fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023/2024

1. Welkom op de Molenwiek!

 

In deze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over De Molenwiek voor het schooljaar 2023-2024.

Hier staat beschreven wat we doen en hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd. Maar ook waar we voor staan, wat we belangrijk vinden en wat de Molenwiek speciaal en anders dan andere scholen maakt.

Elke dag werkt een bevlogen team hard aan de ontwikkeling van uw kind. Wij geloven dat elk kind een talent heeft. Het is de kunst ieder zijn talent te laten ontdekken én hier trots op te laten zijn. Samen, in een veilige omgeving, bouwen aan zelfvertrouwen om je draai te vinden in het leven. 

We zijn trots op onze school en trots op onze leerlingen. Niet voor niets zeggen we:

 

Vind je draai op de Molenwiek!

 

Namens ons hele team heet ik u van harte welkom op de Molenwiek. We gaan er een mooi jaar van maken.

Margriet van Daal

directeur

1.1. In het kort

De Molenwiek is een open christelijke basisschool in Mijnsheerenland met ongeveer 200 leerlingen. De school ligt centraal gelegen in het dorp en is gehuisvest in Multifunctioneel Centrum Dorpshart waar o.a. ook een sporthal, kinderdagverblijf, bibliotheek en buurtcentrum te vinden is. 

We hanteren een leerstofjaarklassensysteem; in schooljaar 2023/2024 zijn de leerlingen verdeeld over acht groepen. Groep 1 en 2 zijn gecombineerd in twee groepen 1/2. De groepsgrootte ligt rond de 22 leerlingen, alleen groep 7 en 8 hebben rond de 30 leerlingen.

Het team bestaat uit 20 teamleden met een ondersteunende of lesgevende taak.

De school hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven.

Om 8.30 uur wordt er gestart met de lessen, m.u.v. woensdag zijn de leerlingen om 14.20 uur uit. Op woensdag duren de lessen tot 12.30 uur.

Er is een nauwe samenwerking met Kibeo. Zij verzorgen voor- en naschoolse opvang in het MFC Dorpshart, maar ook zijn er activiteiten samen met de oudste peutergroepen van Kibeo en de kleutergroepen van de Molenwiek. Hiermee proberen we de overstap naar de basisschool zo klein mogelijk te maken. 

1.2. Levensbeschouwelijke identiteit

De Molenwiek is een moderne, open christelijke school, waar iedereen welkom is en zich veilig en vertrouwd mag voelen.  

We vinden het belangrijk dat we op school als gelijken met elkaar omgaan.

De Molenwiek maakt deel uit van stichting CSG De Waard. De stichting heeft een gemeenschappelijk overtuiging, waarbinnen er voor elke school ruimte is voor eigen cultuur. 

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel aandacht aan verhalen uit de Bijbel.
We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Bijzondere hoogtepunten in het schooljaar zijn o.a. de verschillende projecten en de feesten die met de hele school en kerk worden uitgevoerd. 

1.3. Onze parels

Bescheidenheid hoort er een beetje bij op de Molenwiek, liever laten we eerst zien wat we kunnen. Of we vinden het vanzelfsprekend wat we doen. 

Dat is niet helemaal terecht, want we hebben heel veel moois om trots op te zijn! 
 
De PARELS van de Molenwiek:
 
Goede opbrengsten
We zijn trots op en tevreden over de opbrengsten van de leerlingen. We leggen de lat hoog, maar realistisch. Dat kan gezien de schoolpopulatie. De inzet vinden we van groot belang, maar er moet voldoende ruimte blijven voor ontspanning. 
 
Warm en betrokken
De Molenwiek staat bekend om de warme en betrokken sfeer. De kinderen voelen zich gezien en gehoord en ouders/verzorgers kunnen er terecht voor een luisterend oor, ook bij een verschil van inzicht of mening.
Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en leerkrachten/school vinden wij een voorwaarde om een kind te laten groeien. 
 
Groeilab en ondersteuning
De Molenwiek heeft een goed ondersteuningsplan voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Die ondersteuning wordt gegeven binnen of buiten de groep, individueel of in (kleine) groepjes en kan gericht zijn op pre-teaching, extra uitleg, verdieping of verbreding.
 
Het Groeilab is bedoeld voor meerbegaafde leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zij hebben een hulpvraag of ondersteuning nodig die niet in hun reguliere groep geboden kan worden. Er wordt gewerkt aan doelen vanuit het werken met hoofd, hart en handen.
 
Vieringen en bijeenkomsten
Van jongs af aan worden de kinderen op de Molenwiek vertrouwd gemaakt met het gezamenlijk vieren van belangrijke gebeurtenissen. Of het nu om een verjaardag of de eindmusical gaat, een grote of kleine rol in een schoolviering of het houden van een voordracht in de groep, elk kind proberen we op speelse wijze vertrouwd te maken met het 'in de schijnwerpers staan'. 
Eens per jaar geeft elke groep een mini-voorstelling voor de andere leerlingen en de ouders/verzorgers van hun eigen groep, dit noemen we het 'Wiekentalent'.
Maar ook tijdens thema-afsluitingen en andere bijeenkomsten, oefenen leerlingen in hun eigen vertrouwde omgeving om (zichzelf) te presenteren.
Omdat wij een christelijke school zijn, vieren we uitgebreid Kerstmis en Pasen, maar ook de Scholendienst is een hoogtepunt in het jaar. Samen met de dominee wordt er in de dorpskerk een mooie dienst verzorgd.

1.4. Het schoolteam

Het team van de Molenwiek bestaat dit jaar uit 20 personen, leerkrachten en ondersteunend personeel. Aan alle groepen zijn twee leerkrachten verbonden, zij werken in een grote of kleinere parttime-aanstelling. Er is een mooie verhouding tussen jarenlange ervaring en nieuw talent.

Vaak heeft een leerkracht een extra taak of rol binnen de school. Denk hierbij aan de interne begeleiding, zorgspecialist, ICT-specialist, bouwcoördinator, rekencoördinator enz. 

Een team bestaat uit verschillende mensen. Mensen die (van elkaar) verschillen, maar gemeenschappelijkheid vinden in het werken met kinderen en de passie voor goed onderwijs.

2. Missie, Visie en onze Kernwaarden

Op de Molenwiek geloven wij in het belang van een fijne basisschooltijd. Een tijd waarin je in een veilige, vertrouwde en prettige sfeer, kunt ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als persoonlijk vlak. 
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen in het dorp dicht bij huis deze plek vinden. Om die reden is het aanbod gericht op de basis: taal en rekenen. Immers, goed kunnen lezen, schrijven en rekenen helpt om de complexe wereld om je heen te kunnen begrijpen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk een zo breed mogelijk aanbod met betrekking op culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling te bieden. Hiermee hopen we dat elk kind de talenten die het heeft kan ontdekken én te waarderen. Talenten die niet altijd uit te drukken zijn in cijfers, maar minstens zo waardevol zijn. 
Passend bij de leeftijd van de kinderen, is er ruimte om verder te kijken dan de grenzen van ons dorp. Zonder waardeoordeel te geven sluit het lesaanbod aan bij wat er in de wereld speelt en worden kinderen uitgedaagd hierin een positief-kritische houding te hebben.
Dit geldt ook voor onze christelijke identiteit. We vertellen over, en leven naar, de verhalen uit de Bijbel, maar tegelijkertijd sluiten wij onze ogen niet voor wat er om ons heen leeft.
 
Wij geloven dat elk kind een talent heeft. Het is de kunst ieder zijn talent te laten ontdekken én hier trots op te zijn. 
Samen, in een veilige omgeving bouwen aan zelfvertrouwen om je draai te vinden in het leven. 
 
 

Vind je draai op de Molenwiek!

 
 
 
Trots
Wees trots op wie je bent, je mag er zeker zijn!
 
Veilig
Steeds een stapje verder, met hulp van de mensen om je heen.
 
Samen
Je bent niet alleen, samen bereik je meer.
 
Zelf 
We helpen je het zelf te kunnen.
 
Talent
We zijn allemaal anders, ieder heeft een talent.
 
 

2.1. Visie op pedagogisch-didactisch handelen

Het overbrengen van kennis is de kern van ons werk. Hierin kan het pedagogisch en didactisch handelen worden onderscheiden, maar deze zijn tegelijkertijd niet los van elkaar te zien.
 
Ook in een kleine gemeenschap als een school, zijn er veel verschillende meningen, opvattingen en ideeën. Daar moet ruimte voor zijn, maar mag niet ten koste gaan van iemand anders. 
Dit is zoeken naar een dagelijkse balans. Oog hebben voor het individu, maar ook voor de groep. Rekening houden met de kracht van de meerderheid, maar tegelijkertijd luisteren naar de stem van de minderheid. Samenwerken aan een doel, maar daar ook verantwoordelijkheid voor vragen (en geven!).
 
We zijn er van overtuigd dat ouders/verzorgers en school hetzelfde doel nastreven: dat het goed gaat met onze kinderen. Elk vanuit een andere rol, maar met een zekere afhankelijkheid.

2.2. Visie op leren

Leren moet je leren
 
Van jongs af aan leren we ontzettend veel. Soms lijkt het vanzelf te gaan, maar vaak gaat er veel oefening aan vooraf. 
Voordoen hoe je iets moet doen is een belangrijke manier om iets aan een ander te leren. Dat kan een handeling zijn, maar ook hoe je met elkaar omgaat. 
 
Naast met elkaar afspreken hoe de (omgangs)regels in school zijn, proberen we de leerlingen vooral door 'voor te leven' aan te leren hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat. Een positieve benadering is hierbij het uitgangspunt.
 
Voor het aanleren van cognitieve vaardigheden of leerstrategieën is aangetoond dat directe instructie het meest effectief is. De handelingen worden eerst stapsgewijs voorgedaan, klassikaal, en daarna individueel, geoefend. Door tussendoor controlevragen te stellen kan de leerkracht goed inschatten wie er meer uitleg nodig heeft en wie aan de slag kan gaan met de verwerkingsopdrachten. 
Op de Molenwiek maken we gebruik van het Expliciete Directe Instructiemodel, maar er zijn verschillen in kennis hierover en vaardigheid in. Het toepassen van het model is een actiepunt voor de komende jaren. 
 
Verschillende werkvormen dienen als middel om het leren afwisselend en boeiend te houden. Coöperatieve vormen, waarbij in tweetallen of kleine groepjes wordt samengewerkt. Bewegend leren, waarbij fysiek bewegen wordt gecombineerd met cognitieve handelingen, zowel binnen als buiten. Boeiende onderwerpen met ondersteunende (beeld)materialen om de nieuwsgierigheid te vergroten. Het zijn enkele voorbeelden van het brede palet van middelen waaruit de leerkrachten kunnen kiezen om een afwisselende instructie te realiseren.
Samenwerken valt niet altijd mee omdat er rekening gehouden moet worden met wat een ander wil. Toch zien wij dit als een belangrijke vaardigheid die de leerlingen moeten leren. Hierin begeleiden hen wij waar het lastig is.   

2.3. Visie op 21th Century Skills

De wereld om ons heen verandert snel. Gebruik van computers, digitale en 'slimme' apparatuur en internet vragen om andere vaardigheden. De leerlingen maken gebruik van chromebooks om de lesstof te verwerken, informatie op te zoeken of stukken tekst te verwerken. Bewust kiezen we op de Molenwiek voor een goede afwisseling door het verwerken op een device en schriftelijke verwerking in een oefenboek. Hiermee blijft de schrijfvaardigheid op peil en de schermtijd beperkt. De ontwikkelingen m.b.t. het gebruik van de apparaten volgen zich zo snel op, dat het vrijwel onmogelijk is hier up-to-date lessen in te verzorgen. Bovendien hebben vrijwel alle leerlingen in hun thuissituatie toegang tot digitale apparatuur, waardoor het oefenen in het gebruik ervan, niet onze prioriteit heeft.
 
Communiceren, samenwerken, zelfregulering, kritisch en creatief denken en mediawijsheid zijn vaardigheden die we wél bewust aanleren. Verweven in het dagelijks aanbod voor de leerlingen en passend bij de leeftijd van de kinderen. 

2.4. Onze ambities en speerpunten

In het Schoolplan 2023-2027 staan de ambities beschreven. Het is de richting waarin de Molenwiek wil ontwikkelen. 

Over vier jaar:
 • voldoen we op de Molenwiek aan de (school)normen 1S/2F voor rekenen en taal, deze norm is boven het landelijk gemiddelde;
 • is Burgerschapsvorming structureel opgenomen in het schoolaanbod en passend bij de leerlingpopulatie;
 • is er een beredeneerd aanbod voor een goede, brede culturele en creatieve basis;
 • is er een doorgaande lijn vanaf de kleuters, waarbij nauw wordt samengewerkt met de peutergroepen van Kibeo;
 • is er een hechte samenwerking tussen de Molenwiek en Kibeo (IKC);
 • is het versterken van kansengelijkheid zichtbaar in ons handelen.

Deze ambities staan uitgebreid beschreven in ons Schoolplan 2023-2027 en is te vinden op onze website.

3. Organisatie van ons onderwijs

We willen de kinderen ons in dorp de mogelijkheid bieden een plek te vinden waar zij thuisvoelen. Hierom kiezen wij bewust niet voor een uitgesproken onderwijsconcept, maar voor een breed spectrum waar iedereen zijn draai kan vinden.

Onze kernwaarden zijn de leidraad voor het maken van keuzes voor ons onderwijs en bieden meer dan voldoende aanknopingspunten om onze lessen en pedagogisch klimaat vorm te geven. De basisvakken rekenen, lezen en taal vormen een belangrijk deel van ons aanbod, maar daarnaast is er een uitgebreid aanbod om elk kind hun eigen talent te laten ontdekken.

Wat en op welke manier we dit doen staat in dit hoofdstuk beschreven.

3.1. Leerlingaantallen, leerstofjaarklassensysteem en combinatiegroepen

Op de Molenwiek wordt een leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Dit houdt in dat de leerlingen op basis van leeftijd worden ingedeeld.

We streven er naar in een groep niet meer dan 30 leerlingen te plaatsen. Bij het bereiken van 30 leerlingen wordt er een wachtlijst ingesteld. Als er sprake is van een wachtlijst wordt dit in de (digitale) schoolgids en op de website vermeld.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de school er voor kiezen in een groep toch meer dan 30 leerlingen te plaatsen. In dit geval speelt er naast het aantal leerlingen, ook de complexiteit en groepsdynamiek een rol. 

Het leerlingaantal op een school kan fluctureren, afhankelijk van de jaarlijkse instroom in groep 1 en tussentijdse in- en uitstroom in de overige groepen. Bij te grote verschillen kan het noodzakelijk zijn combinatiegroepen te maken. In een combinatiegroep worden verschillende jaargroepen (gedeeltelijk) bij elkaar geplaatst. De afwegingen voor de indeling van een combinatiegroep wordt in overleg met leerkrachten, intern begeleider en directeur gemaakt. 

In schooljaar 2023-2024 zijn er op de Molenwiek acht groepen, de meeste groepen hebben rond de 21 leerlingen. In groep 7 is momenteel geen ruimte voor nieuwe instroom.

