de schoolverzekering.

11.1. Schade tijdens schooltijd

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school.

11.2. Te laat komen/verzuim

Wij stellen het op prijs om met elkaar de dag te beginnen.

Om 8.20 uur gaan de deuren open voor de groepen 1, 2 en 3. 

Bij de eerste bel (8.26 uur), gaat iedereen naar binnen, bij de tweede bel beginnen de lessen.
U helpt uw kind om op tijd op school te komen, door het op tijd van huis weg te laten gaan. Als uw kind noodgedwongen te laat op school zal komen, verzoeken wij u om dit aan de desbetreffende leerkracht mee te delen.
Schoolverzuim, bijvoorbeeld door ziekte, graag tussen 08.00 en 08.20 uur telefonisch aan ons melden.

 

11.3. Leerplicht

Hiervoor gelden de volgende bepalingen:

 1. Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden.
 2. Een leerling die nog geen zes jaar oud is, is voor 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting van geregeld schoolbezoek. Naast deze vrijstelling, kan de directie nog eens ten hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Dit geldt totdat het kind zes jaar wordt.

11.4. Aanvraag verlof

Aanvragen voor korter of langer verlof dient u, minstens vier weken voor de gewenste datum van ingang, schriftelijk in te dienen bij de directie. Op de schoolsite kunt u een aanvraagformulier vinden onder het kopje actueel. Het verlenen van verlof voor vakanties is niet mogelijk. Alleen wanneer er sprake is van “gewichtige omstandigheden” kan er officieel vrij gegeven worden;

 • Ernstige ziekte of sterfgeval in de familie
 • Huwelijk
 • Huwelijks - of ambtsjubileum van ouders of grootouders (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar)
 • Geboorte broertje of zusje
 • Pensionering of V.U.T
 • Verhuizing van het gezin
 • Bezoek tandarts, huisarts of specialist

U dient dus bij het vaststellen van uw vakanties uit te gaan van het vakantierooster.

 

11.5. Beleid toelating, schorsing en verwijdering leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkracht, directie en het College van Bestuur.
Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan “Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” is op school aanwezig en is na te zien op de website.

11.6. Gronden voor vrijstelling van onderwijs

Het is mogelijk dat een leerling om bepaalde (doorgaans medische) redenen niet aan een lesactiviteit kan meedoen. Dit kan bv. het geval zijn bij gymnastiek. In voorkomend geval wordt de desbetreffende leerling dan tijdelijk in een andere groep geplaatst en zorgt de leerkracht van die groep in overleg met de leerkracht van de leerling voor een vervangende onderwijsactiviteit.

11.7. Kleine pauze

Iedere ochtend is er voor de kinderen gelegenheid om rond de pauze van 10.30 uur iets te drinken en te eten.

Het beleid rond pauzehappen op onze school is dat de kinderen op 5 vaste dagen in de week een portie groente of fruit (schoongemaakt) meekrijgen.

 

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld: 

 • Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
 • Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.

Kinderen nemen zelf drinken mee naar school. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde dranken in een beker. 

 

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld: 

 • Kraanwater. 
 • Thee zonder suiker. 
 • Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.

 

 

 

11.8. Lunch

De school hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven en onder begeleiding van de leerkracht de meegebrachte lunch nuttigen.
De schooltijden zijn voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen gelijk. We vinden het op de Molenwiek belangrijk dat het eten tussen de middag een rustmoment is.
Om die reden kiezen we ervoor om de kinderen te laten eten onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Wij hebben 20 minuten lunchtijd. 
Wij stimuleren ook gezond gedrag en willen u dan ook vragen om een gezond lunchpakketje mee te geven. In dit lunchpakketje geen snoep en liefst ook geen zoetigheid op brood. 

 

          Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld: 

    

 • Volkorenbrood of bruinbrood.
 • Vleeswaar zoals bijvoorbeeld kipfilet, (magere) knakworst, een plakje ham of (vegetarische) smeerworst.
 • Salades op brood zoals komkommersalade, farmersalade. 
 • Appelstroop, (halva)jam en honing.
 • (20+ of 30+) smeerkaas, ei, hüttenkäse of (light) zuivelspread.
 • Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker. 
 • Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. 
 • Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. 

Lekker als beleg en voor erbij. 

 

11.9. Hoofdluis

Iedere eerste woensdag na een vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. De controle vindt plaats door de LOL (Let Op Luis) ouder. De LOL ouders hebben als taak contoleren en informatie doorgeven aan de leerkracht. Zij gaan met de gekregen informatie zorgvuldig om en praten niet met andere personen hier over. Bij de constatering van hoofdluis in de school volgen wij het stappenplan van de GGD:

 1. De eerste woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door speciaal aangestelde ouders.
 2. Indien in een klas hoofdluis wordt geconstateerd, wordt de ouder op de hoogte gesteld en verzocht om onmiddellijk met de behandeling te starten.
 3. Bij meerdere gevallen in één klas wordt dit in deweekbrief vermeld.

