fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden beslissingen genomen, ook op de school van uw kind. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die indirect te maken hebben met het onderwijs zoals huisvesting. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs zijn bijvoorbeeld de keuze van een methode, het opstellen van het lesrooster, het bepalen van de formatie, etc.

De schoolleiding, is belast met de dagelijkse leiding op school en is, samen met het bestuur, eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.

Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de schoolleiding.

De Medezeggenschapsraad heeft instemmings- en adviesrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding adviseert en, na overleg, instemming verleent of onthoudt aan voorstellen van de schoolleiding. De directeur van de school heeft een informerende rol en woont de MR-vergaderingen bij.

Eén keer per jaar stelt de MR een schriftelijk verslag op. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van de Molenwiek. De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen op school ingezien worden.

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en zij vertegenwoordigen de andere leerkrachten en ouders. Dit betekent voor u dat u de MR kunt benaderen met vragen en opmerkingen.