3.2. De kleutergroepen

Op de Molenwiek vinden we dat een kleuter een kleuter moet kunnen zijn en vooral spelenderwijs moet kunnen leren. De activiteiten die worden aangeboden hebben echter allemaal het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerlingen en hen voor te bereiden op het leren lezen en rekenen én het omgaan met elkaar. 

Het aanbod bestaat uit verschillende soorten activiteiten. Kringgesprekken, muziek, beweging, voorlezen, handvaardigheid, tekenen en het werken met ontwikkelingsmaterialen komen allemaal aan bod. Daarnaast is er veel aandacht voor hoe je met elkaar omgaat en samenwerkt.

Vanuit een actueel thema dat dicht bij de belevingswereld van het kind staat, krijgen de activiteiten vorm. Hierbij ondersteund door verschillende programma's zoals de Kleuteruniversiteit en Schatkist. 

Door samen te spelen, elkaar te helpen en rekening te houden met elkaar wordt de sociale en de emotionele ontwikkeling gestimuleerd, waarbij de leerkrachten ondersteund worden door de methode Kwink.

Er is een goede afwisseling tussen het gebruik van digitale en niet-digitale middelen. Zo zijn er in de groepen wel een digibord en enkele chromebooks aanwezig om de lessen te ondersteunen en de leerlingen te helpen met het kiezen van een activiteit, maar is er ook veel aandacht voor het ontwikkelen van de (fijne) motoriek door middel van het meer tradionele kleutermateriaal of verschillende creatieve werkvormen.

Ook de jongste leerlingen maken kennis met de Engelse taal, ook spelenderwijs en met de nadruk op plezier. Hierbij moet gedacht worden aan het leren van liedjes en enkele woordjes.

Kleuters houden van bewegen, gelukkig maar, want het is enorm belangrijk voor een goede (mototische) ontwikkeling. In de kleutergroepen op de Molenwiek staat bewegings(onderwijs) dan ook dagelijks op het rooster. 

Tot aan de herfst wordt dit voornamelijk buiten op het schoolplein gedaan, ook bij slecht(er) weer gaan de kinderen naar buiten. Het is fijn de kledingkeuze van uw zoon of dochter aan te passen aan de weersomstandigheden. Ook als het een beetje regent gaan zij naar buiten, laarzen en een goede jas zijn dan belangrijk. Alleen als het écht heel hard regent spelen de kleuters in het speellokaal.

Vanaf de herfst tot en met april spelen de kinderen tenminste één keer per week in het speelllokaal. Hiervoor hebben de leerlingen gymschoentjes nodig, deze blijven op school. 

Schooljaar 2023-2024

In schooljaar 2023-2024 zijn er twee heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat de jongste én oudste kleuters met elkaar in een groep zitten en er het gehele jaar leerlingen kunnen instromen.

Bij heterogene groepen zijn voor- en nadelen te noemen. De gedachte bij een heterogene groep is dat de jongere en nieuwe leerlingen natuurlijker van de oudere leerlingen leren. Immers, de oudere leerlingen weten al hoe het er in de groep aan toe gaat en geven hiermee het voorbeeld.

Daarbij wordt de nieuwsgierigheid van leerlingen die zicht wat sneller ontwikkelen gestimuleerd door activiteiten van de oudere leerlingen en als er juist sprake is van een wat langzamere ontwikkeling speelt  demotivering vaak minder een rol. 

Doordat er echter het gehele jaar leerlingen in kunnen stromen, groeit de groep aan het eind van het jaar soms aanzienlijk en kan ook het grote leeftijdsverschil voor sommige leerlingen wat lastiger zijn.

Op de Molenwiek wegen de voordelen van een heterogene groep zwaarder en heeft dat onze eerste keuze. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit niet elk jaar vanzelfsprekend is en er ook een praktische en organisatorische afwegingen kunnen zijn om te kiezen voor heterogene of homogene groepen.

Schooljaar 2023-2024 starten we met twee heterogene kleutergroepen die de naam van een dier hebben.

De Dolfijnengroep (1/2 A). In augustus 2023 starten we met 17 leerlingen. Juf Jetta Bijl en juf Jente Boekee zijn de leerkrachten.

De Giraffengroep (1/2 B) start met 18 leerlingen, deze leerlingen krijgen les van juf Marga Prins en juf Carola van Straten.

 

3.2.1. Bouw! lezen

In oktober/november worden alle leerlingen in groep 2 gescreend om de kans op leesachterstanden vroegtijdig te signaleren. Deze screening is een afspraak binnen ons Samenwerkingsverband en is voortgekomen uit een onderzoek waar de scholen in de Hoeksche Waard aan deelgenomen hebben. De uitkomst van dit onderzoek gaf aan dat vroege screening, en indien hier aanleiding voor is, een intensieve interventie (Bouw!), helpt om latere leesachterstanden te voorkomen.

Letterkennis, fonologische vaardigheid (b.v. het onderscheiden van klanken), benoemen van kleuren zijn onderdelen uit de screening.

Als de screening hier aanleiding toe geeft, komen leerlingen in aanmerking voor een intensieve interventie van het programma Bouw!. Dit programma is laagdrempelig, motiverend en makkelijk te volgen. Voor de begeleiding van het programma is het niet nodig dat de leerlingen worden begeleid door onderwijspersoneel. Een goede leesvaardigheid is voldoende, de Molenwiek maakt gebruik van 'tutors' uit groep 7 en 8.

Indien nodig wordt het programma in groep 3 en 4 voortgezet, maar vaak zijn de extra interventies voldoende om leesachterstanden te voorkomen en kunnen de leerlingen meekomen met de reguliere leesles.

De leerkrachten brengen u op de hoogte van de screening en het vervolg. 

 

3.2.2. Overgang naar groep 3

Uiterlijk vanaf november wordt er in groep 2 een stappenplan gevolgd om de overgang naar groep 3 te begeleiden. Soms is een verlengde kleuterperiode aan te bevelen, b.v. omdat een kind veel lessen heeft gemist, nog niet 'schoolrijp' is of wat weerbaarder te worden. 

Ouders en leerkrachten bespreken hierbij de afwegingen, de uiteindelijke beslissing ligt bij school. 

 

3.3. Groep 3 t/m 8

Bij de lessen in de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende niveaus van de leerlingen; bij rekenen, spelling en lezen wordt er instructie gegeven op drie niveaus:

 • basisinstructie  (gemiddelde aansturingen en de normale hoeveelheid van de verwerkinsstof)
 • verkorte instructie (minimale instructie en eventueel compacten waardoor er ruimte ontstaat voor verbreden en/of verdiepen)
 • verlengde instructie (extra begeleiding en uitleg en beperken van de hoeveelheid van de verwerkingsstof voor het versterken van de basiskennis en -vaardigheden)

We vinden het belangrijk dat de leerlingen inzicht krijgen in hun eigen handelen en verantwoording nemen voor hun eigen werk. We werken daarom met dag- en weektaken. Na de instructie is er tijd voor zelfstandige verwerking van de dagtaken. De leerlingen kunnen individueel of in groepjes werken en zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor het nakijken van hun taken. Hebben zij gedaan wat er gevraagd is? Is alles af en is het goed? De leerkracht monitort of de lesstof daadwerkelijk begrepen wordt.

Door weektaken in te plannen leren we de leerlingen plannen en organiseren. Aan deze weektaken werken de leerlingen zelfstandig en de leerkracht geeft feedback over het proces en het product.

De weektaak word wekelijks door de leerkracht van uw zoon of dochter gedeeld.

3.3.1. Groep 3

Groep 3

In groep 1 en 2 hebben de leerlingen de voorwaarden geleerd om te leren lezen en rekenen, ze zijn klaar voor groep 3, klaar om van het informele leren naar het formele leren te gaan. Maar waar de één wellicht al een beetje (of soms zelfs goed) kan lezen, zou de ander het liefst nog de bouwhoek in duiken en lijken al die tekens heel ingewikkeld. Waar er eerst spelenderwijs geleerd werd, moet er nu een groot deel van de dag aan een tafeltje geleerd worden. 

In groep 3 speelt het leren lezen en rekenen uiteraard een belangrijke rol, goed leren lezen en rekenen is de basis voor het leren bij andere vakken. 

Dit kan een flinke overstap zijn met grote verschillen tussen de kinderen. Op de Molenwiek houden we hier uiteraard rekening mee. Zo is er in groep 3 ruimte om af en toe nog eens lekker in de themahoek te spelen, maar ook om juist wat sneller te gaan en wat meer uitdaging te krijgen.

De werkvormen voor het oefenen zijn afwisselend en worden vaak coöperatief of in een bewegingsactviteit aangeboden. 

Uiteraard is er naast het leren lezen en rekenen ook meer dan voldoende aandacht voor andere vakken en sociale vaardigheden. Juist in groep 3 wordt er hard gewerkt om de sociale 'regels en gebruiken' om met elkaar, verder aangeleerd en geoefend. Daarnaast wordt er langzaam maar zeker steeds meer verwacht op het gebied van zelfstandigheid. Ook hier wordt rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling.

Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders/verzorgers meelopen naar de klas om daar afscheid te nemen. De ervaring leert dat langer niet echt nodig is, al snel willen de leerlingen zelfstandig naar binnen.

Geen kind is hetzelfde, maar de grote verschillen in leerprestaties in groep 3 zijn geen reden om zorgen te maken, de ontwikkeling verloopt tenslotte niet van elk kind gelijk. Belangrijker vinden we de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

De leerkrachten houden de vorderingen goed bij en sturen bij als  dat nodig is. Niet door een andere methode of aanpak, maar met extra instructie of uitbreiding van leertijd.

Doubleren in groep 3 (en groep 4)

Als de extra begeleiding onvoldoende effect heeft kan er besloten worden om een leerling te laten doubleren, de leerling doet de groep dan een jaar 'over'. De leerkrachten zijn zich bewust dat dit een ingrijpende en emotionele beslissing kan zijn. Een beslissing die niet makkelijk of ondoordacht wordt genomen en waarbij ouders/verzorgers al in een vroeg stadium bij worden betrokken. 

Bij doubleren kan er gekozen worden om de leerstof van twee jaar over drie jaar te spreiden. Dat gebeurt vooral als een kind bij de basisvaardigheden, of lichamelijk en emotioneel, minder snel dan gemiddeld ontwikkelt. Doel van dit extra jaar is het kind, met de aangepaste leerstof, een betere basis te geven om daarna de schoolperiode succesvol te laten doorlopen.

Schooljaar 2023-2024

Groep 3 start dit schooljaar met 20 leerlingen. Juf Mirjam Touw en juf Alexandra Weeda zijn de leerkrachten.

3.3.2. Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 is er een gestage maar duidelijke opbouw van vaardigheid en zelfstandigheid. Er wordt steeds meer van de leerlingen verwacht. Natuurlijk wordt er hierbij rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen, maar het doel is om de leerlingen in groep 8 goed voorbereid te laten zijn op de middelbare school. 

Dat er steeds meer van de leerlingen verwacht wordt, betekent niet dat we alleen tevreden zijn met een zo hoog mogelijke score. Belangrijker is dat de leerlingen voldoende zelfvertrouwen opbouwen, maar ook tevreden kunnen zijn met hun inzet. Een goed cijfer bestaat niet alleen uit een goed resultaat, de inzet vinden wij minstens zo waardevol. 

Doubleren groep 4

Net als in groep 3 kan er toch reden zijn om een leerling groep 4 over te laten doen. De extra begeleiding heeft dan onvoldoende effect gehad. Dit gebeurt in overleg met ouders, de zorgen worden in een vroeg stadium met u besproken. Voor doubleren in groep 4 wordt gekozen als de verwachting is een betere basis te krijgen om de rest van de schoolperiode succesvol te laten verlopen. 

Doubleren vanaf groep 5

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen in principe niet meer de mogelijkheid van een extra leerjaar.
Emotioneel en sociaal gezien vinden we het dan een betere keus om de leerling met een aangepast programma (eigen leerlijn) te laten werken.
Consequentie is dan meestal wel dat op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool bereikt zal worden. We werken dan met passende perspectieven om de vorderingen te kunnen volgen.

Schooljaar 2023-2024

In schooljaar 2023-2024 is er van elk leerjaar een groep. Deze zijn homogeen samengesteld op basis van leeftijd.

Helaas is de verdeling van het leerlingaantal niet evenredig, in groep 7 is het leerlingaantal groter dan ons maximale leerlingaantal van 30. Voor deze groep is er bij aanvang van het schooljaar geen ruimte voor nieuwe instroom. 

Het leerlingaantal en bezetting per groep:

Groep 4: 19 leerlingen. Juf Esther van Veen en juf Rianne Hoogvliet

Groep 5: 22 leerlingen. Juf Marianne Kooijman en (vacature, interne oplossing)

Groep 6: 22 leerlingen. Juf Irma Kayadoe en juf Alexandra Weeda

Groep 7: 33 leerlingen. Juf Janina Lodder en juf Bianca Vermaat.

IN GROEP 7 KUNNEN GEEN NIEUWE LEERLINGEN OPGENOMEN WORDEN IVM HET LEERLINGAANTAL.

Groep 8: 27 leerlingen. Juf Eline Breur en juf Chiela Karels (i.v.m. ziekte van juf Chiela: juf Angela Mostert)

3.4. Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Een belangrijk aspect in groep 8 is de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hoewel er in groep 6 en 7 al een redelijk beeld is ontstaan van het verwachte uitstroomniveau, wordt er in groep een schooladvies gegeven.

In schooljaar 2023-2024 zijn er ten aanzien van de adviseren en de eindtoets veranderingen doorgevoerd. Voorheen werd het schooladvies na de cito-middentoetsen (januari) gegeven, nu zal dat ervoor zijn. Bovendien wordt de Eindtoets wordt verplaatst van april/mei naar februari en gaat Doorstroomtoets heten. 

Wanneer de uitslag van de Doorstroomtoets hoger is dan het advies van de school, kan de school dit advies aanpassen. Bijstellen naar beneden kan niet, een lagere uitslag van de Doorstroomtoets leidt dus niet tot een lager advies. 

In januari worden alle ouders én de groep 8 leerlingen uitgenodigd voor het adviesgesprek. 

Op de Molenwiek maakt groep 8 de IEP Doorstroomtoets, we gebruiken hierbij de papieren versie. De Doorstroomtoets wordt gemaakt op: dinsdag 6 en woensdag 7 februari 2024.

Ook in 2023 hebben de leerlingen boven het landelijke gemiddelde gescoord.

 

Jaar Toets Score  
2023 IEP 83  
2022 IEP 86,9  
2021 IEP 87  
2020 x x (i.v.m. corona geen eindtoets)
2019 IEP 84  

3.4.1. Uitstroom vervolgonderwijs schooljaar 2022-2023

Eind schooljaar 2022-2023 hebben 30 leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs gemaakt.

De leerlingen zijn naar scholen in de Hoeksche Waard, maar ook naar scholen in b.v. Rotterdam gegaan.