11.10. Sfeerregels

We werken continue aan een positieve sfeer in en rondom de school. Hiervoor maken we met elkaar afspraken.

11.11. Pleinregels

 • Gescheiden speelplekken voor de groepen 3 t/m 4 en 5 t/m 8.
  De kinderen worden dan in de gelegenheid gesteld om met verschillende materialen uit de speelkist te spelen
 • Groep 1/2A en 1/2b spelen gezamenlijk buiten, maar op andere tijden dan de overige groepen
 • Er is elke dag een pleinwacht aanwezig 10 minuten voor schooltijd en in de pauzes.
 • Ongeveer 4 minuten voor aanvang van de school gaat de eerste bel
 • Naast het plein mag er in de voetbalkooi gevoetbald worden.
  Hiervoor zijn afspraken welke groep aan de beurt is. Tevens mag er op het achterplein met speciale schoolsticks gehockeyd  worden. 
 • Kinderen die met de fiets naar school komen, stappen bij het hek af en lopen met de fiets aan de hand over het plein naar het achterplein. Of komen via de ingang op het achterplein.
 • De groepen 1 t/m 4 kunnen hun fiets aan de voorkant van de school parkeren. 
  Graag via de fietsingang het plein betreden. En de fietsen recht parkeren.
 • de groepen 5 t/m 8 parkeren hun fiets bij voorkeur aan de achterkant van de school, de plek is echter beperkt waardoor er ook geparkeerd wordt aan de kant van het Dorpshart. Hierbij moet opgelet worden dat de fietsen niet voor de uitgang van de kinderopvang geplaatst worden.

11.12. Schoolregels

 • De leerlingen van de groepen 1, 2 en groep 3 t/m de herfstvakantie mogen 10 minuten voor schooltijd binnen worden gebracht.
  Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 3 steed vaker zonder ouders naar binnen. 
 • Schoolspullen, zoals boeken en schriften, mogen alleen in een schooltas/rugzak mee naar huis worden genomen.
 • Mobiele telefoons gaan bij de ingang van het schoolplein uit en worden niet gebruikt, tenzij met toestemming van de leerkracht, aangezien zij leiden tot verstoring van het werk/lesklimaat.
 • De klassenregels worden in de eerste schoolweek besproken met de kinderen en zijn te vinden op de prikborden in de diverse klaslokalen.

11.13. Gevonden voorwerpen

In de hal, op de witte kast staat een mand met gevonden voorwerpen.
De gevonden spulletjes worden één maand bewaard.
Gevonden fietssleuteltjes worden bij de concierge verzameld.

11.14. Vakanties & Lesvrije (studie)dagen

Vakantie Datum Weer naar school
Herfstvakantie 24-28 oktober 2022 31 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022-6 januari 2023  9 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023-6 maart 2023* 7 maart 2023
Pasen 7 april 2023-10 april 2023 11 april 2023
Meivakantie 24 april 2023-5 mei 2023 8 mei 2023
Hemelvaart 18 mei-19 mei 2023 22 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 30 mei 2023
Zomervakantie 10 juli 2023- 18 augustus 2023 21 augustus 2023

 

1. vrijdag 16 september 2022  
2. dinsdag 6 december 2022  
3. maandag 13 februari 2023  
4. *maandag 6 maart 2023 Let op! aansluitend op voorjaarsvakantie
5. donderdag 22 juni 2023  
  vrijdag 7 juli 2023 Deze dag is ALLEEN vrij als gedurende het schooljaar geen calamiteiten zijn geweest. Houd hier rekening mee met het boeken van uw vakantie!

 

12. De Molenwiek

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE MOLENWIEK
Beatrixplein 4
3271 BA Mijnsheerenland
Tel.: 0186 - 601 598
molenwiek@csgdewaard.nl
www.csgdewaard.nl

DIRECTIE
directeur: Margriet van Daal

m.vandaal@csgdewaard.nl


De school telt aan het begin van het
schooljaar ongeveer 200 leerlingen.

SCHOOLTIJDEN
Groep 1 t/m 8:
08.30 - 14.20 uur (woensdag tot 12.30 uur)

PAUZE GROEP 3 t/m 8
Eerste pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur of 10.15 uur tot 10.30 uur
Tweede pauze van 12.00 uur tot 12.15 uur of 12.15 uur tot 12.30 uur

AANMELDEN
Voor aanmelding van nieuwe leerlingen en voor informatie over De Molenwiek kunt u contact opnemen met de directie.

BESTUUR
De Molenwiek staat onder bestuur van Stichting CSG De Waard.

Dhr. J. Winters, bestuurder a.i.
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 621 461