fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor ouders en leerkrachten. De raad komt op voor de belangen van alle kinderen, ouders en leerkrachten van De Molenwiek. De MR geeft adviezen aan de directie over het beleid op school, toetst de gang van zaken op school aan het eerder bepaalde beleid en heeft instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of van het schoolbestuur. De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen op school ingezien worden. Om ervoor te zorgen dat alle scholen binnen de CSG De Waard op hoofdlijnen eenzelfde beleid hanteren, bestaat er ook een bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze school neemt juf Irma deel aan de GMR.

De samenstelling van de MR wisselt regelmatig. Zodra er een ouderlid aftreedt en er dus een vacature vrijkomt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.