Het aantal leerlingen en percentage per uitstroomniveau is als volgt:

Niveau aantal leerlingen percentage
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 3 10%
VMBO Gemenge leerweg (GL) 3 10%
VMBO GL/TL 1 3%
VMBO Theoretische leerweg (TL, mavo) 1 3%
VMBO GL/TL 1 3%
VMBO TL/havo 5 16%
havo 7 23%
vwo 10 33%
     
     
     

3.5. Leerstofaanbod

Op de Molenwiek wordt gebruik gemaakt van moderne en beproefde lesmethoden om de lessen vorm te geven. Er is geen voorgeschreven tijd waarin een vak per week aan de orde komt, maar elke dag staan de basisvakken rekenen, lezen en spelling op het rooster. 

Soms wordt een vak als project, deze vakken staan dan niet elke week op het rooster. Hierbij moet gedacht worden aan drama lessen, techniek, biologie of verkeer. 

Wij kiezen er bewust voor om de verwerking zowel schriftelijk in b.v. een werkboek, als op de computer te maken. Zo proberen we een balans te houden tussen het oefenen van zowel de schrijf- en digitale vaardigheid, daarbij is verwerking digitaal vaker wat makkelijker adaptief aan te bieden.

Het leerstofaanbod vanaf groep 3 bestaat uit:

Taal*  
Groep 3 Veilig Leren Lezen (Kim versie)
Groep 4 t/m 8 STaal Taal
   
Technisch en Begrijpend lezen  
Groep 4 t/m 8 Atlantis
   
Spelling  
Groep 3 t/m 8 STaal Spelling
   
Schrijven**  
Groep 3 t/m 8 Pennenstreken
   
Rekenen  
Groep 3 t/m 8 Getal en Ruimte Junior
   
Geschiedenis***  
Groep 4 t/m 8 Tijdzaken
   
Aardrijkskunde***  
Groep 4 t/m 8 Wereldzaken
   
Natuuronderwijs/Wetenschap en Techniek***  
Groep 4 t/m 8 Natuurzaken
   
Verkeer  
Alle groepen Verkeerslessen School op Seef
Groep 3 t/m 8 Verkeerskrant
   
Handvaardigheid/Drama  
Alle groepen Moet je Doen
   
Tekenen  
Alle groepen Tekenen voor de Basisschool
   
Muziek****  
Alle groepen Vier muziek met muziek eigenwijs
   
Bewegingsonderwijs  
Groep 3 t/m 8 Basislessen Regiekr8
Groep 4 en 5 Zwemles De Wellen, 's Gravendeel
   
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Alle groepen Kwink
   
Engels  
Groep 1 t/m 4 Groove Me
Groep 5 t/m 8 Take it easy
   
Godsdienst  
Alle groepen Kind op Maandag

 

* Taal en lezen zijn voor groep 3 geïntergreerd in Veilig Leren Lezen.
** Medio groep 2 krijgen de leerlingen voorbereidende schrijflessen uit Pennenstreken.
*** De zaakvakken zijn voor groep 3 gebundeld in 'De Zaken'.
**** In schooljaar 2023-2024 wordt er tweewekelijks een muziekles gegeven door een muziekdocent vanuit het project 'Muziek op School'.

De vakken en onze ambities hiervoor zijn beschreven in ons Schoolplan. Dit plan is te vinden op onze website.

Enkele vakken worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

 

3.5.1. Actief Burgerschap

Leerlingen, jong en oud, maken deel uit van de samenleving. Bij het opgroeien, groeien de leerlingen letterlijk in de wereld om hen heen en maken op deze manier kennis met andere gebruiken, ideeën en gewoontes. 

School is een belangrijke plek om leerlingen hierop voor te bereiden en in te begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet allen respect hebben voor anderen en andersdenken, maar ook naar anderen omzien.

De actualiteit geeft heel veel aanknopingspunten om een onderwerp m.b.t. Burgerschap te bespreken. Na de uitzending van Schooltv of over wat er speelt in buurt of verder weg in de wereld, kunnen er gesprekken ontstaan over onderwerpen die de leerlingen bezighouden. Dit kunnen jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn zoals Prinsjedag (en democratie), maar ook oorlog en vluchtingenstromen.

Om te voorkomen dat we alleen van de actualiteit afhankelijk zijn voor het aanbieden van onderwerpen, staat in ons beleidsplan Burgerschap beschreven hoe we hier structureel aandacht aan schenken. Dit plan is op school in te zien. 

3.5.2. Godsdienstige vorming

Op De Molenwiek wordt elke schooldag geopend met een lied, een gedicht of een gebed.
Twee keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld, we maken gebruikt van de methode 'Kind op Maandag'.
Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die passen in het wereldbeeld van het kind, waarbij vaak de verbinding wordt gemaakt naar de actualiteit. Ook zonder christelijke achtergrond is het een fijne en rusitige manier om de dag met elkaar te beginnen.

Iedereen is welkom op de Molenwiek. Een (actief) christelijke achtergrond is geen vereiste, wel rekenen we op respect voor elkaars geloof.

De gezamenlijk vieren we de christelijke feesten Pasen en Kerst en is er één keer in het jaar in samenwerking met de Dorpskerk een Scholendienst. De leerlingen die dat willen spelen een belangrijke rol in de reguliere dienst op zondag. Deze bijeenkomst is niet verplicht, maar je aanwezigheid wordt erg gewaardeerd.

Feesten uit andere religies vieren we niet gezamenlijk, maar als er een passende gelegenheid is, b.v. een leerling met een andere geloof, besteden we hier wel aandacht aan. Daarnaast komen de belangrijkste religies aan bod bij de lessen wereldoriëntatie, burgerschap en godsdienst.

3.5.3. Basisvakken

De basisvakken rekenen, taal/spelling en lezen krijgen op de Molenwiek veel aandacht. Wij zijn ons er van bewust dat goed reken-, taal- en leesonderwijs de kans op passend vervolgonderwijs, en daarmee mogelijkheden, vergroot.

Hierbij willen we benadrukken dat we niet de hoogste opbrengsten nastreven, maar hoge opbrengsten die passend zijn bij onze leerlingpopulatie. We hebben hoge verwachtigen van onze leerlingen. Door aan te sluiten bij wat ze al kunnen, is het mogelijk elke dag iets nieuws te leren.

Vanaf groep 3 staan de basisvakken elke dag op het rooster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen. 

 

3.5.4. Sociaal-emotionele vorming

Je veilig voelen, gewaardeerd weten en zelfvertrouwen hebben zijn voorwaarden voor een goede ontwikkeling. Op school wordt hier structureel en systematisch aandacht besteed via geplande activiteiten uit onze methode Kwink. Deze lessen zijn gericht op het voorkomen van pesten en het creeëren van een positief groepsklimaat. Een klimaat waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn, zonder dat ten koste gaat van een ander.

De eerste weken van het schooljaar zijn bedoeld om elkaar, de leerlingen en de leerkrachten, te leren kennen én te waarderen. Verbindende spelactiviteiten en het gezamenlijk maken van groepsafspraken zijn voorbeelden van activiteiten die deze periode plaats vinden. 

Naast de geplande activiteiten, wordt er op actuele situaties ingespeeld. Ruzie(tjes) of pesterijen zijn dan aanleiding om het gesprek aan te gaan. Soms met alleen de betrokken leerlingen, maar om de groepsdynamiek te behouden of te herstellen, kan ook de hele groep betrokken worden. 

In een groep leerlingen (en teamleden!) met verschillende eigenschappen, karakters en temperament, moet er door de teamleden bewust gekeken worden of iedereen zich prettig voelt en gezien wordt. Elke dag zien we als een kans iets te leren, verbeteren of te herstellen.

Om te monitoren hoe de leerlingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen, maakt de school gebruik van het programma 'Kind in Beeld'. Hiermee wordt gestructeerd en onderbouwd de ontwikkeling gedurende de hele schoolloopbaan gevolgd.

3.5.5. Engels

Vanaf groep 1/2 krijgen de leerlingen Engels aangeboden. Door het aanbieden van Engelstalige activiteiten vanaf groep 1 leggen wij een goede basis voor het leren beheersen van deze wereldtaal. Het vertrouwd raken met de klanken en het durven uit te spreken zijn aspecten die de nadruk hebben. 

In de groepen 1 t/m 4 gebruiken we 'Groove.me', een complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. Door gebruik te maken van muziek is de drempel om zelf de woorden uit te spreken veel lager. 

Voor groep 5 t/m 8 gebruiken we de methode 'Take it Easy'.
Een lesmethode Engels speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping, een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Naast de methodelessen is een Engelse bibliotheek met lees- en luisterboeken en zijn er verschillende Engelse spellen beschikbaar, waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden.

3.5.6. Verkeer/School op Seef

De Molenwiek is een 'School op Safe' school. Dit betekent dat wij op school structureel werken aan de verkeersveiligheid rond school en hierbij gebruik maken van het programma dat Veilig Verkeer Nederland hiertoe heeft ontwikkeld. Bij dit aanbod hoort een verkeersveiligheidslabel: School op Seef.

De Molenwiek heeft in 2023 dit label voor het vijfde achteropeenvolgende jaar mogen ontvangen.

Naast de lessen uit de werkboekjes en het gevarieerde digitale lesmateriaal van de VVN  hoort bij het aanbod ook een flink praktijkgedeelte waarbij de leerlingen in elke groep verschillende verkeersactiviteiten uitvoeren. Zo gaan de leerlingen van groep 1/2 onder begeleiding in de buurt van school 'veilig oversteken' in de praktijk oefenen en doen de oudere groep(en) mee aan zowel het schriftelijke als het praktijk verkeersexamen. Dit wordt afgesloten met een Verkeersdiploma.

Er is een Schoolactieplan Verkeer opgesteld met daarin alle praktische verkeerslessen. Dit plan is op school in te zien.

3.5.7. Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal van het Dorpshart. Deze lessen worden verzorgd door een gymdocent van Regiekr8. 

Omdat er helaas ook een tekort is aan gymdocenten kan het zijn dat de docent van Regiekr8 niet volledig bevoegd is om zelfstandig specifieke bewegingsactiviteiten te begeleiden. Indien dit het geval is wordt deze docent begeleid vanuit Regiekr8 en is er toezicht van de groepsleerkracht. De begeleiding vanuit Regiekr8 bestaat uit het samenstelle en van het lesprogramma en het evalueren van de lessen.

Voor de gymlessen hebben de leerlingen sportkleding (shirt en sportbroek of een gympak) en schoenen nodig. De leerlingen kleden zich om in gescheiden kleedkamers voor meisjes en jongens, er wordt niet gedoucht.

Groep 1/2 gymmen in het speellokaal, deze lessen worden begeleid door hun eigen leerkracht. Zij kleden zich om in hun eigen groep. Gymschoenen en gymkleding mag, maar hoeft niet, dan gymmen zij in hun ondergoed.

De gymspullen blijven tot en met groep 3 op school, maar voor elke vakantie worden de spullen mee naar huis gegeven om te laten wassen. 

Vanaf groep 4 gaan de spullen na elke les mee naar huis. Voor leerlingen van groep 7 en 8 is het fijn als zij een deoroller meenemen.

We stellen het op prijs als alle kleding (en schoenen) voorzien is van de naam van uw zoon of dochter.

Schooljaar 2023-2024

De gymdagen zijn dinsdag en woensdag. Groep 4 en 5 gymmen één keer per week, zij gaan ook wekelijks naar zwemles.

De gymdocent is Duncan Rozestraten, de leerkracht houdt toezicht tijdens de lessen. 

3.5.8. Beweeg ABC

Goede motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Kinderen gaan echter steeds minder bewegen, waardoor de motorische vaardigheden achteruit gaan.

In het Sportakkoord hebben sportbonden, gemeenten, ministerie VWS, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners de handen ineen geslagen voor een betere motorische vaardigheid van de jeugd. Overeengekomen is om meer kinderen mee te laten doen aan de beweegrichtlijnen om de neerwaartse spiraal te stoppen.

Op verschillende scholen in de Hoeksche Waard is het Beweeg ABC geïntroduceerd om de motorische basisvaardigheid over langere termijn te monitoren. Het helpt de (vakgym)leerkrachten het beweegaanbod samen te stellen.

De combinatiefunctionarissen nemen samen met de gymleerkracht (van Regiekr8), één keer per jaar de test af.

Volgens de AVG-lijnen moet u toestemming geven voor deelname aan de test, dit wordt via het AVG formulier gevraagd.

De data voor afname van de test is nog niet bekend, in de eerste weken van het schooljaar ontvangt u het toestemmingsfomulier.

3.5.9. Zwemonderwijs

Het schoolzwemmen wordt gegeven aan de kinderen van groep 4 en 5 van de basisscholen uit de gemeente Hoeksche Waard. Het doel van de lessen is om de kinderen te laten bewegen in het water en om hun eerder opgedane vaardigheden bij te houden en/of te verbeteren. De leerlingen die nog niet kunnen zwemmen krijgen instructie en gelegenheid om hun zwemdiploma's te behalen.

De lessen worden gegeven volgens het schoolzwemplan. Dit plan is op school aanwezig. Hierin staat per week beschreven wat het accent van de les is. 

Daarnaast is er een protocol vanuit het zwembad. 

Leerlingen die (tijdelijk) niet aan het schoolzwemmen kunnen meedoen, verblijven op school onder toezicht van een andere leerkracht. Zij kunnen dan werk krijgen, maar ook een vrije opdracht (b.v. lezen of tekenen) is dan toegestaan.

Naast het aanleren of verbeteren van de reguliere zwemslagen staan er ook andere uitdagende onderdelen op het programma, zoals de meer praktische zaken, wat te doen als je door het ijs zakt of als je met je kleding aan in het water terecht komt.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het diplomazwemmen.  Als de leerling daarvoor in aanmerking komt krijgt hij of zij een brief mee.  Mag een leerling niet afzwemmen dan wordt er aan de leerling in grote lijnen uitgelegd wat er nog niet goed gaat.  Ook de schoolleerkracht  wordt daarover geïnformeerd.

De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,00 per leerling per schooljaar. Dit bedrag wordt door de gemeente Hoeksche Waard gevraagd ter aanvulling van de financiering van het schoolzwemmen. Zwembad de Wellen neemt de administratie van deze bijdrage aan de gemeente op zich.

De lessen voor groep vier zijn op woensdagochtend, groep 5 gaat op donderdagochtend naar het zwembad.

3.5.10. Schooltelevisie

Op school wordt gebruik gemaakt van een digibord. Vaak om op te schrijven en instructie te geven, maar ook voor het ondersteunen van de lessen met beeld- en filmmateriaal.

Tijdens het fruiteten wordt regelmatig een aflevering van het Jeugdjournaal bekeken, of bij de jongere leerlingen een aflevering van b.v. Rekenverhalen of iets anders uit het aanbod van SchoolTV.

Op speciale momenten kan er een film (in delen) bekeken worden. Denk hierbij aan een feestelijk of afsluitend moment. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van de leerlingen en houden ons aan de landelijke Kijkwijzer voor uitzendingen.

3.5.11. Muziek op School

Dit jaar maakt de Molenwiek gebruik van het programma Muziek op School. Om de week komt er een vakleerkracht muziek de lessen verzorgen, de andere week gaat de leerkracht verder met wat er is aangeboden. 

Het gaat om een gesubsieerd programma waarvan het niet zeker is of dit daarna op dezelfde wijze voorgezet kan worden. 

Het is nog niet helemaal bekend hoe het aanbod er uitziet, maar daarover wordt u via de Nieuwsbrieven geïnformeerd.

3.5.12. Kunstmenu

We werken met Kijk|Kunst van het kunstgebouw.

Kijk|Kunst is een  kunstprogramma’s met kant-en-klaar aantrekkelijk lesmateriaal. De projecten bestaan altijd uit een dans-, theater- of muziekvoorstelling of uit beeldende kunst in de klas. Veelal aangevuld met korte filmpjes of muziekfragmenten. Bij de meeste projecten horen ook online opdrachten die goed passen in een weektaak.

Onze ICC'ers (Interne Cultuur Coördinatoren) hebben in het afgelopen jaar een beleidsplan geschreven dat leidend zal zijn in het vormgeven van ons cultuuronderwijs.

3.5.13. Wiekentalent

Al jaren wordt er op de Molenwiek door elke groep een (korte) voorstelling opgevoerd. We noemen deze voorstelling het Wiekentalent. Ouders/verzorgers, opa's en oma's, de oppas, iedereen is welkom om te kijken naar het optreden van de leerlingen.

Deze voorstellingen vinden plaats in het speellokaal en worden meestal gestart met een gedicht of gebed. Vaak is het een kort toneelstukje, een liedje of een dansje. Maar het kan ook iets zien waar de kinderen de weken ervoor over hebben geleerd of waar zij hard voor hebben gewerkt en trots op zijn. Bijvoorbeeld het opzeggen van een moeilijke tafel of een zelfgeschreven verhaaltje.

We genieten met alle kinderen en het publiek van dit bijzondere samenzijn. Het is een prachtige vorm om je te leren presenteren en elkaar te waarderen! Vanaf groep 1/2 worden de leerlingen hier spelenderwijs en passend bij wat zij prettig vinden hiermee vertrouwd gemaakt.

Bij grote groepen kunnen we beslissen het Wiekentalent anders te organiseren, b.v. door het optreden twee keer op verschillende dagen te doen.

3.6. Toetsen

De toetsen worden onderscheiden in twee soorten: methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen.

De methodetoetsen zijn bedoeld om te beoordelen of de aangeboden lesstof van de periode ervoor begrepen is. Informatie zoals welke onderdelen extra aandacht behoeven op leerling- of groepsniveau komt hieruit naar voren. De cijfers van deze toetsten vormen het rapportcijfer halverwege en aan het eind van het jaar.

De niet-methodetoetsen zijn de Cito-toetsen. Hierbij worden de algemene vaardigheden bij een vak gemeten en is na te geaan in hoeverre de leerling groeit ten opzichte van zichzelf en de andere leerlingen (landelijk).  Wat kunnen zij al wel, wat is nog moeilijk. Dit geeft informatie voor de leerkracht voor het samenstellen van de Datamuren (belangrijk voor het bepalen wie welke instructie-intensiteit nodig heeft). Daarnaast is het een graadmeter wat de effecten van ons onderwijs schoolbreed zijn en waarop bijsturing nodig is.

Toetsafname

De methode-toetsen vinden gedurende het hele jaar plaats.

De niet-methode-toetsen (Cito) worden gedurende een periode in de groep afgenomen. In januari (Midden, M) en mei/juni (Eind, E). Het is fijn als hier zoveel rekening meegehouden kan worden bij het maken van (medische) afspraken, uiteraard als dat mogelijk is. 

Vanaf dit schooljaar gebruiken we de nieuwe Cito-toetsen Leerling in Beeld (LiB).

 • M-toetsen (3 t/m 7) beginnen vanaf 15 januari 2024
 • E-toetsen (3 t/m 7) beginnen vanaf 27 mei 2024

Groep 8

De leerlingen van groep 8 maken maken dit jaar geen Eindtoets meer in april, maar de Doorstroomtoets. Deze toets is gepland op 6 en 7 februari 2024.

Door deze wijziging is de afname van de M-toets in groep 8 komen te vervallen. Zij hebben een extra toetsmoment in oktober 2023. Wanneer deze exact plaatsvinden is nog niet bekend, hierover wordt u door de leerkracht verder geïnformeerd.

 

 

3.7. Chromebooks

Vanaf groep 1/2 werken de leerlingen op chromebooks, aangepast aan leeftijd en doel. Bij de kleuters is die tijd maar kort en in de oudere groepen wordt er gewerkt om de lesstof te verwerken, informatie op te zoeken of zelf een werkstuk te schrijven. Ook zijn er bij de basisvakken rekenen, lezen en taal aanvullende digitale opdrachten, vaak zijn deze adaptief.   

In het internetprotocol van de stichting en de Molenwiek zijn de afspraken voor een veilig internet gebruikt beschreven.

De chromebooks zijn in bruikleen en eigendom van school, in principe gaan deze niet mee naar huis. De leerlingen hoeven niet zelf een chromebook aan te schaffen. 

3.8. Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Zieke teamleden hebben grote invloed op het onderwijs. Immers, de school heeft behalve het geven van onderwijs óók een functie in het bieden van een (opvang)plek voor de leerlingen. Bij het uitvallen van een leerkracht kan een les of opdracht vaak wel eventjes uitgesteld worden, maar er moet toch gezocht worden naar een nuttige invulling van de dag, óp school. Zieke leerkrachten vervangen we daarom het liefst door de duo-juf of iemand die al op school werkt of aanwezig is. Het onderwijs gaat in die gevallen vrijwel op de gebruikelijke manier door.

Helaas is dit niet altijd mogelijk. Een duo-leerkracht kan elders verplichtingen hebben en een interne oplossing betekent dat andere taken (b.v. extra begeleiding) niet door kunnen gaan.

We volgen een aantal stappen in het zoeken naar vervanging:

 • Duo-leerkracht wordt gevraagd of zij wil invallen
 • Overige leerkrachten/ondersteuners wordt gevraagd of zij willen invallen (op een niet-werkdag)
 • Ondersteuners wordt gevraagd de groep over te nemen
 • Samenvoegen of verdelen van groepen (indien mogelijk)
 • Groep blijft thuis

Binnen een CSG De Waard wordt gebruik gemaakt van een vervangingspool, maar helaas is het door het lerarentekort erg lastig om hier voldoende mensen beschikbaar voor te hebben.

Het samenvoegen van groepen is een optie die niet in alle gevallen kan, wij zullen dit alleen doen bij overmacht en er te weinig tijd is om een vervanger te vinden. Het kan echter niet bij elke groep. Groepsgrootte, leeftijd en samenstelling speelt hierin een rol.

In het uiterste geval, als er echt geen andere mogelijkheid is, zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Dit communiceren we dan tenminste één dag van te voren.

Bij vervanging door een klassen- of groepsassistent bestaat het aanbod uit herhaling of verwerking van bekende lesstof en vinden plaats onder supervisie van een leerkracht en de directeur van de school.

3.9. Stagiaires

Onze school is opleidingschool voor Inholland in Rotterdam en Dordrecht. Onder begeleiding van een groepsleerkracht bieden wij aspirant onderwijsgevenden de gelegenheid zich bij ons op school te bekwamen in het onderwijs. Schooljaar 2023-2024 verwachten wij meerdere stagiaires.

We bieden ook ruimte voor praktijkervaringen bij de opleiding voor onderwijsassistenten en snuffelstages van (oud)-leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Afhankelijk van de fase van hun opleiding, voeren stagiaires opdrachten zelfstandig uit voor de groep. Ook pleinwachten en het begeleiden van kleine groepjes leerlingen vallen hier onder. Dit is steeds onder supervisie en begeleiding van de groepsleerkracht waarbij de stagiaire is geplaatst.

Eline Breure is de schoolopleider en heeft een coördinerende rol bij het begeleiden van de stagiaires.

3.10. Aanmelden en inschrijven

Alle leerlingen zijn welkom op de Molenwiek, vanaf de leeftijd van drie jaar mogen zij aangemeld worden. 

Voorafgaand aan de aanmelding is er meestal een rondleiding en gesprek met de directeur van de school. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken. We streven ernaar de school te laten zien zoals het dagelijks aan toe gaat. In de ochtend is het vaak het beste moment, het liefst zonder de nieuwe leerling. Voor een eventuele rondleiding met de nieuwe leerling maken we dan graag een extra afspraak.

Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen of uw zoon of dochter ingeschreven kan worden, deze periode kan indien nodig met vier weken worden verlengd. Hierbij kan de school, met uw toestemming, vragen om meer informatie. B.v. bij de school of van herkomst of het kinderdagverblijf. 

In principe kan de school alleen onder bepaalde voorwaarden de inschrijving weigeren:

 • als een school of groep vol is;
 • als de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het kind;
 • als de levensbeschouwelijke identiteit van de school niet wordt geaccepteerd.

Wanneer de Molenwiek niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een (nieuwe) leerling, heeft de school nog wel zorgplicht. Dit betekent dat er, samen met ouders/verzorgers, gekeken wordt naar een passende plek. Indien nodig wordt hierbij het samenwerkingsverband ingeschakeld.

Een inschrijving is formeel op het moment dat de leerling vier jaar is geworden. Het is niet mogelijk jongere leerlingen eerder naar school te laten gaan.

De gegevens van uw zoon of dochter worden opgenomen in de leerlingadministratie (LAS) van school. De Molenwiek maakt gebruik van ParnasSys. Het LAS is via het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) gekoppeld aan DUO.

 

3.10.1. Wennen in groep 1

Nieuwe leerlingen die nog geen vier jaar zijn, mogen voor zij naar school gaan een aantal keer komen wennen. 

Ongeveer 8 weken voor het kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht bij wie het kind in de groep komt telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om afspraken te maken voor 5 wendagen.

Bij voorkeur de eerste keer op woensdag, zodat er na schooltijd gelegenheid is om te bespreken hoe het is gegaan en de welkomstmap te overhandigen en toe te lichten. We streven er naar om de leerling met beide leerkrachten kennis te laten maken, wennen op verschillende dagen heeft daarom de voorkeur. 

De welkomstmap bevat onder andere:

 • de jaarkalender van school
 • informatiebrief met specifiek informatie over de kleutergroepen
 • entreeformulier
 • medicijn/privacy-formulier
 • luizenzak
 • Borre-leesboekje

Zodra de leerling vier jaar is mag hij of zij alle dagen naar school. Soms is een volledige schoolweek te intensief en vermoeiend. Hierover kunnen met de leerkracht afspraken gemaakt worden.

Voor kinderen die in de zomervakantie vier jaar worden is de eerste schooldag de eerste schooldag na de zomervakantie. Niet iedereen maakt gebruik van de wendagen, hierover kunt u met de leerkrachten afspraken maken.

Ouders van leerlingen die tot en met januari instromen worden uitgenodigd voor de algemene informatie-avond in september.

3.11. Schorsing en verwijdering van leerlingen

Bij ernstig wangedrag kan een leerling één of meerdere dagen worden geschorst. De directie van de school kan dat alleen doen in overleg met het bevoegd gezag (het bestuur) en de onderwijsinspectie.Het doel van een schorsing is om alle betrokken partijen tot rust te laten komen. Rust om daarna weer in gesprek te gaan en samen tot oplossingen en/of herstel te komen. 

Blijft, ook na schorsing, het gedrag onacceptabel en vormt dit een gevaar voor de leerling en zijn/haar omgeving, dan kan de leerling verwijderd worden. Dit is een zeer ingrijpende maatregel waarvoor de bevoegdheid van het bestuur van de stichting ligt.

Voordat een besluit tot verwijdering wordt genomen hoort het bevoegd gezag de betrokken ouders/verzorgers, de groepsleerkracht en de directie.

Bij verwijdering gelden de regels die de wet (W.P.O.) in art. 40, lid 5 en 6 voorschrijft. Een leerling kan slechts van school verwijderd worden als het bevoegd gezag een school gevonden heeft die bereid is de leerling toe te laten. Als er geen andere school gevonden wordt, kan de leerling alsnog na 8 weken verwijderd worden.

3.12. Lestijd

Leerplichtige leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen per jaar gemiddeld 940 uur les. In acht jaar is dat 7.520 uur les.

Alle groepen op de Molenwiek hebben het zelfde weekrooster. Alle dagen, m.u.v. van woensdag, gaan de kinderen naar school van 8.30 tot 14.20 uur. Op woensdag start de school ook om 8.30 uur, maar dan zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij. 

Met dit rooster gaan de leerlingen 25 uur en 5 minuten naar school. Hierdoor hebben wij ruimte om extra lesvrije dagen in te plannen voor studie of overleg.

In hoofdstuk 8.9 staan deze vermeld.

Voor het berekenen van de uren wordt de periode van 1 oktober tot 30 september aangehouden. 

 

 

4. Ondersteuning

Bij de meeste leerlingen verloopt de ontwikkeling zoals verwacht. Soms gaat dat wat sneller, soms wat langzamer. Of er speelt iets waar u zelf of met hulp van de leerkracht niet uitkomt. Op verschillende vlakken en niveaus is er ondersteuning mogelijk. Vaak voor de leerlingen en leerkracht, maar ook voor ouders/verzorgers.

De leerkrachten monitoren hoe het gaat met uw zoon of dochter door observaties en gesprekjes, maar ook door het afnemen van toetsen. Hierbij wordt gekeken hoe de aangeboden lesstof wordt begrepen en beheerst, maar ook hoe de resultaten zich verhouden tot eerdere (individuele) toetsen en leeftijdgenoten. Bij de meeste leerlingen zal de ontwikkeling verlopen zoals verwacht. Soms wat sneller, soms wat langzamer. Als er vragen of zorgen zijn omdat de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt, wordt er op verschillende manieren hulp geboden.

Hoewel er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de individuele behoeften van elke leerling, is onderwijs vaak gericht op een gemiddelde. Tegelijkertijd weten we dat niet elk kind zich volgens deze gemiddelden ontwikkelt, de één is wat sneller, de ander langzamer. Uiteindelijk leren vrijwel alle leerlingen goed lezen en rekenen, maar soms is hier extra ondersteuning voor nodig.

 

 

4.1. De intern begeleider

We proberen zo tijdig mogelijk leer- en/ of gedragsproblemen te signaleren én op te lossen. De intern begeleider van de school neemt hier een belangrijke rol in. Samen met leerkracht, leerling en ouders, wordt gezocht naar een oplossing. 

De intern begeleider maakt gebruik van een uitgebreide orthotheek met naslagwerken, hulpmiddelen en toetsmateriaal. Zij heeft een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen op school.

Individuele leertrajecten voor leerlingen, begeleiden van leerkrachten en ouders en het onderhouden van externe contacten m.b.t. zorg en leerlingen, behoren tot haar taken. 

4.2. Het leerling volgsysteem (LVS)

Met het ons leerlingvolgsysteem (LVS) volgen we systematisch zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

In groep 1 en 2 wordt door observaties en vragenlijsten bijgehouden wat uw zoon of dochter wel of nog niet beheerst. Deze gegevens worden bijgehouden in de leerlijnen van ParnasSys.

Vanaf groep 3 maken de kinderen toetsen die bij de methode horen en twee keer per jaar de Cito toetsen.

Met de methodetoetsen kunnen we zien of de behandelde stof door de leerlingen begrepen is, bij de Cito toetsen worden de algemene vaardigheden bij een vak gemeten. Dit geeft een beeld in hoeverre de leerling groeit ten opzichte van zichzelf, maar ook met andere andere leerlingen. Op basis van de resultaten is het mogelijk ons onderwijsaanbod bij te sturen. 

Schooljaar 2023-2024 starten we met de Cito toetsen Leerling in Beeld, de toetsen die we afnemen zijn: rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. 

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van Kindbegrip.

De gegevens zijn door ouders in te zien via het ouderportaal van ParnasSys.  

 

4.3. Begeleiding en ondersteuning

Op basis van de methode- en Citotoetsen worden de leerlingen voor rekenen, lezen en spelling ingedeeld in instructiegroepen. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de hoeveelheid instructie die nodig is voor een leerling om de lesstof te kunnen beheersen (zie ook hoofdstuk 3.4.3.).

Deze indeling wordt opgenomen in de 'datamuur' waardoor de leerkrachten in één oogopslag kunnen zien wat een leerling nodig heeft. Er is een datamuur voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Na elke citotoetsperiode worden de gegevens geanalyseerd en indien nodig de datamuur aangepast.

Leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben wordt, waar mogelijk, zoveel mogelijk door de eigen leerkrachten geholpen. Primair binnen de klassenorganisatie en binnen de regulier schooltijd.

Daarnaast kan er hulp buiten de groep worden geboden door een van de klassen- of onderwijsassistentes. 

Wij proberen uitval te voorkomen door de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op voorhand te helpen door middel van pre-teaching en extra instructie in de klas, individueel of in een groepje.

Wanneer blijkt dat met de aangeboden hulp het gestelde doel niet wordt bereikt, wordt een ondersteuningsdeel opgesteld. Uiteraard worden hierbij ouders van op de hoogte gebracht, ook kan er om hulp thuis van ouders worden gevraagd.

Gedurende 6-8 weken wordt de leerling individueel, of samen met andere leerlingen begeleid. De intern begeleider krijgt een kopie van het ondersteuningsdeel.

4.4. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04.

Het samenwerkingsverband zet zich in om voor zoveel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen de Hoeksche Waard. Bij voorkeur op een reguliere basisschool en waar nodig op een van de scholen voor spciaal(basis)onderwijs. Dat doen zij samen met scholen, ouders en andere partners op ons eiland. Hun motto is daarom:

"Samen op ons eiland"

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard heeft een eigen website met veel informatie https://swv2804.nl/

4.4.1. Schoolondersteuningsprofiel

Elke school maakt een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin beschreven staat wat de school wel en niet kan bieden. 

Dit SOP is te vinden op onze website. Vanaf 2024-2025 komt het schrijven van een SOP voor scholen te vervallen.

4.4.2. Ondersteuningstraject

Soms heeft de extra inspanning van de leerling, leerkracht en ouders onvoldoende resultaat. Het gaat niet goed met uw kind op school. De leerstof sluit onvoldoende aan, de begeleiding gaat te snel of te weinig, het kind gaat met tegenzin naar school, wordt gepest of ervaart geen successen. Het kan ook dat uw zoon of dochter storend gedrag gaat vertonen tijdens de les of zich juist sterk terugtrekt.

Deze signalen zijn redenen voor een gesprek.

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen wordt de expertise van de intern begeleider ingeschakeld om, eventueel vanuit een andere hoek, alle interventies te bekijken en wellicht aan te vullen. 
 • Niveau van de extern begeleider: Bij onvoldoende resultaat wordt er een extern begeleider gevraagd. Dit kan een aan school verbonden expert zijn, maar ook iemand vanuit het samenwerkingsverband. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt hiervan een verslag. 
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Nadat ook deze stap niet tot het beoogde resultaat heeft geleid wordt de leerling aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Deze commissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Meer informatie over het ondersteuningstraject kunt u bespreken met de intern begeleider of directeur van de school of via de helpdesk van het samenwerkingsverband.

De helpdesk is hierbij een middel om snel behulpzaam te kunnen zijn. Ouders of andere bij het onderwijsveld betrokkenen kunnen gebruik maken van de helpdesk.

De helpdesk is bereikbaar via info@swv2804.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 08:30-16:30 uur via tel.nr. 0186-219050.

4.5. Leerlingendossiers

Het leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken en onderzoeksgegevens worden verzameld in het digitale leerlingendossier, op de Molenwiek maken wij gebruik van ParnasSys.

Bij het verlaten van de school wordt er met behulp van deze gegevens een onderwijskundig rapport opgesteld, dat meegaat naar de nieuwe school.

Deze verzamelde informatie m.b.t. uw kind valt onder de Wet Persoonsregistratie en is voor u en de betrokken leerkrachten binnen school beschikbaar.

De informatie wordt alleen na uw schriftelijke toestemming met andere instanties gedeeld. Het dossier wordt beheert door de intern begeleider en verwijderd als de wettelijke termijn voor het bewaren ervan is verstreken. 

4.6. Plaatsingswijzer

De besturen van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard hebben afgesproken dezelfde Plaatsingswijzer te gebruiken. De Plaatsingswijzer is een instrument om tot een goed schooladvies te komen.

In de Plaatsingswijzer staan de resultaten van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen die zijn behaald op de Cito-middentoetsen (M-toetsten) van groep 6, 7 en 8. 

Op basis van deze resultaten, maar daarnaast ook belemmerende en stimulerende factoren, wordt in groep 6 en 7 een voorlopig uitstroomadvies gegeven. De vakken rekenen en begrijpend lezen, waarbij inzicht een belangrijke rol speelt, wegen hierbij zwaarder dan spelling en technisch lezen.

Bij het schooladvies worden verschillende profielen onderscheiden:

Basisprofiel: Er is geen twijfel over het advies. Alles wijst op eenduidig en harmonieus profiel.
Plusprofiel: Er is potentie voor een hoger advies. Dit wordt tijdens de overdracht met het VO besproken. 
Bespreekprofiel: Het is geen eenduidig advies mogelijk. De leerling wordt besproken met de VO-scho(o)l(en) waar twijfel tussen bestaat.
Ondersteuningsprofiel: Het niveau van het advies is duidelijk, maar de leerling heeft specifieke ondersteuning nodig.


De Plaatsingswijzer doet meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet meer gebaseerd op een 'foto' van een paar dagen, maar op een 'film' van 3 jaar.

Tijdens de gespreksavonden worden de bijzonderheden m.b.t. het voorlopige advies besproken. 

4.7. Meerbegaafdheid op De Molenwiek - Groeilab

Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen op de Molenwiek en binnen de stichting extra mogelijkheid om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen.  
Als er aanleiding en vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid is, worden er in overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en hoogbegaafdheidspecialist observatie- en signaleringslijsten afgenomen. Dit kan in alle groepen. 

Leerlingen vanaf groep 5 komen in aanmerking voor een plek in het Groeilab.

In het Groeilab is bedoeld voor begaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of een hulpvraag waar in de reguliere groep niet voldoende aan tegemoet gekomen kan worden.

Begaafde leerlingen kunnen de reguliere lesstof vaak makkelijk aan, hierdoor is er weinig gelegenheid om andere belangrijke vaardigheden als doorzettingsvermogen of het omgaan met tegenslagen te ontwikkelen. Het is belangrijk dat de leerlingen tegen hun grenzen aanlopen en in de leerkuil terecht komen. 

Op dinsdag geeft onze HB-leerkracht, Janina Lodder, een dagdeel les aan twee groepen. De doelen waar zij aan werken zijn te onderscheiden in HOOFD, HART, en HANDEN.

Bij de vaardigheden m.b.t. het hoofd vallen de denkvaardigheden: analytisch denken, creatief denken en denken over denken. 

De vaardigheden m.b.t. het hart zijn gericht op jezelf en het omgaan met anderen, sociale- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ook ICT-vaardigheden horen hierbij omdat dit ook met communicatie te maken heeft. 

De praktische vaardigheden staan in verbinding met de handen. Wat is er nodig om te kunnen werken en leren. Inzet, doorzettingsvermogen, werkhouding, kunnen organiseren, oplossingen bedenken en het toepassen van leerstrategieën. 

Elke leerling stelt, met ondersteuning van de HB-leerkracht en in overleg met ouders, zijn of haar eigen leerdoelen op. Deze worden beschreven en bewaard in een portfoliomap die gedurende de lessen worden gevuld met opdrachten en activiteiten. 

In het Groeilab is beperkt plek. Het initiatief voor plaatsing in het Groeilab wordt door de groepsleerkracht genomen, een belangrijke voorwaarde voor plaatsing is het kunnen missen van de basisstof in de reguliere groep. In samenspraak met leerkracht, HB-specialist, intern begeleider en ouders/verzorgers wordt tot het al dan niet plaatsen besloten. De beslissing hierover ligt bij school. 

4.8. Regionale plusklas "De Kangoeroe-klas"

Naast ons eigen aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, wordt binnen stichting CSG De Waard ook het komende jaar een regionale plusklas gevormd: de Kangoeroeklas. 

Het aanbod is min of meer gelijk van ons Groeilab, maar er is net wat meer kennis en expertise en de aanmeldingsvoorwaarden zijn specifieker. Leerlingen komen hiervoor in aanmerking als er ondersteuning nodig is die wij niet (meer) kunnen bieden. 

De Kangoeroe-klas is in een andere school van de stichting, het vervoer naar en van die school moet door ouders zelf geregeld worden. 

De kinderen in de Kangoeroeklas denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangboden op de basisschool, hebben hoogebegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hier hinder van ondervinden. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten geirch op kennis en vaardigheden
 • Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal (waaronder een vreemde taal) en wereldoriëntatie
 • Individuele projecten op basis van eigen keuze van de leerling.

Aanmeldingen voor de Kangoeroeklas verlopen via de intern begeleider van de school. In september verschijnt er een gids met daarin gedetailleerde informatie. 

 

4.9. Pestprotocol

Het pestprotocol is onderdeel van ons Veiligheidsplan en beschrijft het protocol dat we volgen als er signalen zijn van pesten.

De Vragenlijst Veiligheid Leerlingen laat een mooie uitslag m.b.t. het welbevinden van de leerlingen zien. We kunnen hieruit opmaken dat pesten geen structureel en breed probleem is, maar zijn ons ervan bewust dat wij pesten niet helemaal kunnen voorkomen en er ook op de Molenwiek wel een gepest wordt. Dit betekent niet dat we dit accepteren en er ons bij neerleggen.

Ons uitgangspunt bij pesten is dan ook: pestgedrag wordt aangepakt. Het protocol is opgenomen in ons Veiligheidsplan en te vinden op onze website. 

4.10. Vertrouwenspersoon (intern en extern)

Onze (interne) vertrouwenspersoon maakt deel uit van het schoolteam. Het is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden met vragen, zorgen, klachten of problemen die liever vertrouwelijk besproken worden. Het gaat hierbij om schoolgerelateerde zaken. De vertrouwenspersoon kan ook helpen zonder de inhoud van het probleem te kennen.

De vertrouwenspersoon neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en gaat vertrouwelijk om met alle zaken en informatie. Deze vertrouwelijkheid vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

De vertrouwenspersoon lost eventuele problemen niet op, maar luistert, helpt zoeken naar oplossingen, verwijst door of bemiddelt. De interne vertrouwenspersoon kan advies vragen aan de externe vertrouwenspersoon. Deze contacten zijn strikt vertrouwelijk.

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, het is iemand van buiten school én het bestuur. 

Als een probleem niet binnen het bestuur niet intern kan worden opgelost, kan de extern vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

De interne vertrouwenspersoon van de Molenwiek is in september 2023 bekend.

 

De externe vertrouwenspersonen van CSG De Waard is:

Marissa Buijs-Tanis

Zij is op doordeweekse dagen bereikbaar op telefoonnumer: 06-46340845 of via de mail: marissa@gomaris.nl

 

4.11. Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn verplicht de meldcode te volgen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Vijf stappen

Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval de volgende stappen:

 1. In kaart brengen van signalen.
 2. Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).
 3. Gesprek met de betrokkene(n).
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslissen over melden en/of hulp organiseren

De meldcode en het afwegingskader voor het onderwijs vindt u op de website.

4.11.1. Aandachtsfunctionaris

De aandachtsfunctionaris ondersteunt collega's die een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Zij kan met hen de vermoedens bespreken, samen signalen in kaart brengen en bespreken of en welke vervolgstappen er nodig zijn.

Zij zorgt ervoor dat de organisatie alle stappen van de meldcode goed uitvoert, ziet erop toe dat de meldcode aangepast is aan de eigen organisatie en adviseert de directie over het te voeren beleid.

De aandachtsfunctionaris van de Molenwiek is Alexandra Weeda (a.weeda@csgdewaard.nl)

4.12. Schoolmaatschappelijk werk

Aan de school is een maatschappelijk werker verbonden om te ondersteunen bij emotionele- of gedragsproblemen die voortkomen uit situaties op school, thuis óf beiden. B.v. bij pesten, echtscheiding of huiselijk geweld.

De schoolmaatschappelijk werkende wordt alleen om advies gevraagd in overleg met ouders/verzorgers. Zij is om de week een dagdeel op school en indien nodig gaat zij op huisbezoek. 

Solé van Leenen is de schoolmaatschappelijk werkende die aan de Molenwiek is verbonden en komt via Kwadraad Maatschappelijk werk.

Met vragen kunt u altijd met haar contact opnemen via de mail s.vanleenen@kwadraad.nl

 

4.13. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan, het draait echter om het handelen van de leerkracht. De opnames zijn alleen voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. U kunt op het AVG formulier aangeven of u hier bezwaar tegen heeft.

Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u indien gewenst opvragen bij de directeur van de school. 

 

4.14. Veiligheidsplan

Elke school van CSG De Waard heeft Veiligheidsplan opgesteld waarin beschreven staat hoe de zorgplicht veiligheid wordt vormgegeven om zo een veilige omgeving voor leerlingen, collega's, ouders/verzorgers te creëren.

Het plan omvat verschillende (bovenschoolse) beleidsplannen en afspraken waarin beschreven is hoe op de Molenwiek wordt opgetreden tegen pesten, (verbaal) geweld en andere vormen van ongepast gedrag en hoe geprobeerd wordt om dit te voorkomen. 

Het Veiligheidsplan is in te zien op school. 

 

5. De kwaliteit van ons onderwijs

Interne kwaliteitsbeoordeling

De Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) vraagt scholen de kwaliteit van hun onderwijs systematisch te monitoren en bij te sturen. Door middel van zelfevaluaties en vragenlijsten kunnen wij beoordelen of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Hiermee doelen we op kwaliteitseisen opgesteld door de inspectie en overheid, maar ook onze eigen of bovenschoolse ambities en normen.

Schoolplan

Elke vier jaar stelt de school een Schoolplan op. Hierin staat beschreven welke kwaliteitsnormen we nastreven en wat onze ambities en (noodzakelijke) ontwikkelpunten zijn.

Alle scholen van CSG De Waard maken gebruik van het programma 'Werken met Kwaliteitskaarten PO'. Hiermee worden stelselmatig verschillende onderwijs- of organisatiedisciplines gemeten. Omdat alle scholen van de stichting deels dezelfde evalutaties uitvoeren, is het een mooi middel om onze scholen onderling te vergelijken. 

Daarnaast ontwikkelt de Molenwiek eigen kwaliteitskaarten. Afgelopen jaren hebben leerkrachten, verdeeld over verschillende leerteams, kwaliteitskaarten voor rekenen, lezen en taal opgesteld. Voor het komende jaar staat daarnaast het ontwikkelen van de kwaliteitskaart Burgerschap op de planning.

Een andere manier om de kwaliteit van ons onderwijs te meten is het afnemen van enquêtes onder ouders, leerlingen en teamleden. Ook deze resultaten worden meegenomen in het ontwikkelen van de school. 

Jaarplan

De ontwikkeldoelen en ambities uit het Schoolplan zijn de basis voor het opstellen van het Jaarplan. In de jaarplannen worden deze vertaald naar concrete doelen en actie en verdeeld over vier jaar om een realistische en haalbare planning te kunnen opstellen. Aan het eind van het jaar wordt het Jaarplan verantwoord in het Jaarverslag. Beide documenten zijn, na goedkeuring van de MR, te vinden op de website. 

Externe kwaliteitsbeoordeling

De school wordt twee keer per jaar bezocht door de directeur Onderwijs en Kwaliteit om te bespreken hoe de voortgang van de plannen en de leerresultaten zijn. Dit gesprek vindt plaats met de direteur en intern begeleider.

Om tot een nog objectievere beoordeling te komen wordt door de overheid een onafhankelijk inspectietoezicht ingezet. Zij kijken alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit, voldaan wordt aan de wet- en regelgeving en of de financiën op orde zijn. 

De schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, daarom start het toezicht bij hen. Eens in de vier jaar wordt elk bestuur uitgebreid onderzocht. Daarnaast worden op basis van de gegevens die de inspectie in haar bezit heeft gekeken op welke scholen risico's zijn. Na analyse wordt bekeken of er meer acties noodzakelijk zijn. 

CSG De Waard is mei 2023 onderzocht door de inspectie. Op basis van de door school en bestuur aangedragen gegevens was er geen aanleiding om een aanvullend scholenonderzoek te doen. 

Meer over de manier van toezicht door de onderwijsinspectie vindt u op deze website.

5.1. Uitslagen enquêtes en vragenlijsten

De vragenlijsten die we afgenemen om ons kwaliteit te verbeteren zijn opgenomen in een kwaliteitskalender. Elk aspect van het onderwijs wordt eens in de vier jaar onderzocht.

Daarnaast zijn er vragenlijsten/enquêtes die (twee)jaarlijks terugkomen. Het gaat om:

Vragenlijst Veiligheid Leerlingen jaarlijks 
Vragenlijst Veiligheid Ouders en teamleden tweejaarlijks 
Vragenlijst Tevredenheid Leerlingen, ouders en teamleden tweejaarlijks
Vragenlijst Basiskwaliteit (team) tweejaarlijks 
Vragenlijst Strategisch Beleidsplan (staf en enkele teamleden) tweejaarlijks

 

In het voorjaar van 2023 is de Vragenlijst Veiligheid afgenomen.

De norm is vastgesteld op 3, de maximale score is 4.

Leerlingen  
Veiligheidsbeleving   3,56
Het optreden van de leraar 3,19 
De opstelling van de leerling  3,20
Welbevinden  3,28
Fysieke veiligheid 3,53
Sociale veiligheid  3,59
Psychische veiligheid  3,64 
Materiele zaken  3,60
Cijfer 8,2

 

Teamleden  
Veiligheidsbeleving   3,73
Het optreden van de directeur/collega’s 3,68 
Mijn eigen opstelling  2,98
Welbevinden 3,13
Fysieke veiligheid  4,00
Sociale veiligheid 3,93
Psychische veiligheid  3,95
Materiële zaken 3,86
 Cijfer 8,4

 

Ouders  
Kwaliteit 3,26
Schoolklimaat  3,32
Veiligheid  3,16
Welbevinden  3,29
Pedagogisch handelen  3,41
Lesgeven 3,33
Ondersteuning leerlingen 3,15
Informatie  2,98
Veiligheidsbeleving  3,43 
Het optreden van de leraar  3,20
De opstelling van de leerling  3,00
Welbevinden  3,30
Fysieke veiligheid  3,64
Sociale veiligheid  3,54
Psychische veiligheid  3,76
Materiële zaken  3,84
Cijfer 7,9

De vragenlijst voor ouders is met een respons van 25% laag en daarmee niet betrouwbaar!

 

In februari 2023 heeft de directie de vragenlijst Basiskwaliteit afgenomen. De norm ligt op 3, de maximale score is 4.

  Beleidsterrein score
OP1 Aanbod  3,38
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 3,13
OP3 Pedagogisch-didactisch handelen  3,00
OP4 Onderwijstijd  3,00
OR1 Resultaten  3,00
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  2,13
SKA1 Visie, ambities en doelen  2,23
SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur  2,86 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 3,08
VS1 Veiligheid  3,47
VS2 Schoolklimaat  3,00

 

6. Samen zijn we de Molenwiek

Een school bestaat niet alleen uit leerlingen en teamleden. De samenwerking met ouders/verzorgers is van groot belang, immers, we hebben hetzelfde doel: een goede ontwikkeling en een fijne basisschooltijd voor de kinderen.

De school probeert ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs en alle activeiten die daarmee samenhangen. U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij school. Het bezoeken van de informatie- en gespreksavonden, structureel als b.v. klassenouder of lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad, maar ook incidenteel als hulpouder bij school- of groepsactiviteiten.

 

6.1. Informatie

Een van de lagere scores uit de vragenlijsten voor ouders is het punt 'informatie'. We proberen u zo goed mogelijk over onderwijs en de organisatie te informeren, maar het blijft een punt van aandacht om dit op de juiste manier te doen.

 

 

 

Nieuwsbrief en Social Media

 

 

 

6.1.1. Schoolgids en Website

Deze schoolgids is één van de manieren. In de eerste week van het nieuwe schooljaar is deze digitaal beschikbaar op de website. In de gids staat beschreven hoe we onze plannen en ambities vormgeven, maar ook hoe we ons onderwijs praktisch organiseren. 

De website voorziet niet alleen de ouders/verzorgers van de leerlingen van informatie, ook voor mensen die nieuwsgierig zijn en interesse hebben voor de Molenwiek geeft de website een inkijkje in onze school.

6.1.2. Parro en Ouderportaal ParnasSys

 

Parro is het digitale systeem waarmee algemene en groepsinformatie wordt gedeeld. Deze informatie is alleen voor ouders/verzorgers van leerlingen die ingeschreven zijn op de Molenwiek.

Het programma heeft een chatfunctie voor privé en groepsberichten. Tenminste een keer per week ontvangt u via de leerkrachten een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de groep en vanaf de hogere groepen de weekplanning.

Het ouderportaal van ParnasSys is bedoeld om de voortgang van uw zoon of dochter in te zien. Tijdens de periode waarin we de citotoetsen afnemen wordt het portaal tijdelijk offline gehaald. Zodra alle toetsen zijn afgenomen en ingevoerd zijn de gegevens weer te zien. Dit om te voorkomen dat onvolledige gegevens voor verwarring zorgen. ParnasSys is ook bedoeld voor de leerlingadministratie. Gegevens die niet kloppen, b.v. door verhuizing of een ander telefoonnummer, kunt u via het systeem melden. Wij vragen u de gegevens af en toe even te controleren.

De gegevens in ParnasSys zijn alleen in te zien door teamleden en uzelf.

6.1.3. Nieuwsbrief en Social Media

De meest relevante informatie over de groep van uw zoon of docher ontvangt u via de de Parro-app. Toch is het ook belangrijk of gewoon leuk om te weten wat er in andere groepen of op school speelt. Deze informatie wordt, via Parro, verstuurd in een Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief heeft geen vaste verschijningsfrequentie, maar het streven is om deze ongeveer om de drie weken te versturen.

De Molenwiek zit ook op Facebook om de omgeving en geïnteresseerden te laten zien wat we doen en meemaken, we zijn er immers trots op! Hierbij wordt er goed opgelet dat de leerlingen die niet op FB mogen niet, of onherkenbaar geplaatst worden.

Uw privacyvoorkeuren worden bij inschrijving gevraagd, maar kunnen later altijd aangepast worden.

Klassenapp

De officiële informatie met school verloopt niet via de app maar via de mail of Parro. Soms is het versturen van een WhatsApp bericht echter makkelijker en sneller op elkaar te reageren. In de groepen hebben ouders/verzorgers ook onderling contact via een groepsapp van de klas. De leerkrachten zitten vaak wel in deze app, maar niet vanzelfsprekend. 

 

6.2. Rapport

Het rapport verschijnt 2 keer per jaar; begin februari en eind juni.

Het rapport wordt samengesteld met cijfers en beoordelingen uit het leerlingvolgsysteem uit ParnasSys. De resultaten worden NIET in het rapport vermeld, deze zijn wel in te zien in ParnasSys.

In het rapport worden naast de vorderingen, ook een aantal werkjes opgenomen. Aan het eind van de schoolloopbaan heeft elke leerling op deze manier een mooi overzicht van zijn of haar ontwikkeling.

Het rapport gaat mee naar huis in een rapporttas. Na een aantal weken, als er voldoende tijd is geweest om vol trots het rapport te laten zien, vragen wij het rapport weer in te leveren bij de groepsleerkracht. In ieder geval voordat de nieuwe rapportperiode is aangebroken!

 

6.3. Informatieavond

De informatieavond wordt gehouden aan het begin van het schooljaar, ongeveer in de derde week na de eerste schooldag.

Deze is bedoeld om kennis te maken met de (nieuwe) leerkrachten van uw kind en om de algemene informatie over de gang van zaken in de groep (lesprogramma, groeps/schoolregels enz.) te vertellen en toe te lichten. 

We zijn ons bewust dat het met meerdere kinderen op school in verschillende groepen, het niet altijd mogelijk is deze tegelijkertijd te bezoeken. In dat geval kunt u na de infromatieavond bij de leerkracht een overzicht krijgen van wat er verteld is. 

Met meerdere kinderen op school kan het ook zijn dat u vaker 'hetzelfde' verhaal hoort. Toch stellen wij het zeer op prijs als u de informatieavonden dan toch ook bezoekt. Bij de informatieavonden zijn (indien van toepassing) beide groepsleerkrachten aanwezig. 

Er zijn, in tegenstelling tot vorig jaar, twee avonden gereserveerd. De data volgen z.s.m.

dinsdag 5 september 2023  
   
   
   
donderdag 7 september 2023  
   
   
   
 
 
Voor beiden avonden geldt: 
 
inloop: 19.00 uur
start: 19.15 uur
einde: 20.15 uur
 
Voor het Groeilab is er een informatiemiddag op dinsdag 24 oktober 2023 (16.30-17.30 uur). 

 

6.4. Oudergesprekken

Oudergesprekken kunnen gepland of ongepland zijn. Soms is het nodig een korte vraag te stellen of zijn er toch wat zorgen. We staan open om u te woord te staan, maar zeker bij wat langere gesprekken is het dan beter even een afspraak na schooltijd te maken, meestal lukt dat in overleg wel op korte termijn. U kunt u vraag uiteraard ook even via de mail of Parro stellen. 

Op school zijn er drie momenten waarop de voortgangsgepsrekken zijn gepland zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen gesprekken waarbij de ouders/verzorgers van ALLE leerlingen uitgenodigd worden en gesprekken op uitnodiging van de leerkracht.

Voortgangsgesprekken 1 medio november
Groep 1, 2 en 3 ALLE ouders/verzorgers worden uitgenodigd
Groep 4 t/m 8 Gesprekken op uitnodiging van de leerkracht
   

 

Voortgangsgesprekken 2 medio februari
Groep 1, 2 en 3 Gesprekken op uitnodiging van de leerkracht
Groep 4 t/m 7  ALLE ouders/verzorgers worden uitgenodigd
Groep 8 ALLE ouders/verzorgers én leerlingen worden uitgenodigd voor het adviesgesprek

 

Voortgangsgesprekken 3 medio juni 
Alle groepen Gesprekken op uitnodiging van de leerkracht
   

De leerkrachten delen in overleg met de ouders zelf de gesprekken in, mits na schooltijd en in de geplande week.

Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met aansluitende momenten voor broertjes en zusjes.

Ouders/verzorgers wordt gelegenheid geboden om in de avond te komen, hiervoor is de vaste avond donderdag in de week van de gesprekken.  Indien één avond niet voldoende is om iedereen in te plannen is de tweede mogelijkheid op dinsdag in de opvolgende week.

Wij willen benadrukken dat er naast de geplande voortgangsgesprekken altijd mogelijkheid is voor een extra gesprek op school, ook met de intern begeleider of de directeur. 

 

 

 

 

 

Als u tussendoor behoefte heeft om iets met de leerkracht te bespreken, dan maken wij daar altijd ruimte voor na schooltijd.
Wij vinden het fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de intern begeleider of de directie van de school.

Wilt u ons in de ochtend even spreken, kom dan rond 8.00 uur langs.

6.5. Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school.
De MR heeft naar de directeur een adviserende en controlerende taak als het gaat om o.a. veiligheid, gezondheid en voorzieningen ten behoeve van de leerlingen.
In sommige zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld bij benoeming van personeel. In andere zaken is instemming van de MR nodig, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het schoolplan en sponsoring.

De MR bestaat in schooljaar 2023/2024 uit de volgende personen:

Ouders Team
Marleen van Breugel Esther van Veen (secretaris)
Leendert Dorst Marga Prins
Tinja Kloosterboer Bianca Vermaat
   

De voorzitter komt uit de oudergeleding, het is op dit moment nog niet bekend wie deze rol gaat vervullen.

De directeur heeft een adviesfunctie t.a.v. de medezeggenschapsraad en is geen lid van de MR. De MR vergadert eens in de 6 weken en deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

De gegevens van de MR is te vinden op de schoolwebsite en te bereiken via: molenwiekmr@csgdewaard.nl

6.6. Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar zij zijn ook betrokken bij schoolreisjes, sportdagen en andere activiteiten.

Een andere taak van de OR is het contact tussen u en de school te bevorderen. Indien nodig behartigt de raad uw belangen en die van de kinderen bij de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij de directie of het bestuur onder aandacht gebracht moeten worden.

De ouderraad:

 • kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenscahpsraad of aan het team
 • ondersteunt bij het organiseren en/of itwerken van binnen- en buiterschoolse activiteiten
 • betrekt andere ouders bij de uitvoering van activiteiten

De leden van de ouderraad zijn schooljaar 2023-2024:

 • Karin Lafeber (voorzitter)
 • Jolanda van der Linden (penningmeester)
 • Marjolein Vermaas
 • Margreet van Asperen
 • Josje Dekker
 • Mirjam Krijgsman
 • Denise Lesierse
 • Priscilla Langerak
 • Esther de Rooij
 • Chantal Noordijk
 • Angela Romijn
 • Charlotte Smit

 

6.6.1. Ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, excursies, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald. De bijdrage is vrijwillig, leerlingen worden nooit uitgesloten van schoolactiviteiten. 

De ouderbijdrage voor leerlingen uit groep 1 t/m 7 bedraagt schooljaar 2023-2024 €55,00 per kind. Dit is inclusief de schoolreis.

De ouderbijdrage voor groep 8 is dit jaar €105,00 per kind. Dit is inclusief het kamp.

Aan het begin van het schooljaar, of bij instroom gedurende het schooljaar, ontvangt u via de ouderraad meer informatie over de bijdrage, het rekeningnummer van de ouderraad is:

NL81RABO 0369947576 t.n.v. ouderraad Molenwiek, o.v.v. naam en groep van uw kind.

 

 

6.6.2. Klassenouders

Elke groep wordt vertegenwoordigd in de ouderraad, dit zijn de Klassenouders.  Zij zijn het aanspreekpunt bij zaken van organisatorische aard. 

7. Praktische en algemene zaken

7.1. Buitengewoon verlof

Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er sprake is van 'gewichtige omstandigheden', is het mogelijk buitengewoon verlof aan te vragen. Het verlenen van verlof voor vakanties is niet mogelijk. Gewichtige omstandigheden zijn bijvorobeeld.

 • Ernstige ziekte of sterfgeval in de familie
 • Huwelijk
 • Huwelijks - of ambtsjubileum van ouders of grootouders (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar)
 • Geboorte broertje of zusje
 • Verhuizing van het gezin
 • Bezoek tandarts, huisarts of specialist

Verlof voor een medische afspraak kunt u bij de leerkracht melden, zij zorgt dat deze in de administratie worden genoteerd (of u doet dit via Parro).

Overig verlof kan wel gemeld worden bij de leerkracht, maar moet ook schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur. In de mail vermeldt u de reden en datum van het verlof.

Bij het plannen en boeken van uw vakanties moet u dus rekening houden met het vakantierooster. Dit geldt ook voor de marge-dag aan het eind van het schooljaar. Pas kort van te voren (ongeveer drie weken) wordt de beslissing genomen of deze dag definitief vrij is of niet.

 

 

7.2. EHBO lessen

In groep 7 of 8 wordt een jeugd-EHBO cursus gegeven met als doel bij de leerlingen kennis en bereidheid te kweken om hulp te verlenen (na het behalen van het diploma) aan anderen en zichzelf.
Het jeugd EHBO-diploma is twee jaar geldig.

De lessen worden op school, onder toezicht van de leerkracht, verzorgd door twee vrijwillige EHBO'ers.

7.3. Fruitpauze en lunch

In de ochtend hebben de leerlingen naast het buitenspelen, ook een moment om iets te drinken en fruit te eten. Dit is rond 10.15 uur. Veel kinderen nemen gewoon water mee naar school, suikerrijke (fris)drank zien wij liever niet. Het fruit graag in partjes of schoongemaakt meegeven.

Ook voor de lunchpauze graag geen suikerrijke drank. Ook hier is water een goede keus, samen met  belegde (bruine/volkoren) boterhammen. Snoep of 'iets lekkers' als een koek is niet nodig. Een stukje komkommer, worteltjes of tomaatjes zijn wel weer lekker. 

 

 

7.4. Folders en flyers

Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal.
Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie (en niet in strijd is met de identiteit van de school en de fatsoensnormen), wordt dit uitgedeeld, in de hal opgehangen of via Parro gedeeld.

Als ouder/verzorger bepaalt u uiteraard zelf of deze informatie voor u van belang is.

7.5. Gegevens teamleden

Dolfijnen (1/2A)    
  Jente Boekee j.boekee@csgdewaard.nl
Giraffen (1/2B) Marga Prins m.prins@csgdewaard.nl
  Carola van Straten c.vanstraten@csgdewaard.nl
Groep 3 Mirjam Touw m.touw@csgdewaard.nl
  Alexandra Weeda a.weeda@csgdewaard.nl
Groep 4 Esther van Veen e.vanveen@csgdewaard.nl
  Rianne Hoogvliet r.hoogvliet@csgdewaard.nl
Groep 5    
  Marianne Kooijman m.kooijman@csgdewaard.nl
Groep 6 Irma Kayadoe i.kayadoe@csgdewaard.nl
  Alexandra Weeda a.weeda@csgdewaard.nl
Groep 7 Janina Lodder j.lodder@csgdewaard.nl
  Bianca Vermaat b.vermaat@csgdewaard.nl
Groep 8 Eline Breur e.breur@csgdewaard.nl
  Chiela Karels c.karels@csgdewaard.nl
Leerkracht Groeilab Janina Lodder j.lodder@csgdewaard.nl
Intern begeleider vacature  
Onderwijsassistent Corine van Dorth c.vandorth@csgdewaard.nl
Onderwijsassistent Angela Mostert a.mostert@csgdewaard.nl
Klassenassistent Frederike Hoogkamp f.hoogkamp@csgdewaard.nl
Schoolondersteuner/conciërge Debby Jalving d.jalving@csgdewaard.nl
Directeur Margriet van Daal m.vandaal@csgdewaard.nl

7.6. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden bewaard in de witte kast in de hal. Een aantal keer per jaar worden de spullen neergelegd om te kunnen kijken of er iets bij zit dat van uw zoon of dochter is. Na verloop van tijd brengen we de spullen die niet worden meegenomen weggebracht naar een kringloopwinkel.

Fietssleuteltjes worden bij de conciërge verzameld.

Door de naam van uw zoon of dochter in kledingstukken te schrijven is het makkelijker de eigenaar te achterhalen, dit geldt ook voor (het labeltje van) een fietssleutel.

 

7.7. Halen en brengen

Even voor half negen is het erg druk rondom school. Niet alleen de kinderen van de Molenwiek, maar ook van de Boomgaard en het Kinderdagverblijf worden gebracht.

Natuurlijk begrijpen we dat het niet altijd lukt om uw zoon of dochter met de fiets lopend naar school te brengen, maar wij vragen u rekening te houden en het goede voorbeeld te geven in geval van drukte en  onverwacht gedrag van de kinderen. 

De Kiss en Ride strook is alleen bedoeld om de kinderen af te zetten, maar wordt ook gebruikt door fietsers en voetgangers. Pas uw snelheid aan, zeker aan het begin van de ochtend.

Leerlingen die met de fiets naar school komen stallen hun fiets rondom school:

 • Groep 1 t/m 4: op het voorplein
 • Groep 5 t/m 8: op het achterplein (of langs het hek op het Van Der Stratenplein)

Zet de fiets op slot om te voorkomen dat deze gepikt worden. Er worden echter regelmatig fietssleutels gevonden die niet altijd bij de eigenaar terecht komen. Een sleutelhanger met naam en evt. telefoonnummer helpt om dit te voorkomen.

De deur voor de jongste leerlingen (t/m groep 3) gaat om 8.20 uur open, de oudere leerlingen mogen om 8.25 uur naar school.

7.8. Hoofdluis

Hoofdluis is niet te voorkomen. Wel is het mogelijk, door een goede samenwerking tussen thuis en school, de overlast tot een minimum te beperken. Hoofdluizen zijn op zich onschuldig, maar kunnen wel veel overlast veroorzaken door jeuk. 

Na elke vakantie worden alle kinderen door een groep vrijwilligers gecontroleerd. De handelswijze voor de controles staat beschreven in ons luizenprotocol. Ouders/verzorgers die de controles uitvoeren zijn geïnstrueerd door de coördinatoren.

De in het protocol beschreven handelswijze:

 • Een kind met hoofluis hoeft die dag niet gelijk naar huis, maar we verwachten wel dat er bij thuiskomst wordt behandeld. 
 • Leerlingen worden tijdens (en na) de controle niet op de hoogte gebracht of zij wel of niet besmet zijn.
 • Ouders/verzorgers besmette leerling(en) worden telefonisch benaderd door de coördinator van school, de hele groep krijgt een brief met daarin de melding dat er een besmetting is in de groep van hun kind. Hierin wordt de naam van de besmette leerling(en) niet genoemd.
 • Na twee weken vindt er een hercontrole plaats.

Het volledige protocol is op school in te zien.

De luizenbrigiade heeft twee coördinatoren die toezien of alles volgens afspraak verloopt:

 • Vanuit school: Debby Jalving
 • Vanuit ouders: Karin Lafeber

7.9. Huiswerk

Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt veel huiswerk gegeven. Het is daarom goed om hier alvast  op de basisschool aan te wennen en de overstap makkelijker te laten verlopen.
Dingen alleen doen en zelf verantwoordelijk zijn hoort nu eenmaal ook bij het groter worden. 

Uiteraard wordt de hoeveelheid aangepast aan de (ontwikkelings)leeftijd van de leerlingen en is er sprake van een geleidelijke opbouw per groep. 

 

7.10. Juffendag

De leerkrachten vieren uiteraard ook graag hun verjaardag met de kinderen. Dit wordt gedaan op de Juffendag. De duo's van elke groep kiezen hiervoor zelf een geschikt moment.

De kinderen mogen verkleed naar school en er worden spelletjes en andere feestelijke activiteiten gedaan.

Een cadeautje is natuurlijk leuk, maar met een zelfgemaakte attentie of tekening zijn de leerkrachten minstens zo blij!

7.11. Koningsspelen of sportdag: een feest!

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar bijna 1,3 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag.

De Molenwiek heeft er voor gekozen om de sportdag en de Koningsspelen om het jaar te wisselen. In 2024 bestaat voetbalvereniging GOZ echter 75 jaar. Zij hebben ter ere van dit kroonjaar het initatief genomen om voor de scholen uit de twee kernen Mijnsheerenland en Westmaas de Koninggspelen gezamenlijk en groots te organiseren. 

Dit betekent dat we de Koninggspelen nu twee keer achter elkaar vieren en er dit schooljaar geen aparte sportdag is. 

De organisatie voor de Koningsspelen 2024 is in volle gang, hierover wordt u later via de Nieuwsbrief en Parro geïnformeerd.

In 2024 zijn de Koningsspelen op vrijdag 26 april.

 

 

7.12. Leerlingenraad

De leerlingenraad is een orgaan waarin acht midden- en bovenbouwleerlingen meepraten over diverse schoolzaken. Hierdoor krijgen zij meer (mede)zeggenschap over beslissingen in school, maar kunnen ook makkelijker voor hen belangrijke punten bespreekbaar maken. De punten die besproken worden, zijn mede door de groep aangedragen en wat er besproken is wordt via de leerlingraadleden weer aan de groep teruggekoppeld.

Indien mogelijk kan er bij een rondleiding van nieuwe ouders/verzorgers, twee leerlingen uit de lln-raad uitgekozen worden om hierbij te helpen. Dit gaat in overleg met de directeur en leerkracht.

De raad bestaat uit acht leerlingen, twee uit elke groep (van 5 t/m 8). Ongeveer vier keer per jaar is er overleg onder begeleiding van een teamlid.

De leerlingen die in de Leerlingenraad komen worden door de groep gekozen:

 • De groepsleerkracht vertelt waar de leerlingraad voor is en wat hun taak is.
 • Leerlingen kunnen zich aanmelden bij de leerkracht door middel van een motivatie- of ideeënbriefje
 • Ongeveer 3 à 4 leerlingen krijgen de gelegenheid hun motivatie- of ideeënbriefje voor de groep toe te lichten, daarna stemt de groep welke twee leerlingen worden uitgekozen.
 • Bij meer dan vier aanmeldingen wordt er vooraf, door de leerkracht, een selectie gemaakt van de leerlingen die een toelichting mogen geven. Hier wordt gekeken naar de ideeën en de inzet, netheid en eigenheid van het motivatiebriefje.

De start van de procedure is ongeveer in de derde week van het schooljaar.

De leerlingen zijn lid van de raad voor één jaar. 

 

7.13. Leerplicht

Leerlingen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig en moeten zij alle dagen naar school. Soms is een hele week naar school voor nog een beetje teveel en te vermoeiend.

Zij mogen dan per week 5 uur minder naar school. Overleg met de leerkracht wanneer dit het beste moment is. U heeft hier geen toestemming nodig, melden bij de directeurt is voldoende. 

Als dit niet voldoende is kunnen er nog 5 uur extra gegeven worden. Hiervoor is wél toestemming nodig van de directeur.

7.14. Musical en afscheidsavond groep 8

Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 afscheid met een spetterende musical. Naast het kamp een ander hoogtepunt van het laatste schooljaar.

De musical wordt in de avond opgevoerd in de speelzaal van de school. Samen met de Boomgaard zorgen we er voor dat deze ruimte wordt omgetoverd tot een prachtige toneelruimte, voorzien van een geluid- en lichtinstallatie. Om dit samen te kunnen doen, wordt door de Boomgaard en de Molenwiek gekozen voor dezelfde musical.

Het verdelen van de rollen is soms lastig. Soms willen meerdere kinderen de hoofdrol, maar er kunnen ook kinderen zijn die liever minder in de spotlights staan. De musicals die we kiezen zijn speciaal voor scholen gemaakt waardoor er met deze verschillen al rekening gehouden is en iedereen uiteindelijk schittert in zijn of haar rol. Plezier staat voorop.

Het aantal toeschouwers die per leerling uitgenodigd mogen (kunnen) worden is afhankelijk van de groepsgrootte. Bij grotere groepen kan het noodzakelijk zijn om hier een limiet aan te stellen, wel wordt er dan gekeken naar een manier waarop de musical extra opgevoerd kan worden.

Na de musical is er een officieel deel waarin alle leerlingen nog een keer in het zonnetje gezet worden.

Om er een geslaagde avond van te maken wordt aan de ouders/verzorgers van groep 8 te helpen. B.v. met het instuderen van de teksten, liedjes en dansjes, het schilderen van het decor of het zoeken naar kostuums. In de loop van het jaar wordt hiervoor een aparte ouderavond georganiseerd.

De musical van 2024 vindt plaats op woensdagavond 8 juli 2024.

 

7.15. Plein

Het schoolplein wordt gedeeld met de Boomgaard en in de middag maakt Kibeo er gebruik van. De verschillende organisaties spelen er echter niet tegelijkertijd.

Ook onze eigen leerlingen spelen niet tegelijkertijd buiten.

 • Groep 1/2A en 1/2B spelen tegelijkertijd op het voorplein. 
 • Groep 3 en 4: voorplein.
 • Groep 5 en 6: achterplein.
 • Groep 7 en 8: achterplein

Bij het achterplein mag er ook gebruik gemaakt worden van de pannakooi.

Tijdens de pauze is er toezicht van de 'pleinwacht'. Dit zijn medewerkers of stagiaires van de school. Stagiaires staan niet zonder begeleiding.

 

 

7.16. Roken

In en om de school (plein en kiss and ride) mag niet worden gerookt!

7.17. Rollerwoensdag

Op een aantal momenten in het schooljaar is er Rollerwoensdag. 

In die periode mogen de leerlingen met hun eigen rollerskates of stepje tijdens de pauze spelen. Dit gebeurt op de Kiss & Ride strook die dan met pylonnen wordt afgesloten. 

Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de periode, overigens kan dit ook een andere dag dan woensdag zijn als dat beter in te plannen is.

Voorwaarde is dat de kinderen hun skates (vrijwel) zelfstandig aan- en uitkunnen trekken. Het is ook verstandig beschermers mee te geven en alles te voorzien van de naam van uw kind.

7.18. Schade onder schooltijd

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs.

Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school.

7.18.1. Persoonlijke eigendommen leerlingen

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (telefoon,kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. 

Natuurlijk proberen we met elkaar te voorkomen dat er schade ontstaat, maar wij raden u aan geen dure  spullen naar school mee te geven. Houdt ook rekening met de kledingkeuze, bij het buitenspelen of handvaardigheidslessen kunnen deze vies worden of beschadigen.

 

7.19. Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar maakt een fotograaf van elk kind schoolfoto's. De fotograaf is niet aan school verbonden, de school maakt hierin zelf een keuze.

De fotograaf maakt van elk kind en van iedere groep een foto, daarnaast wordt er eventueel een foto gemaakt van broertjes en zusjes samen.

Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten krijgen meestal na schooltijd de mogelijkheid om op de foto te gaan. Hiervoor moet u zich aanmelden en wordt u t.z.t. geïnformeerd.

Na het maken van de foto krijgt u een kaart met daarop een inlogcode om de foto's te bekijken en eventueel te bestellen. U bent niet verplicht de foto's af te nemen.

De schoolfotograaf komt op maandag 11 en dinsdag 12 september 2023. Vooraf krijgt u te horen op welk moment de groep van uw zoon of dochter aan de beurt is.

7.20. Schoolkamp

Het schoolkamp aan het eind van het jaar in groep 8 is een hoogtepunt van het jaar. De adviezen zijn gegeven, de doorstroomtoets is gemaakt en het is bekend naar welke scholen de leerlingen uitstromen. Het is een mooie en goede manier om de basisschooltijd af te sluiten en van elkaar en de school afscheid te nemen.

Het schoolkamp duurt drie dagen, meestal van maandag, dinsdag en woensdag. De bestemming is mede afhankelijk van het aantal leerlingen in de groep, niet alle groepshuizen zijn geschikt voor grotere groepen. De leerlingen slapen op kleine slaapzalen van 6-8 personen, meisjes en jongens slapen apart.

De activiteiten die worden gedaan bestaan uit (bos)spellen, speurtochten, sport- en spel, avondtocht in het donker, maar uiteraard ook een Bonte Avond waar alle kinderen in groepjes of alleen een optreden mogen doen. Het is een groot feest!

Om de kosten van het kamp te drukken vragen we ouders/verzorgers de leerlingen naar het kampterrein te halen en brengen. 

Niet alleen de leerkrachten en ondersteuning van groep 8 gaan mee op kamp, ook een aantal ouders wordt gevraagd om te begeleiden. De ouders/verzorgers die mee gaan worden benaderd en gevraagd door de leerkrachten.

Het schoolkamp wordt betaald van de ouderbijdrage, de bijdrage voor de leerlingen uit groep 8 is daarom hoger dan in de voorgaande groepen.

Schooljaar 2023-2024 gaan de leerlingen op 15-16-17 april 2024 naar De Roerdomp in Westelbeers.

 

7.21. Schoolreis

Eenmaal per jaar gaan de leerlingen uit groep 3 t/m 7 op schoolreis. Met ingang van dit schooljaar kiezen we voor een dag aan het begin van het schooljaar. 
De schoolreis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter, we zijn vooral gezellig een dagje uit met elkaar. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Drievliet, Blijdorp of de Beekse Bergen.

De leerlingen worden in het attractiepark begeleid door teamleden van school en ouders/verzorgers. De vraag om te begeleiden komt vanuit de leerkracht, zij deelt de groepjes in en verdeeld de begeleiders.

De kosten van het schoolreisje worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

De leerlingen uit groep 8 gaan niet op schoolreis, zij gaan op kamp.

De kleuters hebben afwisselend een schoolreisje of een Zomerfeest. Schooljaar 2023-2024 is het schoolreisje aan de beurt. 

7.22. Schooltijden

We starten graag op tijd, daarom gaat de schooldeur een paar minuten eerder open. Om de jongste leerlingen rustig naar binnen te laten gaan, mogen zij als eerste naar binnen.

groep dag deur open  aanvang lessen einde lessen
1,2 en 3 ma-di-do-vrij 8.20 uur 8.30 uur 14.20 uur
  woe 8.20 uur 8.30 uur 12.30 uur
4 t/m 8 ma-di-do-vrij 8.25 uur 8.30 uur 14.20 uur
  woe 8.25 uur 8.30 uur 12.30 uur

De leerlingen hebben les tot genoemde tijd, zij komen dus iets later naar buiten. Soms heeft uw zoon of dochter in de hogere groepen 'klassendienst' en helpen zij de groep netjes te maken. 

7.23. Sponsoring

Om activiteiten te kunnen bekostigen, kan er soms gebruikt gemaakt worden van sponsoring. We zijn hier echter wel terughoudend in omdat de kernactiviteiten van de school hier niet afhankelijk van wordt.

Op stichtingsniveau is er een beleidsplan opgesteld op basis van het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Dit beleidsplan is onze leidraad als er een afweging of beslissing t.a.v. sponsoring moet worden genomen. 

 

7.24. Vakantierooster

Vakantie eerste dag laatste vrije dag 
Herfstvakantie maandag 16 oktober 2023 vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie* maandag 19 februari 2024 vrijdag 23 februari 2024
Pasen vrijdag 29 maart 2024  maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april 2024 vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart** -- --
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024 maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 15 juli 2024 vrijdag 24 augustus 2024


* Vrijdag 16 februari 2024 zijn de kinderen vrij, dit is aansluitend aan de voorjaarsvakantie.

** Hemelvaart valt dit schooljaar in de meivakantie. 

7.24.1. Studie- en lesvrije dagen

Een aantal keer per jaar hebben de leerlingen een studie- of lesvrije dag. Voor de leerlingen is dit in principe hetzelfde: de leerlingen zijn die dag vrij en kunnen niet op school opgevangen worden.

Voor de teamleden is er wel verschil, op studiedagen vindt er een nascholingsactiviteit plaats, maar op een lesvrije dag kan het dan ook gaan om activiteiten die in relatie staan met de leerlingen of het voorbereiden van de lessen e.d. Het gaat dus om onderwijsgerelateerde zaken.

Niet elk schooljaar is door de vakantiespreiding even lang. Bovendien kunnen feestdagen in een vakantieperiode vallen waardoor deze niet extra meetellen in de lesuren. Het komende schooljaar is er daardoor wat meer ruimte en hebben we de volgende dagen gepland:

 • maandag 25 september 2023
 • vrijdag 17 november 2023
 • woendag 6 december 2023
 • maandag 29 januari 2024
 • vrijdag 16 februari 2024
 • dinsdag 2 april 2024
 • vrijdag 21 juni 2024

Daarnaast zijn de leerlingen 's middags vanaf 12.30 uur vrij op vrijdag 22 december. 

Bij de lesvrije- of studiedagen die hierboven staan vermeld is er geen opvang op school. Als de leerkracht uitvalt en de leerlingen geen les hebben is er wel opvang voor kinderen die echt niet thuis kunnen blijven. Deze leerlingen worden ondergebracht in een andere groep.

7.25. Verjaardagen en trakteren

Een verjaardag van een leerling is een bijzondere dag die in de groep wordt gevierd. Ouders/verzorgers zijn in de groepen 1 t/m 3 welkom bij het feest.

Een gezonde traktatie wordt zeer op prijs gesteld. Ideeën hiervoor vindt u b.v. op de website Gezond trakteren.

Voor kinderen met een bepaald dieet kan in overleg met de leerkracht een pot met een geschikte traktaite neergezet worden, zo kan iedereen van het feest genieten. 

De kinderen gaan de groepen niet langs om te trakteren. Elke week zijn er wel meerdere kinderen jarig en doordat niet iedereen tegelijkertijd pauze heeft, zorgt dit voor teveel onrust. 

Bij verjaardagen horen ook feestjes maar wij vragen de uitnodigingen voor de feestjes niet op school uit te delen.

 

 

7.26. Verzuim en laatkomen

Verzuim door ziekte graag voor schooltijd aan ons melden. Bij voorkeur via Parro, maar uiteraard kunt u ook even naar school bellen. Herhaaldelijke of langdurige afwezigheid door ziekte zullen we met u bespreken om te kijken hoe uw zoon of dochter zo min mogelijk achterstand oploot.

Te laat komen kan iedereen een keer overkomen, als het echter (te) vaak voorkomt, zullen wij ook contact met u opnemen om te kijken hoe dit voorkomen kan worden. 

Afwezigheid door dokters- of tandartsbezoek is geoorloofd, maar hiervoor worden wij graag vooraf van op de hoogte gebracht. 

7.27. Website en mailadres

Op de website van de stichting www.csgdewaard.nl of www.molenwiek.nl kunt u ook informatie over onze school lezen. U vindt hier de schoolgids staat, informatie over en van de verschillende groepen, actuele foto’s en nog veel meer.

U kunt via molenwiek@csgdewaard.nl contact met ons opnemen.

Website en app
Onze school heeft website waar een app aangekoppeld is. 
Deze app kunt u gebruiken op uw smartphone.

U kunt de app 
downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard.
Op de app ontvangt ook 
push berichten als er nieuws is.
Met deze app en website willen we een slag maken in de 
communicatie met de ouders.
De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Molenwiek’ 
kunt vinden.

Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn.
De 
website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels.
De website en app hebben een 
klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven.
Dit e-mailadres is opgeslagen in 
ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang.

De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de 
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Dit is ons website adres: https://demolenwiek.csgdewaard.nl/

8. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

8.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland,
tel. 0186 - 62 14 61, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

8.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. D. Bravenboer, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

8.3. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

8.4. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl
Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard)

8.5. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening zijn de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.
Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Bij inschrijving of als daar aanleiding toe is op andere momenten, vragen wij expliciet en schriftelijk toestemming voor het gebruik van privacygevoelige gegevens door middel van het AVG-formulier.

In ParnasSys worden deze gegevens overgenomen en zijn door uzelf in te zien of aan te passen.

Op de website van stichting CSG De Waard vindt u meer informatie over de AVG.

9. Externe contacten


Aan de school is een maatschappelijk werker verbonden.
Om de week komt zij een dagdeel op school. Indien school niet meer de goede hulp kan bieden aan een leerling, kan er advies gevraagd worden aan de schoolmaatschappelijk werker. Dit gebeurt in overleg met de ouders.
De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met kinderen met problemen. Als het nodig is, nodigt de schoolmaatschappelijk werker ook de ouders uit of ze gaat op huisbezoek.
De problematiek loopt uiteen. Het kan gaan om emotionele of gedragsproblemen, bijvoorbeeld angsten of pesten, echtscheidingen en huiselijk geweld.

9.1. Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

9.2. Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Leerlingen in de basisschooltijd worden medisch onderzocht door de dienst Jong JGZ. Momenteel wordt er gewerkt aan vernieuwde dienstverlening. Bij het samenstellen van de schoolgids is het nog niet helemaal duidelijk hoe de actuele dienstverlening er uit ziet. 

U wordt gedurende het schooljaar hierover geïnformeerd, maar u kunt ook alvast een kijkje nemen op de webstie van Jong JGZ - 4-12 jaar.

 

 

9.3. Logopedie

In de onderbouw wordt veel aandacht geschonken aan de spraak-en taalontwikkeling. Als dit niet voldoende snel verloopt kan de hulp van de logopediste noodzakelijk zijn.
In groep 2 worden alle leerlingen logopedisch gescreend en krijgen ouders advies, maar ook eerder kan de hulp van de logopedist worden ingeroepen.

Op latere leeftijd kan logopedische begeleiding ook nodig zijn, bijvoorbeeld bij lees-en spellingsproblemen. 

Voor informatie over logopedie verwijzen we naar de website van Het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard. Het LCHW is een samenwerkingsverband tussen vrijgevestigde logopediepraktijken in de Hoeksche Waard.

Logopediebehandelingen vinden in principe buiten schooltijd plaats. 

9.4. Kibeo

Ieder jaar hebben de leerkrachten van de onderbouw contact met de leidsters van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen waar leerlingen van afkomstig zijn. 

Met het kinderdagverblijf van Kibeo hebben wij een intensieve samenwerking. Peuters van de  peutergroep van Kibeo kunnen 3 ochtenden mee draaien met de instroomgroep van de Molenwiek. 

In 2018 hebben de bestuurders, Marleen Noordijk (Regiodirecteur Kibeo) en de heer Bert Tuk (Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard) een intentieverklaring ondertekend.
In deze intentieverklaring spreken de partners af om samen toe te werken naar een integraal kindcentrum.

CBS de Molenwiek en Kibeo Beatrixplein spraken in dit document uit:

1e.
De intentie te hebben gezamenlijk te werken aan de realisatie van een IKC in Mijnsheerenland;

2e.
De samenwerking tussen school en de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Kibeo zal verder worden geïntensiveerd;

3e.
Het schooljaar 2019-2020  werd gebruikt om een IKC-plan op te stellen a.d.h.v. de IKC matrix en het actieplan.

September 2020 zijn we gestart met het IKC, die verder gaat dan samen in 1 gebouw zitten. 

In de gezamenlijke nieuwsbrief leest u hier meer over. 

9.5. Voor- en naschoolse opvang

Op de Molenwiek vindt voor- en naschoolse opvang plaats. Wij hebben gekozen voor het makelaarsmodel.
Er is bij dit model een duidelijke taakverdeling. De school zorgt voor onderwijs en de organisatie voor buitenschoolse opvang zorgt voor de opvang buiten de schooltijden. De school is op deze wijze makelaar tussen ouders die opvang vragen en de organisatie die opvang aanbiedt. De voor- en naschoolse opvang op de Molenwiek wordt georganisserd door Kibeo.

Meer informatie vindt u op de website van Kibeo: www.kibeo.nl, of maak een afspraak via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Samen met Kibeo worden er ook naschoolse activiteiten aangeboden voor de BSO kinderen maar ook voor de andere schoolgaande kinderen. 

Vorig jaar zijn we gestart  met het talentenplein in samenwerking met Kibeo, De Boomgaard en SKOC.

Onder de naam Talentenland worden er voor de kinderen op woensdagmiddag verschillende leuke activiteten aangeboden. 

9.6. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard (28.04)

Vroegtijdige signalering en tijdige hulp werken preventief op het ontstaan van schoolproblemen. Uit contacten met scholen blijkt dat ouders, leerkrachten of intern begeleiders vragen hebben betreffende “aanpak van niet aangemelde kinderen waarbij men zich zorgen maakt”, procedures, omgaan met gezinsproblemen e.d.

De helpdesk is hierbij een middel om snel behulpzaam te kunnen zijn. Ouders of andere bij het onderwijsveld betrokkenen kunnen gebruik maken van de helpdesk.

De helpdesk van het swv is bereikbaar via info@swv2804.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag van 08:30-16:30 uur via tel.nr. 0186-219050.

De directeur van het samenwerkingsverband is Neely-Anne de Ronde (nderonde@swv2804.nl)

De website van het samenwerkingsverband is te bereiken via deze link.